Protokoll fra instituttstyremøte 20. oktober 2014

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Bordal

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden
Enstemmig vedtatt

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 8. september 2014
Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Forskningsleder ga en muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Undervisningsleder ga en muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Studentrepresentantene ga en muntlig orientering

O-SAK 4  Ferdigstilling av Norsk Ordbok, band 12

Vedlegg:

O-SAK 5   Finansiering av fakultetets fellestjenester

Vedlegg:

Ordinære saker

V-SAK 3 Regnskap 2. tertial

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret godkjente regnskapet for 2. tertial 2014 for MultiLing, Senter for Ibsen-studier og ILN (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)
Enstemmig vedtatt

V-SAK 4  Oppfølgingsplaner for instituttets fagområder

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret vedtok forslag til oppfølgingsplan for ILNs fagområder 2014-2018, med følgende endringer:

Avsnittet under ‘Tiltak 4 - igangsetting av skriveprosessen på master’ på side 3 endres til følgende:
"De fleste studieretninger på masternivå på ILN har nå et metodisk vinklet emne hvor studentene blant annet må arbeide med en prosjektbeskrivelse før de enten skal skrive 60-poengs masteroppgave i det tredje og fjerde semesteret, eventuelt ta et 30-poengs prosjektsemester i det tredje semesteret og skrive 30-poengs masteroppgave i det fjerde. Vi er i ferd med å fastlegge felles rutiner på tvers av disse metodeemnene som skal sikre at vi fanger opp alle masterstudentene og tilskynder dem til å avklare tema for masteroppgaven, og helst veileder også, før de tar sommerferiepause. Vi sikter også mot å få til et tilbud i begynnelsen av det tredje mastersemesteret (første gang høstsemesteret 2015) som drar alle disse masterstudentene i gang med skrivingen. For studieretningen Litteraturformidling, som har spesielt høy gjennomføringsgrad, er det allerede på plass et velfungerende opplegg med prosjektplanlegging i tredje semester som leder over i skriving av 30-poengs masteroppgave i fjerde og siste semester."

Første avsnitt på side 10 endres til følgende:
‘For å sikre fortsatt høy kvalitet på forskningen og gi dyktige forskere gode vilkår innenfor det brede feltet som nordisk litteratur utgjør, vil ILN støtte opp under den faglige fornyelse som foregår, blant annet i Scanguilt-prosjektet. Instituttet vil legge til rette for at miljøet skal kunne arbeide med muligheten for å delta i neste konkurranse om SFF gjennom et prosjektsamarbeid mellom Scanguilt og Ibsen-senteret.’

Instituttstyret oversender forslaget til dekanatet for videre behandling
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Mulige temaer og tidspunkt for styreseminar

D-SAK 2 Budsjett og årsplan

Vedlegg:

D-SAK 1   Eventuelt

Det ble ikke fremmet noen saker under Eventuelt

Publisert 7. nov. 2014 08:13 - Sist endret 19. feb. 2016 09:01