Johan Laurits Tønnesson

Bilde av Johan Laurits Tønnesson
English version of this page
Telefon +47 22856986
Mobiltelefon +47 93295368 +4793295368
Rom HW 625
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO (vis à vis Metereologisk institutt)
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Kompetanse- og interesseområder

Tønnesson arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser. Hans to avhandlinger har dreid seg om historiefaglig sakprosa. Faglig sett befinner han seg i skjæringsfeltet mellom språk-, litteratur- og medievitenskap. Emneordene nedenfor gir god beskjed om min faglige innretning.

Lenke til reseachgate 

Særskilt om sakprosaforskning og -formidling

Tønnesson er ansvarlig redaktør for det nordiske, vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa, som ble grunnlagt i 2009. Videre er han ansvarlig redaktør for Sakprosasiden.no, som bringer informasjon og debatt om sakprosaforskning, -undervisning og -formidling, samt for sakprosaforskningsbibliografien Sakbib.no. Les Det humanistiske fakultets oppslag fra 2017 om samfunnsbetydningen av Tønnessons innsats her.

Undervisning

Høsten 2019 stod Tønnesson i spissen for det nye BA-programmet Klart språk, og han har ansvaret for emnene Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa (KLAR1100) og Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (KLAR2100). Han samarbeider nært med Det juridiske fakultet om dette fakultetets klarspråksatsing, blant annet om emnet Klart lovspråk (JUR1502K). Han har bl.a. hatt ansvar for bachelor- og masteremnet Retkom2160+4160 (Nordisk sakprosa), masteremnene Retkom4110 (Metode) og innføringsemnet Retkom1102 (Tekst og kommunikasjon).  Han har de siste årene ellers bidratt som underviser på Ex fac. i nordiske studier, Moderne retorikk (Retkom2104). Nynorsk med praksis for lektorstudentar (NOR4515).

Han har tidligere undervist på blant annet disse emnene: NOR1110 Tekst- og kontekstanalyse, NOR1105 (Språkstruktur og tekst), NOR1140 (Sakprosa), NOR2312 Sammensatte tekster i norskfaget, NORNOR4141(Tekst og kommunikasjon), RETKOM4103 (Teksthistorisk epokestudium) og Retkom4101 Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon.

Doktorgradsveiledning

I 2020 er han hovedveileder for ph.d.-stipendiatene Øistein Hide og Ida Seljeseth og biveileder for Ida Skjelderup (USN). 

Han har tidligere vært hovedveileder for Jan Grue (disputas i 2012), Gudrun Kløve Juuhl (disputas 2014) og Ommund Vareberg (disputas 2019) og biveileder for Gunnfrid Ljones Øierud (disputas 2013) og Yngve Benestad Hågvar (disputas 2016).

 

Relevant arbeidserfaring

Professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo fra 1.1.2005.

Universitetslektor, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2004).

Universitetsstipendiat, Institutt for nordistikk og litteratur, Universitetet i Oslo (2000–2003)

Redaktør for Apollon, Universitetet i Oslo (1998–2000)

Prosjektsjef/avdelingsdirektør i Norsk Form, Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø (1993–1995)

Formidlingskoordinator for KULT, Rådet for humanistisk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1990–1993)

Informasjonskonsulent, Rådet for humanistisk forskning i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, NAVF (1987–1990)

Utdanning

Universitetspedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo, fullført i 2009

Doktor artium, Universitetet i Oslo 2004

Cand.philol., nordisk hovedfag, Universitetet i Oslo 1998

Cand.mag., nordisk og musikk mellomfag, historie grunnfag, Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim 1982

Examen artium, Stabekk videregående skole 1975.

Relevante verv

Siden starten i 2009 har han vært hovedredaktør for det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa.

I perioden 2006-2010 var han valgt representant for det vitenskapelige personalet i Styret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette innebar også at jeg var medlem av Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Emneord: Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk

Publikasjoner

 • Blikstad-Balas og Johan L. Tønnesson (2020). Inn i sakens prosa. Med etterord av Jan Grue. Universitetsforlaget, ISBN 978-82-15-03688-5, (196 s., felles forfatterskap)
 • Tønnesson, Johan (2019). Har kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisitedHar kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited i Iben Brinch Jørgensen og Norunn Askeland (red.). Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget, kap. 4, åpen tilgang 
 • Tønnesson, Johan (2019), med Per Ledin,  Catharina Nyström Höög and Gustav Westberg) «Den multimodala sakprosan» I Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(4). doi: 10.5617/sakprosa.7072, åpen tilgang
 • Tønnesson, Johan og Marie Lund (2017). "Kongens tale ved hagefesten" i Jonas Bakken og Elisabeth Oxfeldt (red.) Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget, s. 32-46, åpen tilgang
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (red.) (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  538 s.
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 163 - 190
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I. Retorikk og tilbakeblikk.  s 67 - 84

