Tom Schmidt

Professor emeritus
Bilde av Tom Schmidt
English version of this page
Mobiltelefon 97085060
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Postadresse Frøensalleen 3 a 0315 Oslo
Emneord: Navnegransking, Stedsnavn

Publikasjoner

Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. 1-2. Avhandling for graden dr.philos. Acta Humaniora nr. 87. Oslo 2000.

Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. Oslo 2005.

Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. Oslo 2009.

(utg.): Kåre Hoel. Bustadnamn i Østfold. 1. Hobøl (1994), 3. Våler (1999), 5. Rygge og Moss (2004), 7. Tune (2007). 9. Varteig (2010). 11. Onsøy (2012). 13. Hvaler (2014). 14. Borge, Glemmen og Fredrikstad (2015). 15. Skjeberg (2016). 16  Berg (2017). 17 Råde (2018)

 • Schmidt, Tom (2015). De store stedsnavnklassene. En forskningsoversikt. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  103, s 53- 91
 • Schmidt, Tom (2015). P.A. Munch (1810–1863) om norske stedsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  32, s 27- 48
 • Schmidt, Tom (2013). Bøle, Bøler og -bøl(e) i norske gårdsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  30, s 13- 48
 • Schmidt, Tom (2013). Løkkenavn i Oslo, I: Leila Mattfolk; Maria Vidberg & Pamela Gustavsson (red.),  Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10-12 november 2011.  NORNA-förlaget.  ISBN 978-952-5446-82-1.  kapittel.  s 203 - 220
 • Schmidt, Tom (2013). Skjærgårdsnavn fra ytre Østfold, I: Tina K. Jakobsen; Kristin Magnussen; Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (red.),  Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011.  Norna.  ISBN 978-91-7276-088-2.  Artikkel.  s 230 - 257
 • Johannessen, Ole-Jørgen; Schmidt, Tom; Eggert, Birgit; Gammeltoft, Peder; Mattfolk, Leila; Sjöblom, Paula; Johansen, Arnfinnur; Kvaran, Guðrún; Vikstrand, Per & Löfdahl, Maria (2012). Nordisk namnforskning 2011. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  100, s 301- 325
 • Schmidt, Tom (2012). Harald som forledd i nordiske stedsnavn, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Kapittel.  s 176 - 194
 • Schmidt, Tom (2012). Namn och bygd og Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  100, s 251- 270
 • Schmidt, Tom (2011). Jernalderens navnemiljø i Slidre i Valdres, I: Lisbeth Eilersgaard Christensen & Bent Jørgensen (red.),  Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. syimposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009.  Norna.  ISBN 978-91-7276-085-1.  Artikkel.  s 225 - 243
 • Schmidt, Tom (2011). Navnegranskingens plass i Maal og Minne - og fagets stilling i dag, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  artikkel.  s 112 - 126
 • Schmidt, Tom (2010). Jentebingen, ball- og andre binger, I: Maria Löfdahl; Fredrik Skott & Lena Wenner (red.),  Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist.  Institutet för språk och folkminnen.  ISBN 978-91-7229-071-6.  Artikkel.  s 123 - 132
 • Schmidt, Tom (2009). Magnus Olsens bidrag til stedsnavnforskningen. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  (50), s 57- 62
