Protokoll fra instituttstyremøte 31. mars 2014

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

 

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

 

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Guri Haug Bordal

 

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

 

Representant for studentene: Jana Aleksic, Oda Røste Odden

 

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

 

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder, Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra Norsk ordbok 2013, Åse Wetås, prosjektdirektør (til stede til og med O-SAK 6)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokoll

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 31. mars 2014:
Laila Yvonne Henriksen og Guri Haug Bordal.

Enstemmig vedtatt.
 

Orienteringssaker

O-SAK 2   Protokoll fra instituttstyremøte 10.2.2014

Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøtet 10. februar 2014

 

O-SAK 3   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

 

O-SAK 4   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

 

O-SAK 5   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

 

O-SAK 6   Prosjektet Norsk ordbok 2014 i avslutningsfasen

Vedlegg:

 

O-SAK 7   Utlysning av førsteamanuensisstillinger i lingvistikk, nordisk litteratur og nordisk språk

 

Ordinære saker

D-SAK 1  Evaluering av samlingane som er utvikla ved fagmiljøa i leksikografi og namnegransking ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium

Vedlegg:

 

V-SAK 2  ILNs Studiekvalitetsrapport 2013

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret vedtar den fremlagte studiekvalitetsrapporten, og oppfordrer ledelsen til å arbeide videre med ILNs emneportefølje.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3  Årsmelding 2013 for MultiLing Senter for flerspråklighet, Senter for fremragende forskning

 

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret vedtar årsmelding for MultiLing Senter for flerspråklighet, 2013.

Enstemmig vedtatt.

 

Til behandling i lukket møte

V-SAK 4   Innstilling til førsteamanuensisstilling innen norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Det ble fremmet to forslag til vedtak:

Opprinnelig vedtaksforlag: Instituttstyret vedtar å innstille intervjukomiteens to øverst rangerte søkere i prioritert rekkefølge:

Instituttstyret vedtar å innstille til tilsetting i to stillinger hvor den ene stillingen er forankret i utgått stillingsplan, og den andre stillingen er forankret i stillingsplan 2014-2016, vedtatt i styremøtet 09.12.13.

Vedtaksforslag fra representant for studentene, Oda Røste Odden: Instituttstyret vedtar å innstille intervjukomiteens tre øverst rangerte søkere i prioritert rekkefølge.

Instituttstyret vedtar å innstille til tilsetting i to stillinger hvor den ene stillingen er forankret i utgått stillingsplan, og den andre stillingen er forankret i stillingsplan 2014-2016, vedtatt i styremøtet 09.12.13.

Studentrepresentant Oda Røste Oddens vedtaksforslag fikk to stemmer for (Odden og Aleksic) og syv stemmer mot (Kristoffersen, Henriksen, Løvold, Ullstrøm, Bordal, Grønvik og Enger)

Opprinnelig vedtaksforslag fikk  syv stemmer for (Kristoffersen, Henriksen, Løvold, Ullstrøm, Bordal, Grønvik og Enger) og to stemmer mot (Odden og Aleksic).

Vedtak:

Instituttstyret vedtar å innstille intervjukomiteens to øverst rangerte søkere i prioritert rekkefølge:

Instituttstyret vedtar å innstille til tilsetting i to stillinger hvor den ene stillingen er forankret i utgått stillingsplan, og den andre stillingen er forankret i stillingsplan 2014-2016, vedtatt i styremøtet 09.12.13.

 

 

V-SAK 5   Innstilling til stilling som postdoktor øremerket utdanning i flerspråklige settinger ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedtak:

Instituttstyret vedtar innstillingen, og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Enstemmig vedtatt

V-SAK 6   Innstilling til stilling som postdoktor ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedtak:

Instituttstyret vedtar innstillingen, og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Enstemmig vedtatt

 

V-SAK 7   Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat ved MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedtak:

Instituttstyret vedtar å innstille de fire høyest rangerte søkerne i innstillingen, og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Enstemmig vedtatt

D-SAK 1   Eventuelt

Det ble ikke fremmet noen saker under Eventuelt

 

Publisert 31. mars 2014 15:03