Tønnesson, Johan L. og Kirsten Sivesind 2015: The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. I Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2015.1017837

von der Lippe, Berit og Johan L. Tønnesson 2013: Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Oslo: Vidarforlaget

Tønnesson, Johan L. 2012: Hva er sakprosa. Oslo: Universitetsforlaget (2. utgave, også tilgjengelig som e-bok)

Tønnesson, Johan L. 2010: Sakprosa for retten! I Kirsten Kalleberg og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.) 2010: Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget, s. 211-225

Asdal, Kristin, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem og Johan L. Tønnesson 2008: Tekst og historie. Oslo: Universitetsforlaget. (Tønnesson hadde et særskilt ansvar for kap. 8 Leseren, s. 261-304

Tønnesson, Johan L. 2008: Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell. I Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.) 2008: Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie, Oslo: Novus forlag, s. 165-178

Tønnesson, Johan L. 2008: Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i Kritik og antikritik fra 1792. I Eivind Tjønneland (red.) 2008: Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Bergen: Fagbokforlaget, s. 133-154


Tønnesson, Johan L. 2007: Cooperation and Conflict Between Authorial Voices and Model Readers Through Rhetorical Topoi in Historical Discourse. I Kjersti Fløttum (red.) 2007: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, s. 129-148


Rognstad, Ole-Andreas, Hallstein Laupsa, Anne-Hilde Nagel og Johan L. Tønnesson 2006: God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Oslo: Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). (Også utgitt som bok i 2013.)

Tønnesson, Johan L. 2004: Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. Dr.art.-avhandilng, Oslo: Unipub forlag 2004. Vedleggsbind. Øvrige vedlegg finnes her

Tønnesson, Johan L. 2003: Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstad's paper "New perspectives on the rise and fall of the working class" (2000). I Kjersti Fløttum og Francois Rastier (red.): Academic discourse Multidisciplinary approaches. Oslo: Novus Forlag, s. 158-181

Tønnesson, Johan L. 2002: Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000. I Johan L. Tønnesson(red.) 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Bergen: Fagbokforlaget,s. 56-88

Tønnesson, Johan L. 2002: Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet. I Johan L. Tønnesson(red.) 2002: Den flerstemmige sakprosaen. Bergen: Fagbokforlaget, s. 122-136

Tønnesson, Johan L. 2001: Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. (Bearbeidet utgave av hovedoppgaven fra 1998.) Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Sakprosa, skrifter fra Prosjektmiljøet norsk sakprosa nr 2
UiO

Tønnesson, Johan L. 2001: På leting etter sakprosaens skjulte partitur - lesninger av fire sakprosaartikler med vekt på stemmemangfold. I Kjell Lars Berge, Kjersti Breivega, Thore Roksvold og Johan L. Tønnesson: Fire blikk på sakprosaen, Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Sakprosa, skrifter fra Prosjektmiljøet norsk sakprosa nr 1, s. 137-168

Tønnesson, Johan L. 1997: Finstemt og flerstemmig formidling. I Egil Børre Johnsen (red.) 1997: Tekstens mellommenn. Norsk Sakprosa, Tredje bok. Oslo: Universitetsforlaget, s. 57-76