 • Schmidt, Tom (2009). Navneleddet torp i Østfold, I: Peder Darn; Peder Gammeltoft; Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen; Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.),  Torp som ortnamn och bebyggelse.  Djalekt- och ortnamnsarkivet i Lund 2009.  ISBN 978-91-7229-066-2.  Kapittel.  s 87 - 106
 • Schmidt, Tom (2008). Navneleddet holt i Norge. Forledd og utbredelse med hovedvekt på Østlandet, I: Gudrún Kvaran (red.),  Norræn nöfn - Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn - Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes. 11-14 augusti 2007.  Swedish Science Press.  ISBN 978-91-7276-083-7.  Artikkel.  s 391 - 417 Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2008). Nordisk namnforskning 2006. 2.5. Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  95, s 102- 106
 • Schmidt, Tom (2006). The settlement of a Norwegian mountain valley through the evidence of place-names, In Eva Brylla; Mats Wahlberg & Lars-Erik Edlund (ed.),  Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19-24 August 2002. [Vol.] 2.  Språk- och folkminnesinstitutet.  ISBN 91-7229-031-5.  artikkel.  s 303 - 319 Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2006). Staðir-navn i Østfold, I: Inge Særheim; Per Henning Uppstad & Åse Kari Hansen Wagner (red.),  Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004. NORNA-rapporter 81.  NORNA-förlaget i samarbeid med Universitetet i Stavanger.  ISBN 978-91-7276-080-6.  artikkel.  s 129 - 147
 • Schmidt, Tom (2006). Torwald of Hoverstad and Williame Makriche. The complexity of the names of the "Commownis and Inhabitantes of Yetland" in 1577, In Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen (ed.),  Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006.  C.A.Reitzel.  ISBN 87-7876-472-6.  artikkel.  s 254 - 274
 • Schmidt, Tom & Nedrelid, Gudlaug (2006). Nordisk namnforskning. 2.5 Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  94, s 123- 128
 • Schmidt, Tom (2005). "Regionale samleformer" - et problem i normeringen av stedsnavn?, I: Gudlaug Nedrelid; Helge Omdal & Svein Lie (red.),  MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003).  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-571-9.  Kapittel.  s 267 - 273
 • Schmidt, Tom & Nedrelid, Gudlaug (2005). Nordisk namnforskning. 2.5 Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  93, s 120- 125
 • Schmidt, Tom (2004). Del II. Topografiske ord. Noen spesielle navnegrupper. Litteratur. Kilder til navnebelegg m.m. Register over stedsnavn, ord, person- og tilnavn, I:  Bustadnavn i Østfold. 5. Rygge og Moss.  Seksjon for navnegransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-991158-3-3.  II.  s 351 - 470
 • Schmidt, Tom (2004). Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den norske 1886-matrikkelen. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  92, s 49- 80
 • Schmidt, Tom & Nedrelid, Gudlaug (2004). Nordisk namnforskning 2003. Kap. 2.5 Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  92, s 117- 121

