Periodisk emnerapport våren 2016

LING1113

Undervisning

Undervisninga var delt mellom to lærere: Kjersti Wictorsen Kola (sosiolingvistikk) og meg, Pernille Hansen (psykolingvistikk, emneansvar).

Det ble gjennomført en underveisevaluering på papir i en av forelesningene. Det var 21 studenter til stede i denne timen, og 17 av dem deltok i evalueringa. Dessuten ble det gjennomført en evaluering via nettskjema etter eksamen, som samtlige oppmeldte (35 stk) ble invitert til. Her svarte 11 studenter. Denne evalueringa baserer seg på svarene fra begge studentevalueringene, samt lærernes vurderinger.

I korte trekk kan denne periodiske evalueringa summeres slik: Studentene og foreleserne er generelt godt fornøyd med emnet, men neste gang emnet går, bør pensum i sosiolingvistikk vurderes revidert, og de to delemnene i undervisningen bør om mulig integreres bedre.

Emne- og semestersider

Studentene er generelt fornøyd med informasjonen på emne- og semestersidene. Det har vært lite frafall, og vi har ikke fått inn klager på det overordna innholdet. Et flertall av studentene er fornøyde med å ha tatt emnet. Dermed ser det ut til at emnesidene gir studentene et nokså et riktig inntrykk av emnet.

I sluttevalueringa kommenterte en av studentene at læringsmålene er svært generelle. Disse har stått uendret fra forrige gang kurset ble gitt, og det kan være en god idé å konkretisere dem.

Pensum

Pensum besto av tre bøker, et kompendium bestående av to bokkapitler og en artikkel:

  •  Harley, T.A. (2009). Talking the talk: Language, Psychology and Science. Hove: Psychology press.
  •  Meyerhoff, M. (2011). Introducing Sociolinguistics. New York: Routledge.
  •  Mæhlum, B., Akselberg, G., Røyneland, U. og Sandøy, H. (2008). Språkmøte: Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.
  •  Austin, Peter & Julia Sallabank (2011): "Introduction" og "Part 1 Endangered languages". I: Cambridge Handbook of Endangered Languages. Cambridge: Cambridge University Press. Side 1-77
  •  Lind, M., Simonsen, H.G., Hansen, P., Holm, E. & Mevik, B.-H. (2013) "Ordforrådet" – en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi, årgang 59, nr 1, s. 18-26.

De fleste studentene vurderte pensumlitteraturen som passe vanskelig, men mange mente det var for mye pensum i sosiolingvistikk. Det ble også nevnt i begge studentevalueringene at det er mye overlapp mellom Meyerhoff (2011) og Mæhlum mfl. (2008). Når det gjelder psykolingvistikkdelen av pensum, hadde studentene lite å innvende.

Det kan altså være grunn til å vurdere pensummengden for sosiolingvistikk-delen neste gang emnet går, enten ved å kutte ut en av bøkene eller ved å begrense hvilke kapitler man setter opp fra hver av dem.

Undervisning

Oppmøtet har vært bra gjennom hele semesteret, og studentene rapporterer at fellesforelesningene har bidratt til læringsutbyttet. Noen mener timene har vært for travle, mens andre har opplevd dem

som oversiktlige. Studentene har satt pris på avbrekk med videoer, praktiske oppgaver og diskusjon, og noen har også etterlyst mer av dette, eller seminartimer i tillegg til forelesningene. Flere mente de to delene av emnet kunne vært tettere knytta sammen. Mange sier de lærte mye av arbeidet med kvalifiseringsoppgava, hvor studentene skulle analysere psykolingvistiske språkdata og gjennomføre en liten sosiolingvistisk studie.

Undervisninga ser altså ut til å fungere bra, men man bør se på om psyko- og sosiolingvistikken kan knyttes tettere sammen gjennom semesteret.

Eksamen

Det var 35 oppmeldte til eksamen, hvorav 32 møtte. Av disse fikk 2 A, 7 B, 11 C, 7 D, 3 E og 2 F. Snittkarakter var C.

Av de 11 studentene som deltok i sluttevalueringa, svarte fem at de foretrakk skoleeksamen som vurderingsform, mens tre ville foretrukket semesteroppgave og én kunne ønsket seg hjemmeeksamen. Blant de som ville foretrukket en annen vurderingsform, trekkes det fram at LING1113 fokuserer på metoder i større grad enn mange andre emner, og at en mer praktisk eksamen ville gitt mulighet til å vise fram egne ferdigheter mer enn en skoleeksamen.

Dette er et gyldig poeng, men det ser altså ikke ut til at et flertall av studentene ønsker å endre vurderingsforma. Eksamensoppgavene ble også laget med tanke på at studentene skulle få vise fram det de hadde lært om metoder så vel som teorier og terminologi.

02.09.2016

Av Pernille Hansen
Publisert 16. mars 2017 08:04 - Sist endret 21. feb. 2018 13:18