 • Ledin, Per; Höög, Catharina Nyström; Tønnesson, Johan & Westberg, Gustav (2019). Den multimodala sakprosan The Multi-modal Non-fiction (’sakprosa’). Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(4) . doi: 10.5617/sakprosa.7072 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnesson, Johan (2019). Har kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited, I: Iben Brinch Jørgensen & Norunn Askeland (red.),  Kreativ akademisk skriving.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031620.  Kapittel 4.  s 85 - 103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnesson, Johan (2018). Respekt! Om Kunnskapssenterets rapporter., I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 6.  s 157 - 176
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 163 - 190
 • Tønnesson, Johan & Lund, Inger Marie (2017). Kongens tale ved hagefesten, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel 3.  s 32 - 46 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnesson, Johan & Roos, Merethe (2017). Naturvitenskapen i nordiske offentligheter - fra 1600-tallet til idag, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 11 - 37
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(2), s 201- 218 . doi: 10.1080/00313831.2015.1017837
 • Lippe, Berit von der & Tønnesson, Johan (2015). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten - aktuell i kampen om fleksibiliteten?, I: Anders Sigrell & Sofi Qvarnström (red.),  Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar.  Lunds universitet.  ISBN 978-91-87833-62-5.  Kapittel.  s 247 - 263
 • Myhr, Annika Bøstein; Johansson, Karl G.; Tønnesson, Johan; Lorentsen, Kristin; Aarstrand, Sandra Theting; Drangeid, Maria; Knapstad, Sunniva Gjengedal; Musæus, Karen Janicke; Thorsen, Ane Norreen & Camilla, Schaffer (2015). Minne, glemsel og sjanger: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  115(4), s 312- 325 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2014). Nyere sakprosaforskning i Norge. En kort presentasjon. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling.  ISSN 2245-2931.  3 . doi: 10.7146/ntik.v2i3.25966
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I. Retorikk og tilbakeblikk.  s 67 - 84
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2013). Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 65- 95
 • Svennevig, Jan; Tønnesson, Johan; Svenkerud, Sigrun & Klette, Kirsti (2012). Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer :. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (60), s 6, 68- 89 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Rene fakta.  s 118 - 129
 • Tønnesson, Johan (2011). Professoren, Fortelleren og Barnet, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel.  s 151 - 168
 • Tønnesson, Johan (2011). Tekstvitenskap, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Del 1.  s 96 - 111
 • Tønnesson, Johan (2010). Leserens modell. Om relevansen av resepsjonsteori, I: Bente Aamotsbakken & Susanne V Knudsen (red.),  Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-880-4.  Kapittel 9.  s 176 - 195
 • Tønnesson, Johan (2010). Sakprosa for retten!, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 18.  s 211 - 225
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosaens kraft. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2
 • Tønnesson, Johan (2008). Kapitlet Leseren, I: Kristin Asdal; Kjell Lars Berge; Karen Gammelgaard; Trygve Riiser Gundersen; Helge Jordheim; Tore Rem & Johan Tønnesson (red.),  Tekst og historie. Å lese tekster historisk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01250-6.  Kapittel 8.  s 261 - 304
 • Tønnesson, Johan (2008). Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie.  Novus Forlag.  ISBN 9788270994922.  Kapittel.  s 165 - 178
 • Tønnesson, Johan (2008). Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i "Kritik og antikritik" fra 1792, I: Eivind Tjønneland (red.),  Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007176.  Kapittel.  s 133 - 147
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosaens grenseland. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 49
 • Tønnesson, Johan (2007). Cooperation and Conflict Between Authorial Voices and Model Readers Through Rhetorical Topoi in Historical Discourse, In Kjersti Fløttum (ed.),  Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-84718-093-0.  Part III.  s 129 - 148
 • Tønnesson, Johan (2007). Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager, I:  Etterord. Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager. I Yngve Benested Hågvar: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse s. 229-232.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0467-7.  Etterord.  s 229 - 232
 • Tønnesson, Johan (2006). Modelleseren - En liten gave til historikerne?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 43- 51
 • Tønnesson, Johan (2003). Den retoriske utfordringen. Kort kommentar til Britt-Louise Gunnarsson: Den diskursvetenskapliga utmaningen, I: Øivind Andersen & Kjell Lars Berge (red.),  Retorikkens relevans.  Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  ISBN 82-90954-24-7.  Kap. 5.  s 73 - 76
 • Tønnesson, Johan (2003). Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstad's paper "New perspectives on the rise and fall of the working class" (2000), In Kjersti Fløttum & Francois Rastier (ed.),  Academic discourse Multidisciplinary approaches.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-366-2.  Part III.  s 158 - 181
