Protokoll fra instituttstyremøte 8. september 2014

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Mads B. Claudi (vara for Guri Bordal)

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær & Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent
Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Forskningsleder ga en muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Undervisningsleder ga en muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Studentrepresentantene ga en muntlig orientering

O-SAK 4  Orientering om oppfølging av vedtak fra V-SAK 3-4  Vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking

Instituttleder ga en muntlig orientering

O-SAK 5   Nye utlysninger

1) Postdoktorstilling ved MultiLing fra 1. februar 2015
2) Postdoktorstilling ScanGuilt
3) Postdoktorstilling i lingvistikk
4) Doktorgradsstillinger i lingvistikk, 2 stk.

Instituttleder ga en muntlig orientering

O-SAK 6 Ekstraordinære infrastrukturutgifter ved ILN

Vedlegg:

Administrativ leder ga en muntlig orientering

Ordinære saker

V-SAK 2  Forslag til oppfølgingstiltak for de ikke-prioriterte-fagene ved ILN

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslag til oppfølgingsplan for de ikke-faglig-prioriterte områder 2015-2017. Instituttstyret oversender forslaget til dekanatet for videre behandling.
Enstemmig vedtatt

V-SAK 3 Overføring av driftsansvar for e-utgaven av Henrik Ibsens skrifter fra ILN til Senter for Ibsen-studier (SI)

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at driftsansvaret for e-utgaven av Henrik Ibsens skrifter overføres fra ILN til Senter for Ibsen-studier (SI).
Enstemmig vedtatt

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Innstilling til to stillinger som doktorgradsstipendiat ved Senter for Ibsen-studier

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.
Enstemmig vedtatt

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

Det ble ikke fremmet noen saker under Eventuelt

 

 

Publisert 24. sep. 2014 12:56