Ny stillingsplan for ILN 2022-2026

Alle stillinger i stillingsplan 2017–2022 er nå enten besatt eller i ferd med å besettes. For å kunne lyse ut nye stillinger ved instituttet trengs det en ny stillingsplan. Denne stillingsplanen vil gjelde for fem år, for perioden 2022–2026. 

Bakgrunn

I perioden 2022–2026 vil fem ansatte ved ILN nå aldersgrensen for å stå i stilling og i perioden 2027–2031 vil fire ansatte nå aldersgrensen (ekskl. Senter for Ibsen-studier og Norint). Instituttets økonomiske handlingsrom åpner for at instituttet i denne stillingsplanen kan forskuttere ansettelser med en økonomisk sikring i de avganger som kommer de neste ti årene.   

Stillingsplanen vil definere faglig innretning på alle nye faste, vitenskapelige stillinger og prioritere rekkefølgen stillingene skal lyses ut i. 

HFs retningslinjer for stillingsplaner

Tidsplan (tentativ)

 • 22.3.2021: Overordnete premisser presenteres, og tidsplan vedtas av instituttstyret.
 • 26.4.–1.6.2021: Fagmiljøer, ansatte og studenter inviteres (gjennom nettskjema) til å melde inn ambisjoner, stillingsbehov og -ønsker
 • 26.4.2021: Gjennomgang av økonomisk handlingsrom (langtidsprognose), fagenes undervisningsporteføljer og -ressurser i instituttstyremøtet.
 • 1.6.–30.6.2021: ledelsen lager utkast til stillingsplan for 2022­–2026
 • 1.8.–23.8.2021: utkastet til stillingsplanen på høring til alle ansatte og programstudenter
 • 6.9.2021: utkast til stillingsplan for 2022–2026 som diskusjonssak i styremøtet
 • 13.9.–18.10.2021 Utkast til stillingsplan drøftes med tjenestemannsorganisasjonene
 • 25.10.2021: ILNs stillingsplan for 2022–2026 vedtas og oversendes dekanen for godkjenning

22. mars: Instituttstyremøte – Styret vedtar tidsplan og prosess for arbeidet med ny stillingsplan


26. april: Instituttstyremøte – Gjennomgang av økonomisk handlingsrom (langtidsprognose), fagenes undervisningsporteføljer og -ressurser, instituttets forskningsprofil og relevante overordnete strategier og føringer


26. april: Nettskjema åpnes der fagmiljøer, ansatte og studenter inviteres til å melde inn ambisjoner, stillingsbehov og -ønsker

Premisser for innspillene:

 • Alle ansatte og studenter kan foreslå nye stillinger, alene eller i gruppe
 • Man kan sende inn så mange forslag man vil
 • Det er ingen begrensninger på fagretning og stillingstype
 • Alle forslagene skal begrunnes, i nettskjema
 • Innspill kan skrives på norsk eller engelsk
 • Alle innspillene vil legges åpent på nettsidene og være med i den videre diskusjonen
 • Frist: 1. juni 2021

HFs krav til begrunnelse for nye stillinger

Det stilles krav til tydelige begrunnelser for hvordan de ønskede stillingene vil kunne være med på å oppnå målene i UiOs strategiske plan 2030, HFs strategiske plan 2030 og instituttets strategier.


1. juni 2021 Frist for innspill til ILNs stillingsplan 2022–2026

Innkommende innspill:

1. Forskergruppa for klinisk lingvistikk og språktilegnelse

2. Leiinga ved MultiLing (Elizabeth Lanza, Mari C. R. Otnes, Unn Røyneland)

3. LING-fagmiljøet (dvs. Andreas Sveen, Dag Haug, Haley De Korne, Helge Lødrup, Ingrid Lossius Falkum, Natalia Kartushina, Patrick Grosz, Pritty Patel-Grosz, Timo Roettger)

4. MULTI fagmiljø (Pia Lane, Natalia Kartushina, Haley De Korne)

5. Toril Opsahl, Bente Ailin Svendsen, Guro Busterud, Haley De Korne, Ingebjørg Tonne

6. Nordisk litteratur, Litteraturformidling og Litteraturdidaktikk

7. Karl-G. Johansson, Jon Gunnar Jørgensen, Mikael Males, Kristen Mills, Alessandro Palumbo, Anna Catharina Horn

8. RETKOM-miljøet ved Johan L. Tønnesson, Kjell Lars Berge og Eirik Vatnøy

9. Forskergruppa "Samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk"

10. Sverre Stausland Johnsen, Hans-Olav Enger, Anu Laanemets, Piotr Garbacz, Alessandro Palumbo, Patrick G. Grosz, Helge Lødrup, Natalia Kartushina, Mikael Males, Jon Gunnar Jørgensen

11. Dag Haug, Piotr Garbacz, Patrick Grosz, Toril Opsahl, Ellen Rees, Annely Tomson

12. Mikael Meuller Males, Hans-Olav Enger, Sverre Stausland Johnsen

13. Jon Gunnar Jørgensen

14. Haley De Korne


1. august: Utkast til ILNs stillingsplan 2022-2026 sendes på høring til alle ansatte og programstudenter


23. august: Frist for høringsinnspill på utkastet til ILNs stillingsplan 2022–2026
 


6. september: Revidert utkast til ILNs stillingsplan 2022–2026 er diskusjonssak i instituttstyret


18. oktober: Utkast til ILNs stillingsplan 2022–2026 drøftes med tjenestemannsorganisasjonene

 • Referat fra drøftingsmøte

25. oktober:  ILNs stillingsplan for 2022–2026 vedtas i instituttstyret og oversendes dekanen for godkjenning

 • Vedtatt stillingsplan

Stillingsplan for ILN 2022–2026

 • Godkjent av fakultetet dd. november 2021
Publisert 19. apr. 2021 15:58 - Sist endret 1. sep. 2021 10:04