 • Tønnesson, Johan (2003). Steiner for brød - Hvordan forvalter vitenskaperne sitt kulturelle mandat?, I:  Maktens tekster.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30735-0.  s 220 - 233 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2002). Alt anna enn dikting?, I:  Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-888-0.  s 9 - 28 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2002). Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet, I:  Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-888-0.  s 122 - 136 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2002). Kritikkløse lærebøker? Supplerende kommentar til Stugus samleanmeldelse av fire læreverk. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  81(2-3), s 395- 408 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2002). Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000, I:  Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-888-0.  s 56 - 88 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2001). På leting etter sakprosaens skjulte partitur - lesninger av fire sakprosaartikler med vekt på stemmemangfold, I:  Fire blikk på sakprosaen.  Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.  ISBN 82-90954-13-1.  Del II.  s 137 - 168
 • Tønnesson, Johan (2001). Den transhistoriske H.C. Andersen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  2, s 249- 252 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (1997). Finstemt og flerstemmig formidling, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Tekstens mellommenn. Norsk sakprosa. Tredje bok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22874-6.  s 57 - 76 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03688-5.  195 s.
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (red.) (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  538 s.
 • Tønnesson, Johan & Lippe, Berit von der (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-135-8.  272 s.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne-Hilde & Laupsa, Hallstein (2013). God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-228-6.  352 s.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01945-1.  154 s.
 • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Tønnesson, Johan (red.) (2008). Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01250-6.  326 s.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01222-3.  159 s.
 • Tønnesson, Johan (2007). Etterord. Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager. I Yngve Benested Hågvar: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse s. 229-232. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0467-7.  238 s.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2007). Skriveopplæring og skriveforskning for nåtid og framtid. Hvor går veien?. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82519-2215-9.  8 s.
 • Tønnesson, Johan (red.) (2002). Den flerstemmige sakprosaen. Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-888-0.
 • Tønnesson, Johan (2002). Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-888-0.  250 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnesson, Johan (2020, 24. juli). Etterlyser teori, klarhet og struktur.  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2020). Har Prosa endret sakprosakritikken?. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3)
 • Tønnesson, Johan (2020). Hvem er leserne i Finanstilsynets tekster? Om klart språk i myndighetenes sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Hybris?. Sakprosa.  ISSN 1502-6000. . doi: 10.5617/sakprosa.8326
 • Tønnesson, Johan (2020). Johan Tønnesson om analyse og tolkning av sakprosa. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2020). Klart språk behøver ikke være énstemmig! . Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2020). Kritisk lesning og tekning i skolen.
 • Tønnesson, Johan (2020, 09. september). Lanseringsseminar for boka Inn i sakens prosa. [Internett].  Strømming v/Universitetsforlaget.
 • Tønnesson, Johan (2020). Plain language in the context of “sakprosa” (“subject oriented prose”).
 • Tønnesson, Johan (2020). Sakprosaens kraft. Sakprosa.  ISSN 1502-6000. . doi: 10.5617/sakprosa.7894
 • Tønnesson, Johan (2020, 10. juli). Trykkenekt av omsyn til kvalitet eller politikk?.  Dag og tid.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Bli med inn i sakens prosa!.
 • Tønnesson, Johan & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Law students’ acquisition of law-writing skills. Vis sammendrag
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop.  ISSN 2535-7034.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Vis sammendrag
 • Holsten, Hilde Hartmann; Bjørkdahl, Kristian & Tønnesson, Johan (2019). Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2019). En fornøyd, men litt umoden tiåring?. Sakprosa.  ISSN 1502-6000. . doi: 10.5617/sakprosa.6884
 • Tønnesson, Johan (2019). Kildeliste til Skurdal. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk!.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk.
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til J.C.F. Nordrums åpningsforedrag "Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre".
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til Margrethe Kvarenes’ foredrag «Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?».
 • Tønnesson, Johan (2019). Modelleserteori for rettstekster. Med kapittel 9A i opplæringslova som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2019). NAV torpedo blues. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Navs kommunikasjonssvikt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Om sakprosaforskning.
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene.
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene - innspill til NFFOs styre.
