Studiekvalitetsrapporter

Årlig sender instituttene en rapport til fakultetet om det foregående års arbeid med å bedre studiekvaliteten. Rapporten er en del av kvalitetssystemet ved HF. En nærmere beskrivelse av rapportens innhold finnes her.