Protokoll fra instituttstyremøte 7. september 2015

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Stedfortredende instituttleder: Andreas Sveen (fra v-sak 3)

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Liv Andlem Harnæs vara for Oddrun Grønvik, Jon Gunnar Jørgensen vara for Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Elise Kleivane vara for Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd vara for Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (til og med v-sak 2)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Stefka Eriksen, forskningsrådgiver (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Andre: Klaus Johan Myrvoll (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

 

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Det ble meldt inn to saker under 'Eventuelt'.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 8. jui 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

O-SAK 4   Eventuelt

- Instituttleder orienterte om at han slutter i stillingen 30. november 2015.

- Instituttleder orienterte om status ved Norsk Ordbok 2014:

a) Det kom til et rettsforlik mellom UiO og NTL 19. juni 2015. Det settes av ressurser til ferdigstillelse av bind 12 slik at UiOs forpliktelser for prosjektet blir ivaretatt.

b)  Lanseringsdato for det ferdige ordboksverket er satt til 9. mars 2016 i universitetets aula.

c) Kunnskapsdepartementet har ennå ikke tatt beslutning til hvilken institusjon som skal overta ansvaret for drift og forvaltning av UiOs språksamlinger.

- Instituttleder orienterte om de viktigste sakene på de to siste styremøtene i høst.

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

Representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte, Elise Kleivane, fremmet forslag om at instituttets praksis med sorteringskomiteer tas opp som diskusjonssak på et senere styremøte: Instituttstyret ga sin tilslutning til dette.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Innstilling førsteamanuensis-stilling i nordisk språkvitenskap (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 31-08-2015 fra stedfortreder for instituttleder Andreas Sveen
Intervjukomiteens innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknad fra søker til sakkyndig komités rapport
Sorteringskomités rapport med vedlegg
Merknad fra søker til sorteringskomités rapport
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjuguide
CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne

Vedtak:
Instituttstyret vedtok innstillingen fra intervjukomiteen, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

 

 

Publisert 25. sep. 2015 09:40 - Sist endret 25. sep. 2015 09:40