 • Tønnesson, Johan (2019). The Poetic Functions of Plain Language.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2018). Klart språk, dannelse og demokrati.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Tønnesson, Johan (2018, 17. februar). Lykken er relevans.  Vårt land. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2018). Nå heves nivået i formidlingsdebatten. Forskningsetikk.  ISSN 2387-3094. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2018, 01. mars). Professor Sakprosa. [Fagblad].  Jubileumsmagasin. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2018). Sakprosabegrepet står seg. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (2017, 17. oktober). Intervju om "Sann Opplysning".  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017, 25. september). Den farlige seksualiteten. [Radio].  NRK P1+.
 • Tønnesson, Johan (2017). Dinosaurenes seks alternative fakta om seg selv.
 • Tønnesson, Johan (2017). Fabelaktig bok om tidlig svensk transhumanisme. Stemmer.  ISSN 1890-1409.  12(2), s 18- 19 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2017, 01. september). Folkeopplysningen er død. Leve folkeopplysningen. [Fagblad].  Bok og bibliotek.
 • Tønnesson, Johan (2017, 15. november). Fra Guds straff til Richters skala. Intervju i anledning boka Sann opplysning?.  Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2017). «God skikk» i bruk av litteratur og kilder i forlagspublisert sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2017). Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning?. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2017). Kast av deg umyndighetens åk! Du kan bli myndig og mektig ved å beherske sakprosa og retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2017). «Känslouttryck äro principielt uteslutna»: Om pathos (og publikumsappell) i Pippings sakprosa-genese.
 • Tønnesson, Johan (2017). Models for text analysis inspired by Mikhail Bakhtin.
 • Tønnesson, Johan (2017, 17. oktober). Naturen forlot kulture.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om det skandinaviske naturforskermøtet i 1844 som faglig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om verdien av nordisk sakprosa på nordiske språk.
 • Tønnesson, Johan (2017). Presentasjon av bokessayet Fabelaktig bok om tidlig svensk posthumanisme.
 • Tønnesson, Johan (2017, 08. februar). Retorikkekspertens dom. Professor i sakprosa og foreleser i retorikk Johan Tønnesson bryter ned rektorvalgkampens retorikk..  Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2017). Retorisk analyse av Kongens tale på hagefesten 2016.
 • Tønnesson, Johan (2017). Sakprosa – et potent begrep og et viktig fenomen.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2017). Vitenskapsretorikk og vitenskapelig patos.
 • Tønnesson, Johan & Bjørnstad, Ranveig Thon (2017). Sakprosa for retten. Hvordan det kan bli morsomt å analysere sakprosa.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Tønnesson, Johan & Sandberg, Kristian Lødemel (2017, 15. april). Johan og Georg. [Tidsskrift].  Stemmer. Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2016). Ambisiøs litterær sakprosa i bokformat – litteratur i sin egen rett.
 • Tønnesson, Johan (2016). Discourses and topoi in Dr. Karl Evang 1932: “Abortus Provocátus” in the Norwegian Workers’ Dictionary (1932–1936).
 • Tønnesson, Johan (2016, 18. november). Menn dominerer sakprosaen.  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse..
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Tønnesson, Johan (2015, 21. mai). - Jeg hørte folk bue og rope ting som «Nei, ikke på 17. mai, det er barn her!» og «Få han av scenen!».  Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2015, 21. mai). - Må være rom for dette på 17. mai.  Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2015, 16. mai). Det som MÅ vere med i 17. mai-talen. [Internett].  NRK Trøndelag.
 • Tønnesson, Johan (2015). Er god, litterær sakprosa flerstemmig? Om tekstlig polyfoni, homofoni og interdiskursivitet..
 • Tønnesson, Johan (2015, 30. mars). Etter tre dager med massiv kritikk får Skavlan ros: - Gjorde en god jobb Eksperter mener programlederen får ufortjent mye tyn..  Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2015, 17. mai). Grunnlovens plass i elevers 17.maitaler. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Tønnesson, Johan (2015, 20. mai). Innslag om debatten rundt Jacob Semb Christensens kontroversielle 17.mai-tale i Tønsberg. [TV].  TV2 God morgen, Norge.
 • Tønnesson, Johan (2015, 12. juni). Mangel på naturvitenskap på norsk.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2015). Nordisk klarspråksforskning.
 • Tønnesson, Johan (2015, 26. februar). Retorikkekspert: – Ikke lenger en ulv i fåreklær. [Internett].  NRK.
 • Tønnesson, Johan (2015, 20. mai). Sju velforeninger har levert klage på Jakobs tale.  Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2014, 01. februar). - Engelsk er ikkje nøytralt. [Fagblad].  Forskerforum. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2014). Hvordan skrive godt (nok?)?.
 • Tønnesson, Johan (2014). Sakprosakompasset: redskap for skriving av plikt, glede, kunnskapstørst og sinne, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245015775.  Kapittel 6.  s 305 - 327
 • Tønnesson, Johan (2014, 22. februar). Språket forvrenger abortsaken.  Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2014). Toposidentifisering og -gruppering som tekstanalytisk verktøy.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2014). Klart språk er ikke enkelt.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2014). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten – aktuell i 2014?.
