Ny dialektbok: Språket i Norge og nabolanda

Hvordan snakker folk i Norge i dag? Er det noen nyoppdagede forskjeller mellom landsdelene? Er norsk rikere enn nabospråka når det gjelder hvordan man uttrykker eierskap? Hvordan tiltales mor i Sør-Norge og Nord-Norge? Er konjunktivkategorien i norsk virkelig død? Avslører du hvor du er fra om du sier ”flink å sykle”? Visste du at mange norske dialekter har et svært intrikat system av ord som tilsvarer ”some” og ”any”, men at dette nå forsvinner? Brukes partikkelen ”nå” like mye som før?

Boka "Språket i Norge og nabolanda - Ny forskning om talespråk" ble utgitt i desember 2014 på Novus forlag.

Slike og mange andre spørsmål har artikkelforfatterne i denne boka stilt seg, og svarene har de fått gjennom å bruke den nye store elektroniske dialektsamlinga Nordisk dialektkorpus, som inneholder opptak og transkripsjoner av samtaler med over åtte hundre personer på norsk, svensk, dansk, færøysk og islandsk fra over to hundre steder.

Bidragsyterne er toppforskere innenfor sine fagfelt, ansatt ved universiteter og høgskoler i Norge og Norden forøvrig.

Boka er utgitt med støtte av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 

Bestill boka fra Novus forlag

 

Fra innholdsfortegnelsen

Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen:
Om artiklene i denne boka og Nordisk dialektkorpus

Syntaks: Ordstilling og konstruksjoner

Kristine Bentzen:
Setninger med kanskje i forfeltet i skandinavisk, med vekt på norsk og svensk

Tor Arne Haugen:
Adjektiv med utfyllingar: Geografisk og medial variasjon

Janne Bondi Johannessen, Marit Julien og Helge Lødrup:
Preposisjoner og eierskapsrelasjoner: et menneskesentrert hierarki

Ida Larsson og Björn Lundquist:
Objektsplacering vid partikelverb i norska dialekter och äldre svenska

Øystein Alexander Vangsnes og Marit Westergaard:
Ka korpuse fortæll? Om ordstilling i hv-spørsmål i norske dialekter

Morfologi og fonologi

Lars-Olof Delsing:
Verbsystemet i en västerbottnisk dialekt

Thórhallur Eythórsson og Jóhannes Gísli Jónsson:
Oblike subjekter i færøysk og islandsk

Unn Røyneland og Brit Mæhlum:
Det norske dialektlandskapet: sosiolingvistiske perspektiv på bruk av Nordisk dialektkorpus

Leiv Inge Aa, Kristin Melum Eide & Tor A. Åfarli:
Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset

Leksikografi: leksikalske ord, partikler og funksjonsord

Ruth Vatvedt Fjeld:
Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter

Helge Sandøy:
Somme har nok høyrt eitkvart om kvantoren nokon før

Jan Svennevig:
”Det er nå trivelig der innpå, da” Nå – en diskursmarkør i tilbakegang

Åse Wetås:
Nordisk dialektkorpus og Norsk målføresynopsis – ei samanlikning av to kjelder til talemålsforsking
frå kvar si tid

Publisert 16. des. 2014 11:59 - Sist endret 18. feb. 2022 09:39