Periodisk emnerapport våren 2014

IBS4001

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

1. Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten

1.1. Emnebeskrivelsen for emnet.

Course content

The course offers the students the basic research principles and understanding to be able to write their Master thesis.

Learning outcome

The students are expected

  • to discuss relevant resources, theories and methods in the study of Ibsen’s life and Works
  • and to be able to apply them in their Master thesis

Admission

Admission: 20 students

The examination in this course is not available for external candidates. Only students admitted to the course may sit for the examination.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge: IBS4000 - Introduction

Recommended previous knowledge: 30 points on MA-level in Ibsen Studies

Teaching

The course is taught during the semester in a combination of lectures, seminars and supervised exercises. The students have to present and defend their drafts for their thesis - and to be opponents for their fellow students.

Examination

The course is obligatory in the Master’s Degree Programme on Ibsen Studies.  Attendance is compulsory, and students cannot be absent on more than 2 of the 7 occasions. Exemption from obligatory attendance is granted only where a written application is made and satisfactory grounds are given.

  • Mark: pass/fail.

1.2. Statistikk over karakterer, frafall, klager

Fordi emnet er obligatorisk, direkte knyttet til masteroppgaven og med tett oppfølging både av gruppen og den enkelte student, har alle ordinære studenter bestått og det har ikke vært ordinært frafall på emnet eller noen klager. Det har imidlertid vært en del studenter som har falt fra studiet, men som likevel har meldt seg til emnet og derfor kommer inn i statistikken som ikke møtt eller har fått ikke bestått/fail. Dette var også tilfelle i vårsemestret 2014. Dette er beklagelig, men vi har ingen innflytelse over opptak og kan heller ikke få strøket studenter fra emnet selv om de ikke møter.

1.3. Det er ingen tidligere periodisk emnerapport for emnet

1.4. Det foreligger ingen tilsynssensorrapporter

1.5. Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet

Det blir ved slutten av semestret arrangert et intensivt seminar over 2-3 dager som også omfatter studenttilbakemeldinger. Erfaringene med disse tilbakemeldingene er svært positive og vi får muligheten til å følge opp studentenes tilbakemeldinger på en helt annen og konkret måte enn ved upersonlige spørreskjema.

1.6. Andre læreres vurdering av emnet

Det deltar alltid minst en annen lærer ved det avsluttende seminaret slik at dette også fungerer som et internseminar for de vitenskapelig ansatte.

2. Vurdering

2.1. Pensum (innhold, omfang).

Emnet er først og fremst basert på praktisk skrivetrening og vurdering. Pensum blir individuelt tilpasset den enkelte students tema og nivå. Det er derfor ikke mulig å gi noen generell vurdering av pensums innhold og omfang.

2.2. Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).

Undervisningsformen med fremleggelse og opposisjon er svært vellykket for aktive og dyktige studenter og i dette semestret har dette også bidratt til å trekke andre studenter inn i diskusjoner. I noen tidligere semestre har det vært vanskeligere å få i gang kritiske diskusjoner, men opplegget med 2-3 dagers intensiv seminar på slutten av semestret har i stor grad løst dette problemet. Undervisningen i emnet har vært delt i tre bolker, en helt i starten av semestret, en midt i og en til slutt. Mellom disse undervisningsbolkene har studentene kunnet konsentrere seg arbeide med masteroppgaven i tillegg til å følge ett annet emne gjennom semestret. Denne arbeidsfordelingen har virket positivt og gitt studentene mulighet for å fordype seg i masteroppgavens emne – og også kunnet revurdere opprinnelige valg av emne for masteroppgaven.

2.3. Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotekressurser m.m.).

Ressurser og infrastruktur er meget gode. Studentene har utmerkede undervisnings- og arbeidsrom, tilgang på audiovisuelle hjelpemidler og tilgang til eget AV-rom og et bibliotek med all viktig basislitteratur og dessuten et omfattende arkiv med artikler og anmeldelser sorter både etter forfatter og etter Ibsens verk.

2.4. Eksamen (eksamensordning, vurderingsform).

Det viktigste grunnlaget for evalueringen i emnet er aktiv deltakelse i seminarene og det er dette som gir grunnlag for om studentene vil få bestått/passes. I tillegg skal de levere inn minst 10 sider som er resultat av arbeidet gjennom semestret. Dette kan være utkast til innledningen eller enkeltkapitler i masteroppgaven.

3. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

Det vil være vanskelig å gi en samlet, god og konkret beskrivelse av læringsutbyttet fordi studentene har så ulik faglig bakgrunn og kommer fra forskjellige akademiske tradisjoner. Det konkrete læringsutbyttet blir utviklet for studentene individuelt gjennom semestret og de får tydelig melding om hva som vil bli krevet for å kunne fullføre. For noen vil dette være å skrive en innledning til masteroppgaven. For andre vil det være å avklare hva som skal være masteroppgavens tema.

4. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

  • Statistikk over karakterer, frafall og klager. Alle ordinære studenter fullfører, får bestått og ingen klager.
  • Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. Fellesseminarene med andre lærere har vært svært vellykkede. Tilbakemeldingene studentene har gitt til administrativt ansatte har vært veldig positive.
  • Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. Fordi de blir fulgt opp så tett har det bare vært positive tilbakemeldinger.
  • Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i. Emnet følger opp introduksjonsemnet IBS4000 og går parallelt med et fordypningsemne i vårsemestret. Det er direkte knyttet til masteroppgaven. Emnet er derfor et sentralt ”nav” i studieopplegget.
  • Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester. Emnet er riktig plassert. Det forutsetter at studentene allerede har tatt et obligatorisk introduksjonsemne (IBS4000) første semester. Det har derfor riktig nivå i andre semester.
  • Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper. Emnet er det eneste der det stilles konkrete krav til forkunnskaper (IBS4000) og det anbefales også at studentene har tatt minst 30 sp før de begynner.

5. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Den viktigste endringen er innføringen av det avsluttende 2-3 dagers intensivseminaret der også andre lærere deltar. Det har vist seg å være svært vellykket.

6. Forslag til forbedringer.

Det har vært et problem for veilederne å følge opp studentene etter sommerferien. De har hatt ”abstinenser” etter det intensive gruppearbeidet og har funnet det vanskelig å arbeide individuelt. Her må vi få tidligere og tettere oppfølging og integrering av veilederne og forsøke gruppe-veiledning og invitere til felles masterprosjekter.

Av Jon Nygaard, 27.08.14
Publisert 22. mars 2016 09:43 - Sist endret 22. feb. 2018 12:54