Periodisk emnerapport våren 2016

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Det har ikke vært noen avvik eller endringer.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Det var 33 som leverte kvalifiseringsoppgave, av disse ble 2 ikke godkjent (etter mulighet for å levere revidert versjon). Til eksamen leverte 33 besvarelse (enkelte hadde godkjent kvalifiseringsoppgave fra før). Karakterfordelingen var slik: 7 A, 11 B, 3 C, 5 D, 1 E, 6 F. Snittet var B.

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av.

Karakternivået var gjennomgående høyt - over halvparten av studentene fikk A eller B. Men det var også dårlige karakterer - det var få C, og nesten 20% stryk. Dette gjenspeiler et fenomen som er velkjent fra begynnerkurs i morfologi og syntaks, og i noen grad andre emner: Når studentene begynner på emnet, har de ofte vanskelig for å se hva det hele dreier seg om. Det er en "terskel" de må komme seg over, og det krever at de følger progresjonen i undervisningen. Studenter som har mye fravær, har vanskelig for å følge progresjonen, og noen kommer aldri over denne terskelen.

Fakutetets evalueringsskjema ble besvart av 8 studenter, av disse var 4 svært fornøyd med emnet totalt, mens 2 var godt fornøyd. Men 2 var misfornøyd.

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av å kjenne til.

Fremmøtet til undervisningen var ikke tilfredsstillende - dette er spesielt uheldig på et emne som er avhengig av progresjon.

De studentene som svarte på fakutetets evalueringsskjema var ikke udelt fornøyd med forelesningene. Bare halvparten sa at forelesningene "i stor grad" bidro til læringsutbyttet. (Dette står i en viss kontrast til svarene på hvor fornøyd studentene var med emnet - se punkt 3.)

I kommentarene sies det bl.a. at det burde være en bedre lærebok i syntaks.

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht. utvikling av studiekvalitet?

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene ovenfor?

  • Timene bør struktureres bedre.
  • Syntakspensum bør skiftes ut.
  • Studentene må bevisstgjøres om at progresjonen i emnet gjør det nødvendig å være til stede i timene.
Publisert 16. mars 2017 07:46 - Sist endret 21. feb. 2018 13:12