Johan Tønnesson

Presentasjon

Jeg, Johan L. Tønnesson, har med glede takket ja til å stille som kandidat til styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), UiO.

Siden 2005 har jeg vært professor i sakprosaforskning ved instituttet. Dette er et mangfoldig forskningsområde med forankring i både tekst-, språk- og litteraturvitenskap. I min forskning og undervisning har jeg vært særlig opptatt av vitenskapsretorikk, sakprosa i skolen og klart språk.

Som medlem av instituttstyret vil jeg gjerne bidra til

 • utadvendthet: at det legges vekt på instituttets sterke samfunnsrelevans, ikke minst i skolen og demokratiet
 • åpenhet: at ansatte og studenter, i alle deler av instituttet, informeres og inviteres til å delta i diskusjoner og prosesser
 • faglighet: at instituttet hegner om universitetets grunnverdier i en tid hvor kvantitative kriterier ofte gis forrang
 • samarbeid: at historiske grenser mellom språk og litteratur overskrides når forsknings- eller undervisningstemaet tilsier dette
 • miljø: at instituttet som helhet, fagmiljøene og studentene blir stimulert til å delta i lystbetont samvær ut over det faglige, både under og etter pandemien

 

I, Johan L. Tønnesson, have agreed to run as a candidate for the board at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies (ILN), UiO.

Since 2005, I have been a professor of sakprosa (non-fiction) research at the department. This is a broad research area with roots in both text, language and literary studies. In my research and teaching, I have been particularly interested in the rhetoric of science and the humanities, Sakprosa in school and clear/plain language.

 • As a member of the department board, I would like to promote
 • extroversion: that emphasis is placed on the department's strong societal relevance, not least in schools and democracy
 • transparency: that employees and students, in all parts of the department, are informed and invited to participate in discussions and processes
 • scientificity: that the department protects the university's core values ​​at a time when quantitative criteria are often given priority
 • collaboration: that historical boundaries between language and literature are exceeded when the research or teaching theme so requires
 • environment: that the department as a whole, the academic environments and the students are stimulated to participate in pleasurable gatherings beyond the academic, both during and after the pandemic

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:45