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2018). Bustadnavn i Østfold. 17. Råde. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-911-8.  360 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2017). Bustadnavn i Østfold. 16. Berg.. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-892-0.  472 s.
 • Schmidt, Tom & Særheim, Inge (red.) (2017). Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96). NORNA-förlaget.  ISBN 978-91-7276-096-7.  284 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2016). Bustadnavn i Østfold. 15. Skjeberg. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-856-2.  532 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2015). Bustadnavn i Østfold. 14. Borge, Glemmen og Fredrikstad. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-816-6.  501 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2014). Bustadnavn i Østfold. 13. Hvaler. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-765-7.  319 s.
 • Schmidt, Tom (red.) (2013). Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-720-6.  181 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2012). Bustadnavn i Østfold. 11. Onsøy. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-703-9.  404 s.
 • Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (red.) (2012). Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  205 s.
 • Schmidt, Tom & Johannessen, Ole-Jørgen (red.) (2011). Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna.  ISBN 978-91-7276-086-8.  217 s. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom & Larsen, Terje (red.) (2010). Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-569-1.  167 s. Vis sammendrag
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2010). Bustadnavn i Østfold. 9. Varteig. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-572-1.  203 s.
 • Schmidt, Tom (2009). Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-533-2.  556 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2007). Bustadnavn i Østfold. 7. Tune. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-462-5.  449 s. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2005). Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-414-6.  400 s. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom & Nedrelid, Gudlaug (red.) (2005). Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.-12. september 2004. Høgskolen i Agder.  ISBN 82-7117-547-5.  148 s. Vis sammendrag
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2004). Bustadnavn i Østfold. 5. Rygge og Moss. Seksjon for navnegransking. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-991158-3-3.  470 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Schmidt, Tom (2017). Gamle stedsnavn i Berg og utgivelsen av Bustadnavn i Østfold bd. 16 Berg..
 • Schmidt, Tom (2016). Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Red. av Gulbrand Alhaug, Tove Bull Aud-Kirsti Pedersen. 379 s. Oslo: Novus 2014. ISBN 978-82-7099-802-9. Studia Anthroponymica Scandinavica.  ISSN 0280-8633.  34, s 150- 151
 • Schmidt, Tom (2016). Gardar og gardsnamn i Hegge sokn på 1200-talet, I:  Hegge stavkyrkje 800 år.  Hegge sokneråd.  ISBN 978-82-303-3208-5.  kapittel.  s 29 - 36
 • Schmidt, Tom (2016). Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 13. Ortnamnen i Stångenäs härad 2. Naturnamn. Av Birgit Falck-Kjällquist. 175 s., 1 løst kart. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 2015. ISBN 978-91-86959-20-3. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  104, s 186- 188
 • Schmidt, Tom (2015). Steds- og personnavn på Romerike fra 1723 til 1865.
 • Schmidt, Tom (2015). Stedsnavn i Vestre Aker.
 • Schmidt, Tom (2015). "Å kallast med sitt rette namn". Hva het våre forfedre egentlig?.
 • Schmidt, Tom (2014). De store navneklassene. En forskningsoversikt.
 • Schmidt, Tom (2014, 08. juli). Den siste stedsforsker.  Klassekampen.
 • Schmidt, Tom (2014). Navn i Asker.
 • Schmidt, Tom (2014). Navn i Asker. Foredrag i Holmen seniorsenter..
 • Schmidt, Tom (2014, 12. februar). Navn i Østfold / Hvaler. [Radio].  NRK Østfold.
 • Schmidt, Tom (2014). Navn på Hvaler.
 • Schmidt, Tom (2014, 17. juli). Siste av sitt slag.  Dagsavisen.
 • Schmidt, Tom (2014, 09. juli). Stedsnavnforskning er skattejakt.  Vårt Land.
 • Toft, Martin; Grønvik, Oddrun & Schmidt, Tom (2014, 13. mars). Stadnamnprofessor Tom Schmidt: – Eg nektar å flytta.  Uniforum.
 • Schmidt, Tom (2013, 13. januar). Bustadnavn i Østfold. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2013). Føreord, I: Tom Schmidt (red.),  Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-720-6.  Føreord.  s 7 - 8
 • Schmidt, Tom (2013). Gamle bostedsnavn i Rygge.
 • Schmidt, Tom (2013). Gamle navn i Gamlebyen.
 • Schmidt, Tom (2013). Hva kan gamle stedsnavn i Eidsberg fortelle om lokalhistorien.
