Protokoll fra instituttstyremøte 23. mars 2015

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Ragni Vik Johnsen

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Magnus Garder Evensen, forskningsrådgiver (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: May Maria Tollerud, studieleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

 

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Det ble meldt inn en sak under 'Eventuelt'.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 9. februar 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

O-SAK 4   Utlysning av førsteamanuensisstilling i flerspråklighet

Vedlegg:
Utlysningstekst

Ordinære saker

V-SAK 3 Studiekvalitetsrapport 2014

Vedlegg:
Framleggsnotat av 16-03-2015
ILNs studiekvalitetsrapport 2014

Vedtak:
Instituttstyret vedtok den fremlagte studiekvalitetsrapporten.

V-SAK 5 Årsmelding 2014 for MultiLing Senter for flerspråklighet, Senter for fremragende forskning

Vedlegg:
Framleggsnotat av 17-03-2015
MultiLing Annual Report 2014 - Center for MultiLingualism in Society across the Lifespan

Vedtak:
Instituttstyret vedtok årsmelding for MultiLing Senter for Flerspråklighet, 2014.

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

A:
Oddrun Grønvik ønsket en orientering av instituttledelsen om Norsk Ordbok 2014, samt svar på noen spørsmål i forbindelse med avslutningen av dette prosjektet.
Instituttleder orienterte og svarte på spørsmålene.

B:
Dernest ønsket Oddrun Grønvik at følgende ble protokollført:

"I brev fra Universitetet i Oslo til Kulturdepartementet 23.03.2015 Status - overtakelse og videre forvaltning av universitetet i Oslos språksamlinger (ref. 2013/2960 BJOERNAR) er det en del med overskrift "Institutt for lingvistiske og nordiske studiers forslag til alternativ organisering" (s. 5-6). Dette forslaget har ikke på noe tidspunkt vært forelagt styret for ILN til orientering, diskusjon eller vedtak."

Instituttleder er av den oppfatning at dette ligger innenfor den fullmakten som ble gitt av instituttstyret i vedtaket om videre drift og forvaltning av samlingene av 10. juni 2014.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Innstilling postdoktor-stilling i lingvistikk (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 16-03-2015 fra instituttleder
Innstilling
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
CV og publikasjonsliste fra de innstilte søkerne

Vedtak:
Instituttstyret vedtok innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

 

Publisert 7. apr. 2015 12:20 - Sist endret 23. apr. 2015 08:32