Protokoll fra instituttstyremøte 10. februar 2020

Til stede:

Instituttleder: Piotr Garbacz

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Ståle Dingstad, Åshild Næss, Unn Røyneland (Røyneland fratrådte møtet da det ble lukket)

Representant for det midlertidig vitenskapelige personalet: Kristin Torjesen Marti

Representant for det tekniske og administrative personalet: Morten Hvaal Stenberg

Representanter for studentene: Henrik Torgersen, Anne Gisvold 

 

Forfall: Guro Sibeko, Arne Martinus Lindstad (ekstern representant)

 

Observatører:

Fra instituttledelsen: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (forskningsleder), Annely Tomson (undervisningsleder) (begge fratrådte møtet da det ble lukket).

Fra administrasjonen: Trude Jensen (økonomisjef), Geir Nilsen (rådgiver) Fredrik Eugen Christiansen (rådgiver),  Lisa Nordick (rådgiver), Britt-Marie Forsudd (seniorkonsulent) (alle fratrådte møtet da det ble lukket).

Sverre Stausland Johnsen, Elizabeth Lanza, Mikael Males, Kate Vivi Rasch  (alle fratrådte møtet da det ble lukket)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

 • Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.
   

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

 • Instituttstyret godkjenner protokollen fra instituttstyremøte 27.01.20.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1: Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2: Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3: Nytt fra studentene ved ILN

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

V-SAK 3: Årsregnskap 2019 for ILN

Vedlegg:


Vedtak:

 • Instituttstyret godkjenner ILNs årsregnskap 2019.

 

V-SAK 4: Årsmelding 2019 for MultiLing - Senter for flerspråklighet (SFF)

Vedlegg:

Vedtak:

 • Instituttstyret vedtar årsmelding 2019 for MultiLing - Senter for flerspråklighet.

 

V-SAK 5: Justering av ILNs langtidsprognose 2020-2024

Vedlegg:

Vedtaksforslag:

 • Instituttstyret vedtar justert langtidsprognose 2020-2024 for ILN. 

 

V-SAK 6: Utsettelse av to stillinger i ILNs stillingsplan 2017-2022

Vedlegg:

Opprinnelig vedtaksforslag:

 • Følgende stillinger i stillingsplanen utsettes:
  •  Førsteamanuensis i lingvistikk med vekt eksperimentell fonetikk og fonologi
  •  Førsteamanuensis i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk 

Unn Røyneland fremmet forslag om at saken ble utsatt og ba om ytterligere konsekvensutredning før saken blir lagt frem for vedtak.

Forslaget falt med 3 stemmer (Næss, Gisvold, Torgersen) mot 5 stemmer (Garbacz, Dingstad, Røyneland, Marti, Stenberg)

 

Åshild Næss fremmet deretter følgende alternative vedtaksforslag:

 • Prioriteringsrekkefølgen i ILNs reviderte stillingsplan 2017-2022 (V-SAK-3 på instituttstyremøtet 12.11.18) opprettholdes og følgende to stillinger utsettes:
  • Førsteamanuensis i literacy
  • Førsteamanuensis i irsk og norrøn filologi 

Det ble først stemt over Næss sitt alternative vedtaksforslag. Forslaget fikk fire stemmer (Næss, Røyneland, Gisvold og Torgersen)

Det ble deretter stemt over opprinnelig vedtaksforslag. Forslaget fikk fire stemmer (Garbacz, Dingstad, Marti, Stenberg). 

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende (Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo, pkt. 7)

 

Vedtak:

 • Følgende stillinger i stillingsplanen utsettes:
  •  Førsteamanuensis i lingvistikk med vekt eksperimentell fonetikk og fonologi
  •  Førsteamanuensis i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk 

 

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 7: Innstilling til stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) (vikar) ved Senter for Ibsen-studier (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT. §25)

 

V-SAK 8: Innstilling til tre stillinger som ph.d.-stipendiat (SKO 1017) ved MultiLing - Senter for flerspråklighet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT. §25)

 

V-SAK 9: Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1020) til prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing - Senter for Flerspråklighet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT. §25)

 

V-SAK 10: Saken ble trukket

 

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Eventuelt

 • Det var ingen saker under 'Eventuelt'

 

 

 

 

Publisert 13. feb. 2020 10:32 - Sist endret 13. feb. 2020 10:32