 • Amundsen, Bård; Ottersen, Ole Petter; Tønnesson, Johan L. & Kalleberg, Ragnvald (2013, 30. september). Første professorat i forskningskommunikasjon. [Internett].  forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013, 11. juni). De var retoriske mestre (Håkon Flemmen intervjuer Berit von der Lippe og JLT om retorikken i kampen om kvinnestemmeretten).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). Den radikale uenighets retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2013). Er sjangerbevissthet viktig for byråkraten?.
 • Tønnesson, Johan (2013, 12. desember). Får kritikk for svadaspråk i sakspapirer.  Trønderavisa.
 • Tønnesson, Johan (2013, 30. september). Første professorat i forskningskommunikasjon.  Forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva «er» forskningsformidling?. tekstualitet.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva "er" kommunikasjon?.
 • Tønnesson, Johan (2013). Kvinners stemmerett i norsk offentlighet.
 • Tønnesson, Johan (2013). Lovlig uklart. Noen kjappe tilbakeblikk og Retorikk på 90 sekunder.
 • Tønnesson, Johan (2013). Politikere, skjerp tunga den siste uka!. Ytring : NRK.
 • Tønnesson, Johan (2013). Retten og retorikken: hvordan kommunisere effektivt i media.
 • Tønnesson, Johan (2013). Sakprosaens rolle i skolen og samfunnet.
 • Tønnesson, Johan (2013, 04. februar). Stemmerett for kvinner i 100 år (Trine Nickelsen intervjuer bl.a. Berit von der Lippe og JLT).  Apollon.
 • Tønnesson, Johan (2013). Stemmerettsdebattantenes retorikk – hvem inkluderes, hvem ekskluderes?.
 • Tønnesson, Johan (2013, 16. mai). Talene forandret seg (Intervju med Kirsten Sivesind og JLT.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). Tolv teser om forskningsformidling - åpningsinnlegg.
 • Tønnesson, Johan (2013, 30. september). UiO får professorat i forskningskommunikasjon.  Uniforum.
 • Tønnesson, Johan (2013, 12. september). UiO får professorat i forskningskommunikasjon.  Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2013). Viktige forskningsspørsmål avledet av seminarserien Lovlig uklart.
 • Tønnesson, Johan (2013). Vær varsom-plakat for sakprosaen?.
 • Tønnesson, Johan (2013). Workers' Encyclopedia (Arbeidernes leksikon) 1932-36 as Genre Innovation.
 • Tønnesson, Johan & Von der Lippe, Berit (2013). Kraften i talen om kvinners stemmerett.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten.
 • Tønnesson, Johan (2012, 20. desember). - Må vekke allmenn interesse (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøpsordning).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2012, 31. desember). Mangler faglig grunnlag (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøp).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Modelleseren i den historiefaglige teksten.
 • Tønnesson, Johan (2012, 07. januar). Ok i skjønnlitteratur, ikkje i sakprosa.  Stavanger Aftenblad.
 • Tønnesson, Johan (2012). On paper: This is anti-militarism. Ideological constuction and deconstruction in a hypertextual network in Norwegian Workers' Encyclopedia (1932-36).
 • Tønnesson, Johan (2012, 05. september). Ryanairs språk er en skandale.  Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Sakprosa mellom skole og forskning. Om ild og tørt gras.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 1.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 2.
 • Tønnesson, Johan (2011). Departementale nettsider som morgendagens agora? Fra informasjon til propaganda til deliberasjon?.
 • Tønnesson, Johan (2011). Dere er alle forfattere!.
 • Tønnesson, Johan (2011). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2011). Marxist Internationalism: Conceptualizing the World through Authoritarian Declaratives, Selective Narratives and Lamentation.
 • Tønnesson, Johan (2011). Retorikk: Å forandre verden med ord. Med Nordahl Griegs ”Til ungdommen” som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2011, 03. september). Spook og Snøhetta utgir Norgeshistorie.  Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Actio, bevismidler og teknologi i elevers muntlige presentasjoner.
 • Tønnesson, Johan (2010). Communicare necesse est. Et kompass for offentlig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2010, 02. november). Debatt i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Tønnesson, Johan (2010, 17. januar). Forstår Ingstads datter (Om biografer og biografier).  Verdens gang.
 • Tønnesson, Johan (2010). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2010, 21. september). Gjør journalistenes jobb (om tendenser i høstens sakprosa).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Hva er god undervisning og hva er min undervisningsfilosofi?.
 • Tønnesson, Johan (2010, 02. november). Intervju i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Klart vi kan? Om å skape god sakprosa i en travel byråkrathverdag.
 • Tønnesson, Johan (2010, 15. juli). Kopiering er utbredt (intervju om Pryser-/Fløgstad-saken).  Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2010). Oppdragsforskning som prosa.
 • Tønnesson, Johan (2010). Professoren, fortelleren og barnet.Dialogen i Francis Bulls monolog.
 • Tønnesson, Johan (2010, 30. januar). Stridsskrift (Om politiske pamfletter).  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2009). Anticipated responses in two historians’ polemic texts.
 • Tønnesson, Johan (2009). Da sakprosaforskaren møtte romanforfattaren (Fellesintervju med Tønnesson og Fløgstad). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Tønnesson, Johan (2009). Er kravene til kildeopplysninger blitt en tvangstrøye for sakprosaen?.
