Protokoll fra instituttstyremøte 26. oktomber 2015

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen (fratrådte under v-sak 4 behandlet i lukket møte)

Stedfortredende instituttleder: Andreas Sveen (under v-sak 4)

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Andreas Sveen, undervisningsleder (unntatt under v-sak 5)

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Det ble meldt inn 2 saker under 'Eventuelt'.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 7. september 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved instituttleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

Ordinære saker

V-SAK 3   Oppnevning av nytt valgstyre ved ILN

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret oppnevnte følgende valgstyre for ILN:
- Professor Helge Lødrup - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Universitetslektor Kate Vivi Rasch - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Stipendiat Kristina Leganger Iversen - midlertidig vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Konsulent Christine Bergh-Smith - teknisk/administrativt ansatt (2015-2017)
- Danielle Louise Stephan - student (høst 2015 - vår 2016)

Orienteringssaker

O-SAK 4   Informasjon om plikter for instituttstyrerepresentanter

Vedlegg:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4   Innstilling 2 førsteamanuensis-stillinger i allmenn lingvistikk (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:

 • Framleggsnotat av 19-10-2015 fra stedfortreder for instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne
 • Sorteringskomités rapport
 • Sakkyndig komités rapport med addendum
 • Merknader fra søkere til sorterings- og sakkyndigkomités rapporter
 • Svar på Kommunaldepartementets brev om fortrinnsrett
 • Intervjuguide
 • Innstilling

V-SAK 5   Innstilling 2 førsteamanuensis-stillinger i nordisk litteratur (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:

 • Framleggsnotat av 19-10-2015 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne
 • Sorteringskomités to rapporter
 • Sakkyndig komités to rapporter
 • Merknader fra søkere til sorterings- og sakkyndigkomités rapporter
 • Kommentarer til merknader fra søkere til sorterings- og sakkyndigkomités rapporter
 • Intervjuguide
 • Innstilling

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6   Utlysning av senterlederstilling ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret sluttet seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for godkjenning.

V-SAK 7   Regnskap 2. tertial 2015

Vedlegg:

Vedtak:
Instituttstyret godkjente regnskapet for 2. tertial 2015 for MultiLing, Senter for Ibsen-studier og ILN (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier).

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Kvalitetsoffensiv på grunnemner og bruk av studentassistenter

Vedlegg:

D-SAK 2   Organisering av instituttets UK-funksjon - saken ble bestemt utsatt til neste møte

Vedlegg:

D-SAK 3   Budsjett og årsplan 2016-2018

Vedlegg:

D-SAK 4   Eventuelt

A) Oddrun Grønvik ønsket en oppdatering av status på Norsk Ordbok 2014.

Instituttleder ga en rask presentasjon av status på Norsk Ordbok 2014 og språksamlingene.

B) Evaluering av avviklingsprosessen av prosjektet Norsk Ordbok 2014

Klaus Johan Myrvoll fremmet følgende forslag:

1. Eg viser til forretningsorden for styringsorgan ved Universitetet i Oslo, pkt. 4, og bed om at styret på styremøte før 28. februar 2016 tek opp til full drøfting den saka som instituttstyret vedtok 8. juni 2015 om «framdrift og avvikling av Norsk Ordbok 2014 [...] – med sikte på hva organisasjonen kan lære». På dette styremøtet skal det vera ein full gjennomgang av kostnadene ved avslutningsprosessen for Norsk Ordbok 2014 i perioden 2014–15 haldne opp mot budsjett og plan frå prosjektleiinga for same periode.

 

2. På det same styremøtet skal instituttleiinga leggja fram for instituttstyret eit oversyn over dei samla økonomiske konsekvensane av vedtaket om å leggja ned språksamlingane 10. juni 2014.


Styret ga sin tilslutning til forslaget.
 

 

Publisert 12. nov. 2015 12:25 - Sist endret 4. des. 2015 13:26