Periodisk emnerapport våren 2016

LING2111

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Det har ikke vært noen avvik eller endringer.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Dette semesteret hadde emnet mange flere studenter enn det pleier. Det var 22 studenter som møtte til eksamen. Av disse fikk 2 A, 4 B, 7 C, 4 D, 4 E, og 1 F. Dette karakternivå er noe svakere enn vi er vant til på videregående emner på programmet. Eksamensformen var en mappe bestående av en hjemmeoppgave og en klasseromseksamen. Studentene presterte jevnt over noe bedre på hjemmeoppgaven enn på klasseromseksamen - det er kanskje ikke så rart når man tar i betraktning at de fikk arbeide over lengre tid med hjemmeoppgaven.

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av.

Det er positivt at emnet hadde så mange studenter. Riktignok falt enkelte fra, men neppe fler enn vi er vant til. (Vi har ikke tall på det reelle frafallet, bl.a. fordi emnet ikke har kvalifiseringsoppgave.)

På evalueringsskjemaet som studentene fikk etter undervisningen var gjennomsnittsevalueringen for emnet som helhet ”Godt fornøyd”. Det må likevel sies at dette skjemaet bare ble besvart av seks studenter.

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av å kjenne til.

Karakternivået var svakere enn vi er vant til på videregående emner. Noe av bakgrunnen for dette må være at fremmøtet til timene var nokså variabelt. Dette er svært uheldig på et emne hvor stoffet er av en slik karakter at det er lite egnet til selvstudium.

Det er ofte vanskelig å finne egnet pensum på videregående emner. Det finnes knapt egnede lærebøker i typologi. Vi brukte deler av Comries klassiske innføring grunnbok sammen noe artikkelstoff. Noe av dette var kanskje i tyngste laget. Erfaringen fra tidligere år er likevel at det kan fungere med grundig gjennomgåelse - noe som altså en del av studentene var for lite med på. Pensum i språkendring var en helt ny bok fra 2015, Language change av Joan Bybee. Det er en fremragende bok, men den passer kanskje bedre på 4000-nivå, siden studentene ikke har noen erfaring med slikt stoff fra før.

Ett problem som vi er oppmerksomme på, og som også ble nevnt på evalueringsskjemaet, er at emnet er todelt, og at det mangler interaksjon mellom delene.

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene ovenfor?

Dette emnet kommer neppe til å bli gitt flere ganger i sin nåværende form. En mulighet er å omstrukturere det fullstendig og lage et mer enhetlig emne med typologien i sentrum.

Publisert 16. mars 2017 07:54 - Sist endret 21. feb. 2018 13:21