 • Tønnesson, Johan (2009, 06. februar). Et skjellsord vender tilbake (Om jødehat).  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009, 09. mars). Forsvarsskrifter en økende trend (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio].  NRK P2 - og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2009, 10. mars). Forsvarsskrifter ikke noe nytt (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio].  NRK P2 - og nettsider.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er faglitteratur?.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2009, 13. februar). Hvorfor så stor? (Intervju i forbindelse med Inger Østenstads avhandling om Solstad og Solstadresepsjon).  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009). Klar, ferdig, språk! Om kva som kan vere ILNs bidrag til forskningsmeldingas tillyste klarspråksatsing.
 • Tønnesson, Johan (2009). Klart språk er ikke alltid enkelt!.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kommunikasjon – hva er problemet?.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kvalitetsundersøkelsen – sokratiske ettertanker (Om Kvalitetsundersøkelsen i Akershusskolen).
 • Tønnesson, Johan (2009). Lenge leve Gravers retoriske renessanse-revolusjon! (Kommentar til Hans Petter Gravers bøker/foredrag).
 • Tønnesson, Johan (2009). Modelleserbegrepet – til hjelp eller besvær for den empiriske leseren?.
 • Tønnesson, Johan (2009). Monolog og dialog i vitenskapsformidling.
 • Tønnesson, Johan (2009). Planlegging av undervisning.
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosakanon for skolen. Ideer til bruk.
 • Tønnesson, Johan (2009). Tekstvitenskap.
 • Tønnesson, Johan (2009, 09. mars). Wikipedia får konkurranse (Intervju i anledning av at Store norske leksikon innfører wikiteknologi). [Radio].  NRK P2 og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2008). Alle tekster er sammensatte!.
 • Tønnesson, Johan (2008). Bør sakprosaen vesensbestemmes?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 24- 25
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som morgendagens agora?.
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2008). En kontekstuell lesning av Erling Falks studiehefte Racerne (1925).
 • Tønnesson, Johan (2008, 14. juli). FrPs retorikk. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Tønnesson, Johan (2008). Godt språk.
 • Tønnesson, Johan (2008). Historikerens partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa? Kort presentasjon og diskusjon.
 • Tønnesson, Johan (2008, 05. mars). Innslag om sakprosa apropos utgivelsen av boka Hva er sakprosa. [Radio].  NRK P1 Nitimen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kart over et ulendt sakprosalandskap.
 • Tønnesson, Johan (2008). ”Kast av deg umyndighetens åk!” Tanker om danning og ytringskultur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kommuniserer vi? Retorikk og kommunikasjon – med noen nettsider, stillingsannonser, en veiledning og et avslagsbrev som eksempler.
 • Tønnesson, Johan (2008). Litteratur som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Løft sakprosaen!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 48
 • Tønnesson, Johan (2008). Noe om sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2008, 27. juni). Om Kulturdepartementets språkmelding. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Tønnesson, Johan (2008, 29. mars). Professorer føler seg mobbet. (Intervju i anledning medarbeiderundersøkelsen ved HF).  Dagens næringsliv.
 • Tønnesson, Johan (2008). Retorisk sakprosa i offentlig forvaltning – nettsiden som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2008, 01. mars). Rutebok og annen sakprosa.  DN Magasin.
 • Tønnesson, Johan (2008, 07. mars). Sakprosa på vei opp. Ukens navn: Johan L. Tønnesson.  Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosabrisen. Hovedinnledning på seminaret "Sakprosaen kommer!".
 • Tønnesson, Johan (2008). Samfunnets lim og hukommelse. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  (3), s 10- 13
 • Tønnesson, Johan (2008, 24. mai). Tilbake til fremtiden.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å lese og forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2007, 09. januar). – Må leggje vekt på det faglege.  Forskerforum 1/07.
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!.
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!.
 • Tønnesson, Johan (2007). Internettets fristelser og kildens usynlighet - om god og mindre god skikk ved bruk av andres tekster i egen tekstproduksjon. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 22- 29
 • Tønnesson, Johan (2007, 20. januar). Intervju om Gerd Liv Vallas retorikk. [Radio].  NRK Radio P1 P2 Ukeslutt.
 • Tønnesson, Johan (2007). Nettsiden mellom propagandaplakat og møteplass.
 • Tønnesson, Johan (2007). Retorikk i offentlig forvaltning.
 • Tønnesson, Johan (2007). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2007). Synchronic and diachronic genre tensions in an encyclopaedia article anno 1934/1973.
 • Tønnesson, Johan (2007). Undervisning og forskning i sakprosa.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2007, 26. januar). Studerer Valla-saken.  Dagsavisen.
 • Tønnesson, Johan & Svennevig, Jan (2007). Tekster og samtaler på jobben - hva kan forskningen lære oss?.
 • Tønnesson, Johan (2006). Cooperation and conflict between authoral voices and Model Readers through rhetorical topoi in historical discourse.
 • Tønnesson, Johan (2006). Fire teser om læreboka. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  4(4), s 29- 31
 • Tønnesson, Johan (2006, 09. januar). Intervju om Ibsen-sitaters betydning. [Radio].  NRK, Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Norsk og nordisk tekstkultur i et internasjonalt perspektiv - om sakprosaanalyse i Kunnskapsløftet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Norskfaget mellom forskning og formidling.