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Forord, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  Forord.  s 7 - 8
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Harald Bjorvands publiserte arbeider 1972–2011, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  bibliografi.  s 195 - 199
 • Schmidt, Tom (2012, 24. oktober). De kartla og navnga landet. [Internett].  forskning.no. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2012, 13. september). Fra Præstegaarden til Rovehølet.  Uniforum. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2012, 27. oktober). Gammelt navn vondt å vende. [Internett].  forskning.no. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2012). Namn och bygd og Norge.
 • Schmidt, Tom (2012, 24. oktober). Norske stedsnavn - fra grav til Graff, fra tale til skrift. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2012). Stedsnavn i Onsøy. Utgivelsen av Bustadnavn i Østfold - 11 - Onsøy.
 • Schmidt, Tom (2012, 29. oktober). Stedsnavnprofessoren - en utdøende rase?. [Internett].  Forskning.no.
 • Schmidt, Tom (2011). Navn på Oslos byløkker.
 • Schmidt, Tom (2011). Nordiske stedsnavn i Normandie. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2011). Stedsnavn fra Østfoldkysten.
 • Schmidt, Tom (2010). Bustadnavn i Onsøy. Kåre Hoels navnebok om Onsøy. Varden : Årstidsskrift for Onsøy Historielag.  ISSN 0800-3866.  38, s 58- 60
 • Schmidt, Tom (2010). Summary presented at the final session, In Eva Brylla; Maria Ohlsson & Mats Wahlberg (ed.),  Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19-24 August 2002.  Institutet för språk coh fokminnen.  ISBN 978-91-7229-074-7.  Summary.  s 295 - 296
 • Schmidt, Tom (2010, 07. juni). Utgivelsen av Bustadnavn i Østfold. 9. Varteig. [Radio].  NRK Østfold.
 • Schmidt, Tom (2009). Bustadnamn i Vestre Slidre.
 • Schmidt, Tom (2009). Jernalderens navnemiljø i Slidre i Valdres. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2009). Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Redigerad av Eva Brylla & Svante Strandberg. XVI, 210 s. Uppsala: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet 2008. (Namn och samhälle 21.) ISBN 978-91-506-2012-2. Studia Anthroponymica Scandinavica.  ISSN 0280-8633.  27, s 130- 133
 • Schmidt, Tom (2009). Rapport fra NORNA-symposiet på Bornholm i 2006. Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.-7. maj 2006. Red av Birgit Eggert, Bente Holmberg og Bent Jørgensen. (NORNA-rapporter 82) NORNA-förlaget. Uppsala 2007. 238 sider. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  49, s 59- 61
 • Schmidt, Tom (2009). Stedsnavn og kulturhistorie i Ås.
 • Schmidt, Tom (2008). Bustadnavn i Land.
 • Schmidt, Tom (2007). Løkkenavn i Oslo - Skisse til et prosjekt. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2007). Navneleddet holt i Norge. Forledd og utbredelse med hovedvekt på Østlandet.
 • Schmidt, Tom (2007). Navneleddet torp i Østfold. Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2007). Utgivelse av navnesamlinger - med spesiell vekt på Bustadnavn i Østfold.
 • Schmidt, Tom (2006). Gamle gårdsnavn i Nes.
 • Schmidt, Tom (2006). Historien bak navnene Moss og Jeløya.
 • Schmidt, Tom (2006). Navnet Moss. Strandsitteren. Medlemsblad for Moss historielag.  (1), s 14- 15
 • Schmidt, Tom (2005). Gårdsnavn og kulturhistorie i Trøgstad.
 • Schmidt, Tom (2005). Onomastic Evidence for Faroese and Shetlanders in Norway?, In Peder Gammeltoft; Carole Hough & Doreen Waugh (ed.),  Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names.  Shetland Times Ltd..  ISBN 0-9551838-0-4.  Artikkel.  s 181 - 198
 • Schmidt, Tom (2005). Rapport fra kongressen i Tällberg. Nytt om namn.  ISSN 0800-4676.  41, s 66- 70 Vis sammendrag
 • Schmidt, Tom (2005). Rygge, Moss og Jeløya. Stedsnavnene i språklig og kulturhistorisk lys.
 • Schmidt, Tom (2005). Vakuum men ikke Pusterom. Folketellingen 1900 som stedsnavnkilde. Vis sammendrag
 • Nedrelid, Gudlaug & Schmidt, Tom (2005). Nordisk namnforskning 2004: Litteraturkrönika: Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  93, s 120- 125
 • Nedrelid, Gudlaug & Schmidt, Tom (red.) (2005). Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.-12. september 2004.
 • Schmidt, Tom (2004). Staðir-navn i Østfold.
 • Schmidt, Tom (2004). Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom Språk- och folkminnesinstitutet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Redaktör: Mats Wahlberg. 422 s. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet 2003. ISBN 91-7229-020-X. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  92, s 186- 190
 • Nedrelid, Gudlaug & Schmidt, Tom (2004). Nordisk namnforskning 2003: Litteraturkrönika: Norge. Namn och bygd.  ISSN 0077-2704.  92, s 117- 122

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 19. juli 2018 15:35