Protokoll fra instituttstyremøte 8. juni 2015

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum (vara for Ragni Vik Johnsen)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Forskningsrådgiver Magnus Garder Evensen (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Studiekonsulent Britt-Marie Forsudd (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Prosjektleder Åse Wetås (fratrådte før O-SAK 6)

Bjørghild Kjelsvik (fratrådte før O-SAK 6)

 

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Det ble meldt inn en sak under 'Eventuelt'.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 23. mars 2015.

V-SAK 3   Regnskap og prognose 1. tertial 2015

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Ledelsesvurdering ILN
Ledelsesvurdering Ibsen-senteret
Ledelsesvurdering MultiLing
Artsbasert rapport ILN
Artsbasert rapport Ibsen-senteret
Artsbasert rapport MultiLing

Vedtak:
Instituttstyret godkjente regnskapet for 1. tertial 2015 for ILN med underliggende enheter.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

O-SAK 4   Kommende utlysninger

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst  for universitetslektorstilling i Norsk som andrespråk (vikariat)
Forslag til utlysningstekst  for to universitetslektorstillinger i Norsk for internasjonale studenter (fast + vikariat)
Forslag til utlysningstekst  for to stipendiatstillinger i klinisk lingvistikk
Forslag til utlysningstekst  for to stipendiatstillinger i andrespråksskriving, norsk versjon
Forslag til utlysningstekst  for to stipendiatstillinger i andrespråksskriving, engelsk versjon

O-SAK 5   Kommende tilsettinger

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder

O-SAK 6   Orientering om oppfølging av instituttstyrevedtak av 10. juni 2014: Vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking

Muntlig orientering ved instituttleder

Vedlegg:
Brev fra UiO til Kulturdepartementet av 23. mars 2015

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Forespørsel om nytt samarbeidsprosjekt mellom Center for Scandinavian Studies ved Tbilisi statsuniversitet (TSU) og ILN, UiO

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Notat fra prosjektlederne av 01-06-2015

D-SAK 2   Eventuelt

Hans-Olav Enger fremmet følgende forslag: ‘Styret ber om at framdrift og avvikling av Norsk Ordbok 2014 blir lagt fram til drøfting på et styremøte - med sikte på hva organisasjonen kan lære.’ Styret sluttet seg til forslaget.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Innstilling postdoktor-stilling MultiFAM (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Innstilling
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjuguide
CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne

Vedtak:
Instituttstyret sluttet seg til innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 5 Innstilling stipendiat-stilling MultiFAM (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Innstilling
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjuguide
CV fra de innstilte søkerne

Vedtak:
Instituttstyret tilsetter Maria Antonina Obojska i stillingen som stipendiat ved Senter for flerspråklighet (MultiLing). Dersom Obojska takker nei, går tilbudet videre til innstilt søker nr. 2 og deretter til innstilt søker nr. 3.

 

 

Publisert 22. juni 2015 10:05 - Sist endret 22. juni 2015 10:05