 • Tønnesson, Johan (2006, 26. april). Om Bokhandleren i Kabul og den faktiske bokhandlerens planlagte svar. [Radio].  NRK Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006, 03. mars). Om Kildebrukutvalgets utredning. (Tittel på NRKs nettartikkel: Alnæs har plagiert). [Radio].  NRK Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006, 31. mai). Om hva som kreves retorisk av en 1. maitaler. [Radio].  Radio Nova.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa. Kildebruk og samspill mellom tekster. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 12
 • Tønnesson, Johan (2006). Sammensatte tekster.
 • Tønnesson, Johan (2006). Tekst som partiturOm (grunnlag for) analyse av sakprosatekster – fra essay til trikkebillett.
 • Tønnesson, Johan & Ringvej, Mona Renate (2006). Historieteksten som retorisk partitur.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne Hilde & Laupsa, Hallstein (2006). God skikk. Om bruk av kilder og litteratur i allmenne, historiske framstillinger.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne Hilde & Laupsa, Hallstein (2006). God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2006). Skriveopplæring og skriveforskning for nåtid og framtid. Hvor går veien?.
 • Tønnesson, Johan (2006). Alle tekster er sammensatte. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 9- 15
 • Tønnesson, Johan (2006, 07. september). Anmeldelse av Cathrine Sandnes' første nummer av Samtiden. [Radio].  NRK Radio P2 Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Behandlingen av historiografiske tekster i Kritik og Antikritik (1791-93).
 • Tønnesson, Johan (2006). Etterord. Fire teser om læreboka. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (4), s 29- 32
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa fra revolusjonens barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Språk, pedagogikk, kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Tekst som partitur. Om stemmer, handlinger og kontekster i noen historiefaglige tekster.
 • Tønnesson, Johan (2006). Verdens hellige skrifter som genre.
 • Tønnesson, Johan & Rognstad, Ole-Andreas (2006). “Opphavsrett og fagetikk. Om bruk av andres arbeider i faglitterære fremstillinger".
 • Tønnesson, Johan (2005). Blairs åpningsinnlegg på pressekonferansen i Brüssel 18.6.2004 – skisse til en retorisk analyse.
 • Tønnesson, Johan (2005, 20. juli). Essay eller ikke, det er spørsmålet.  Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2005). Historiens tekst som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hva kan skjønnlitteraturen og faglitteraturen lære av hverandre? Kommentar til Elisabeth Nemert.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hva sier stillingsannonsen?.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hvorfor og hvordan meddele seg om fag og forskning? Praktisk kommunikasjonsteori.
 • Tønnesson, Johan (2005). Jakten på lottokupongen og VG-tekstens mening.En smakebit på studiet av nordisk språk.
 • Tønnesson, Johan (2005). Kontakt, kontrakt og kontekst.
 • Tønnesson, Johan (2005). Kvalitetsverktøy som evalueringsredskap.
 • Tønnesson, Johan (2005). Mellom sakprosaens mysterier og slagmarkens grødeeller Sakprosa: Spennende og viktig forskningsfelt og sentralt kulturpolitisk konfliktområde i et valgår.
 • Tønnesson, Johan (2005). Noen ord i anledning lanseringen av Mosses Jørgensens bok Ny skole - en sakprosaisk bokanmeldelse.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakens prosa. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 46- 46
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakens prosa – invitasjon til samarbeid.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakprosaforskning som samfunnforskning.
 • Tønnesson, Johan (2005). Stemmer i vitenskapens tekster.
 • Tønnesson, Johan (2005). Tekst som partitur - om sakprosaens flerstemmighet.
 • Tønnesson, Johan (2005). Å planlegge egen formidlingsvirksomhet: Noen tommelfingerregler – med de presenterte tekstenes temaer som eksempler.
 • Bakken, Jonas & Tønnesson, Johan (2004). Sakprosaen og det "litterære". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  14.03.2004
 • Tønnesson, Johan (2004). Hva er (var) sakprosa? Ut med den gode sakprosaen! Hva ”er” sakprosa? Hva er ”verdifull sakprosa?”.
 • Tønnesson, Johan (2004, 22. desember). Kjempar for sakprosaen.  Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2004, 20. desember). Om viktig norsk sakprosa. [Radio].  NRK Rett på sak.
 • Tønnesson, Johan (2004). Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2004). Tekst som partitur. Om sakprosaens nødvendige flerstemmighet.
 • Berge, Kjell Lars; Breivega, Kjersti; Roksvold, Thore A. & Tønnesson, Johan (2001). Fire blikk på sakprosaen.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2001). Discussion on the genre:multivolume textbook in history.
 • Tønnesson, Johan (2001). Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. Sakprosa. 2. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2001). Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (2000). Historikerstrid i Norge. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  2, s 10- 13 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (1999). Grunnvannsforskere på dypt vann?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  3, s 4- 10 Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan (1998). Vitenskapsbilder i historiefaglige tekster for allmennheten. En tekstvitenskapelig analyse.
 • Utgaard, Anne Helene & Tønnesson, Johan (1998). Etikk - en dyd av fornuft og følsomhet. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. mars 2021 11:30