Ny stillingsplan for ILN 2017-2022

Den forrige stillingsplanen for ILN (2014-2016) er gått ut, og alle stillinger i denne er besatt eller i ferd med å besettes. For å kunne lyse ut nye stillinger ved instituttet trengs det en ny stillingsplan. Denne stillingsplanen vil gjelde for fem år for perioden 2017-2022. 

Bakgrunn

Det vil være 9,5 naturlige avganger i faste vitenskapelige stillinger i stillingsplanperioden (Seksjon for norsk for internasjonale studenter og Senter for Ibsen-studier holdt utenfor) . Med ambisjoner om en vedvarende høy ekstern finansiering, har instituttet rom for å tilsette opp mot ti nye faste vitenskapelige stillinger de neste fem årene. Stillingsplanen vil definere faglig innretning på disse faste, vitenskapelige stillingene og prioritere rekkefølgen stillingene skal lyses ut i. 

Tidsplan (tentativ)

 • 13.-14. februar 2017: (styreseminar): Orientering om behovet for ny stillingsplan og premisser for arbeidet (seminarpresentasjoner)
 • 14. februar 2017: (styremøte): Vedtak om tidsplan og prosess for arbeidet med stillingsplan (protokoll)
 • 6. mars 2017: Informasjonsmøte for ansatte og studenttillitsvalgte (møtepresentasjon)
 • Primo mars 2017: Invitasjon til fagmiljøer, forskergrupper, studenter og ansatte om å komme med innspill til nye stillinger i ILNs stillingsplan 2017-2022 (nettskjema for innspill)
 • 6. april 2017: Frist for innsending av innspill til stillingsplanen
 • 22. mai 2017: (styremøte): Diskusjonssak: Utkast til stillingsplan 2017-2022
 • Primo juni 2017: Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene
 • 19. juni 2017: Instituttstyret vedtar ILNs stillingsplan 2017-2022 og oversender den til fakultetsledelsen for godkjenning.

13-14 februar 2017 Styreseminar - Styret orienteres om behovet for ny stillingsplan


14. februar 2017 - Styremøte - Vedtakssak (V-8) om fremdriftsplan for arbeidet med ny stillingsplan


6. mars 2017 Informasjonsmøte for ansatte og studenttillitsvalgte

 • Møtepresentasjon
 • Nettskjema for innspill til stillinger sendt ut til alle ansatte og studenttillitsvalgte

Premisser for innspillene:

 • Alle ansatte og studenter kan foreslå nye stillinger, alene eller i gruppe
 • Man kan sende inn så mange forslag man vil
 • Det er ingen begrensninger på fagretning og stillingstype
 • Alle forslagene skal begrunnes, i nettskjema
 • Innspill kan skrives på norsk eller engelsk
 • Alle innspillene vil legges åpent på nettsidene og være med i den videre diskusjonen
 • Frist: 6. april 2017

HFs krav til begrunnelse for nye stillinger

  [...] det stilles krav til tydelige begrunnelser for hvordan de ønskede stillingene vil kunne være med på å oppnå målene i UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og instituttets strategier. Blant de viktigste grepene er økt internasjonalisering, mer tverrfaglighet, økt vekt på forsknings- og utdanningskvalitet, bedre oppfølging av studenter og ansatte og bedre ledelse, samt bedre samspill mellom ekstern og egenfinansiert forskning.

Det større politiske landskapet


6. april 2017 Frist for innspill til stillingsplan

Innkommende innspill:

 1. Førsteamanuensis - Eldre irsk språk og litteratur. Eng.: Medieval Irish Language and Literature. (Forslagstillere: Miljøet Norrøn og keltisk filologi (Karl G. Johansson, Terje Spurkland, Jan Erik Rekdal, Jon Gunnar Jørgensen, Mikael Males))

 2. Førsteamanuensis - Islandsk språk (Forslagstillere: Jon Gunnar Jørgensen (Norrøn filologi), Sverre Stausland Johnsen (Nordisk språk)).

