English version of this page

Lege-pasient-korpuset fra Ahus

Lege-pasient-korpuset er et unikt korpus med transkripsjoner av samtaler mellom leger og pasienter i forskjellige typer konsultasjoner på Akershus universitetssykehus (Ahus). Fordi materialet er sensitivt, er ikke lydfilene tilgjengelige i korpuset.  

Hva inneholder korpuset

Litt om transkripsjon og tagging

Betingelser for bruk

Finansiering

Folk

Referanser

Kontakt

Hva inneholder korpuset

Transkripsjonene i korpuset bygger på videoopptak av samtaler mellom lege og pasient/pårørende ved Ahus i 2007 og 2008. Materialet ble samlet inn i forbindelse med en studie der formålet var å studere effekten av et kurs i kommunikasjon for sykehusleger. Legene ble trukket ut tilfeldig blant alle sykehusets leger (103 av 249), av disse valgte 71 å si ja til deltakelse. 

Legene representerer alle ikke-psykiatriske kliniske fagområder (indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, pediatri, nevrologi, øre-nese-hals, anestesiologi) ved sykehuset. Det ble gjort inntil 8 opptak av hver lege med ulike pasienter, i alt 497 opptak. Materialet ble samlet inn på poliklinikker, i akuttmottaket og på sengepostene. Pasientene ble forespurt mens de ventet på legen, og 94% svarte ja til å være med. Det ble innhentet informert samtykke fra både lege og pasient. For 380 av opptakene ble det avgitt bredt samtykke fra alle involverte til å oppbevare videoopptakene for ytterligere studier til og med 2020. De øvrige videoopptakene ble slettet i 2011. Senere har Regional etisk komité for medisinsk forskning godkjent varig lagring av transkripsjoner for forskning.

Ansvarlig for den opprinnelige studien var professor Pål Gulbrandsen som planla studien sammen med professor Arnstein Finset, begge ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Nesten 90% av materialet ble samlet inn av daværende stipendiat, nå PhD Bård Fossli Jensen, det øvrige ble samlet inn av Gulbrandsen.

Transkripsjonsarbeidet ble organisert av Tekstlaboratoriet og startet med de 113 samtalene som skulle slettes i 2011. Alle disse samtalene er nå en del av versjon 2 av lege-pasientkorpuset. Versjon 2 (juni 2015) inneholder 220 samtaler og drøye 950 000 ord.

Les om lege-pasient-korpuset i forskning.no
 

Transkripsjon

Samtalene er ortografisk transkribert med bokmål. Det er skrevet en egen transkripsjonsveiledning for lege-pasient-samtalene i samarbeid med professor Jan Svennevig, Les transkripsjonsveiledningen her.

Transkripsjonene er tagget morfologisk med en Treetagger trent på korrekturlest output fra Oslo-Bergen-taggeren. Taggeren ble først utviklet for NoTa-korpuset. Taggeren har oppnådd 96,9 % (performance ved 10-fold cross validation), se

Nøklestad, Anders and Åshild Søfteland (2007). Tagging a Norwegian Speech Corpus. NODALIDA 2007 Conference Proceedings.
 

Betingelser for bruk

Referer til korpuset slik:
Gulbrandsen, Pål, Arnstein Finset, og Bård Fossli Jensen. 2013. Lege-pasient-korpus fra Ahus. Tekstlaboratoriet, ILN, UiO.
www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/lege-pasient/index.html

NB! Gulbrandsen, Finset og Fossli Jensen ønsker at brukere av korpuset sender en melding til dem om at korpuset er brukt, og i hva slags forskningsprosjekt. Der det er naturlig å trekke medisinsk eller psykologisk kompetanse inn i forskningen, skal disse tre først forespørres om de ønsker å delta, før man eventuelt søker kompetanse annet sted. Skriv til: pal.gulbrandsen ved medisin.uio.no
 

Finansiering

Opptakene og den første studien ble finansiert av Helse Øst (senere Helse Sør-øst) og Ahus. Den norske legeforening og Sosial- og helsedirektoratet finansierte en pilotstudie som gjorde prosjektet mulig. Transkripsjonene er finansiert av Universitetet i Oslo.
 

Folk

Disse personene har hittil vært involvert i oppbyggingen av korpuset:

Professor Pål Gulbrandsen, professor Arnstein Finset og dr. med. Bård Fossli Jensen (Det medisinske fakultet, universitetet i Oslo), professor Jan Svennevig (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO) samt professor Janne Bondi Johannessen, språkingeniørene Kristin Hagen og Michal Kosek, transkribørene Benedikte Homme Holstad, Christine A. Nikolaisen, Helene Aarem, Ida Stang, Kjersti Wictorsen Kola, Kristine M. Stensland, Sine Halkjelsvik Bjordal, alle Tekstlaboratoriet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

 

Referanser

1.Gulbrandsen P, Fossli Jensen B, Finset A. Endring i mestringstillit hos sykehusleger etter kurs i klinisk kommunikasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2343-6.

2. Gulbrandsen P, Fossli Jensen B. Post recruitment confirmation of informed consent by SMS. J Med Ethics 2010; 36: 126-8.

3. Fossli Jensen B, Gulbrandsen P, Dahl FA, Krupat E, Frankel RM, Finset A. Effectiveness of a short course in clinical communication skills for hospital physicians: results of a crossover randomized controlled trial (ISRCTN22153332). Patient Educ Couns 2011; 84; 163-9.

 

Kontakt

pal.gulbrandsen ved medisin.uio.no

tekstlab-post ved iln.uio.no

Publisert 8. jan. 2014 13:58 - Sist endret 14. juni 2020 16:33