Protokoll fra instituttstyremøte 9. februar 2015

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger (fratrådte etter v-sak 5), Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (fratrådte etter o-sak 1)

Christian-Emil Ore fra EDD, Janne Bondi Johannessen fra Tekstlab., Joel Priestley fra Tekstlab., Kristin Hagen fra Tekstlab., Anders Nøklestad fra Tekstlab., seniorkonsulent Britt-Marie Forsudd og forskningsrådgiver Magnus Garder Evensen (fratrådte før diskusjonen i d-sak 1)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.
Enstemmig vedtatt

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 8. desember 2014.
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker

D-SAK 1  Status for EDD og Tekstlab. etter fakultetstyrevedtak av 28-11-2014

Muntlig orientering

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder.

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder.

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene.

O-SAK 4  Kunngjøring av en postdoktorstilling på det nye NFR-finansierte MultiFam-prosjektet, med planlagt oppstart 1. august 2015

Vedlegg:
Forslag til ulysningstekst
Brev fra NFR av 19-12-2014
Skjema for anmodning om kunngjøring av stilling

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsregnskap for ILN og underliggende sentre 2014

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Ledelsesvurdering ILN 3. tertial 2014
Tiltaksrapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) basis desember 2014
Artsbasert rapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) desember 2014
Prosjektrapport ILN og MultiLing (ekskl. Senter for Ibsen-studier) desember 2014
Tiltaksrapport MultiLing basis desember 2014
Artsbasert rapport MultiLing desember 2014
Tiltaksrapport Senter for Ibsenstudier basis desember 2014
Artsbasert rapport Senter for Ibsenstudier desember 2014
Prosjektrapport Senter for Ibsenstudier desember 2014

Vedtak:
Instituttstyret vedtok årsregnskapet for ILN og underliggende sentre for 2014.
Enstemmig vedtatt.

V-SAK 4  Kunngjøring av en doktorgradsstipendiatstilling på det nye NFR-finansierte MultiFam-prosjektet, med planlagt oppstart 1. august 2015

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst
Brev fra NFR datert 19-12-2014

Vedtak:
Instituttstyret sluttet seg til forslaget til utlysningstekst og lyser ut stillingen. Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 5 Innstilling postdoktor-stilling på ScanGuilt-prosjektet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Utlysningstekst
Søkerliste
CV fra de innstilte søkerne

Vedtak:
Instituttstyret vedtok innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.
Enstemmig vedtatt.

V-SAK 6 Innstilling to doktorgradsstipendiat-stillinger i lingvistikk (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Utlysningstekst
Søkerliste
CV fra de innstilte søkerne

Vedtak:
Instituttstyret vedtok innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.
Vedtatt med sju stemmer (Kristoffersen, Grønvik, Ullström, Henriksen, Dannevig, Johnsen, Løvold) mot en stemme (Myrvoll).

Følgende vedtaksforslag ble fremmet av Klaus Johan Myrvoll i møtet:
'Siden instituttstyret oppfatter stipendiatstillinger som rekrutteringsstillinger, omrokerer instituttstyret rangeringsrekkefølgen i det opprinnelige innstillingsforslaget og innstiller rangerte nummer 3 foran rangerte nummer 2.'
Dette vedtaksforslaget falt med en stemme (Myrvoll) mot sju stemmer (Kristoffersen, Grønvik, Ullström, Henriksen, Dannevig, Johnsen, Løvold).

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 2   Eventuelt

Orientering om avslutningsfasen i NO2014 v/instituttleder.

Publisert 17. feb. 2015 12:53 - Sist endret 2. mars 2015 11:46