 3. Førsteamanuensis - Eldre nordisk språkhistorie (Forslagstillere: Norrøn og keltisk filologi)

 4. Førsteamanuensis - Norrøn filologi og runologi (Forslagstillere: Norrøn og keltisk filologi)

 5. Førsteamanuensis - Norsk som andrespråk (Forslagstillere: NOAS-Miljøet v/ Anne Golden)

 6. Førsteamanuensis - Nordisk litteratur (eldre nordisk litteratur) (Forslagstillere: Nordisk litteratur ved Sissel Furuseth og Ståle Dingstad)

 7. Førsteamanuensis - Lingvistikk (Forslagstillere: Forskergruppe for klinisk lingvistikk og språktilegnelse)

 8. Førsteamanuensis - Flerspråklighet (Forslagstillere: Kjernegruppen på MultiLing som er ansatt ved ILN (Lanza, Røyneland, Golden, Svendsen, Lane, Johannessen, Svennevig))

 9. Førsteamanuensis - Literacy (Forslagstillere: Kjell Lars Berge, Marja Etelamäki, Anne Golden, Jan Svennevig, Ingebjørg Tonne og Johan Tønnesson)

 10. Førsteamanuensis - Moderne retorikk (Forslagstillere: Kjell Lars Berge, Marja Etelamäki, Jan Svennevig og Johan Tønnesson)

 11. Førsteamanuensis - Nordisk språk inkl. norsk som andrespråk (Forslagstillere: Unn Røyneland (NOR), Toril Opsahl (NOAS), Ingebjørg Tonne (NOAS), Anne Golden (NOAS), Bente Ailin Svendsen (NOR/NOAS), Hans-Olav Enger (NOR))

 12. Førsteamanuensis - Fonologi (lingvistikk) (Forslagstiller: Sverre Stausland Johnsen)

 13. Førsteamanuensis - Nordisk språkvitenskap (Forslagstiller: Undervisningskoordinator for nordisk språk og norsk som andrespråk på vegner av fagmiljøet)

 14. Førsteamanuensis - Eldre nordisk språkhistorie (Forslagstillere: Sverre Stausland Johnsen (nordisk språk), Ida Larsson (nordisk språk), Hans-Olav Enger (nordisk språk), Mikael Males (norrønt/keltisk), Jon Gunnar Jørgensen (norrønt/keltisk), Terje Spurkland (norrønt/keltisk), Karl-Gunnar Johansson (norrønt/keltisk), Jan Erik Rekdal (norrønt/keltisk), Janne Bondi Johannessen (Tekstlaboratoriet), Tom Schmidt (Navnegransking))

 15. Førsteamanuensis - Nordisk litteratur (litteraturdidaktikk) (Forslagstillere: Nordisk litteratur ved Ståle Dingstad og Sissel Furuseth)

 16. Førsteamanuensis - Nordisk litteratur (litteratursosiologi) (Forslagstillere: Nordisk litteratur ved Marianne Egeland, Ståle Dingstad og Sissel Furuseth)

 17. Førsteamanuensis - Nordisk litteratur og Ibsen studier (med en forståelse av litteratur- og dramafagenes bredde og tverrfaglige undervisning og forskning). Litteraturfagene (inkl. Ibsen) arbeider tverrfaglig innenfor kulturstudier, idehistorie, estetikk, interart, intermedialitet, visuelle narrativer, digital humaniora, m.m. (Forslagstillere: Elisabeth Oxfeldt, Thorstein Norheim, Ellen Rees på vegne av forskningsgruppen Nordic Literary Studies in Flux)

 18. Førsteamanuensis ll (20%) - Nordisk litteratur. (Forslagstiller: Nordisk litteratur ved Ståle Dingstad og Sissel Furuseth)

 19. Førsteamanuensis - Språkvitenskap (Forlsagstiller: De fast ansatte lærerne på lingvistikkprogrammet)

 20. Førsteamanuensis - Lingvistikk II (Forslagstiller: De fast ansatte lærerne på lingvistikkprogrammet)

 21. Førsteamanuensis - Teoretisk lingvistikk delt mellom ILN og ILOS. (Forslagstillere: Helge Lødrup, Ida Larsson, Atle Grønn (ILOS), Kjell Johan Sæbø (ILOS), Dag Haug (IFIKK))

 22. Førsteamanuensis - Lingvistikk lll (Forlsagstiller: De fast ansatte lærerne på lingvistikkprogrammet)

 23. Førsteamanuensis - Nordisk litteratur og ibsen studier (Forslagstillere: Elisabeth Oxfeldt, Thorstein Norheim, Ellen Rees på vegne av forskergruppen "Nordic Literary Studies in Flux"

 24. Tilbakemelding fra studentutvalget


22. mai - Styremøte - Diskusjonssak - Utkast til ILNs stillingsplan 2017-2022


Primo juni 2017 (ikke avholdt før 27. juni): Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene


19. juni 2017: Instituttstyret vedtar ILNs stillingsplan 2017-2022 og oversender den til fakultetsledelsen for godkjenning.


Stillingsplan for ILN 2017-2022 (revidert 12.11.18 og 15.06.20)

Publisert 7. mars 2017 14:48 - Sist endret 25. okt. 2022 15:35