Periodisk emnerapport høst 2016

NFI1101

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 25 %.

  • Karaktersnitt høsten 2016: C
  • Antall studenter høsten 2016: 24
    • Antall bestått: 17
    • Antall ikke møtt: 3
    • Antall stryk: 4

Periodisk emneevaluering. NFI1101, høsten 2016

Emnet gir en grunnleggende gjennomgang av norrøn grammatikk. Til støtte for grammatikkstudiet leses noen få sider norrøn tekst. Med kjennskap til den grammatiske strukturen i norrønt vil studenten kunne forstå og analysere en normalisert prosatekst på norrønt språk ved hjelp av ordbok. Kunnskaper i norrøn grammatikk med de nødvendige språkhistoriske bakgrunnskunnskaper er også til nytte i studiet av moderne nordisk språk.

Emnet gis hvert høstsemester. Det har de siste årene blitt fulgt av mellom 20 og 30 studenter. Høsten 2016 var 24 studenter oppmeldt til eksamen. Eksamensresultatene i 2016 var i snitt noe svakere enn tidligere år. Studentevalueringene er likevel positive. 6 studenter har levert evalueringsskjema.

Undervisningen fulgte de samme linjene som tidligere år. Hovedvekten ligger på grammatisk gjennomgåelse. Tekstlesning tjener til å underbygge og illustrere grammatikken. Studentene fikk tre større hjemmeoppgaver, og to av disse måtte være godkjent for å kvalifisere til eksamen. I tillegg fikk studentene mindre oppgaver som de arbeidet med i timene. Studentene gav gode tilbakemeldinger på disse «skoleoppgavene» og etterlyste flere slike.

Selv om pensum i dette emnet er lite målt i antall sider, så er innlæring av norrøn grammatikk svært krevende. Et godt resultat krever jevnt og hardt arbeid gjennom hele semestret. Tekstlesning og oppgaveløsning er av stor pedagogisk verdi, men det er ikke lett å finne tid til det. Alle de grunnleggende grammatiske strukturene må gjennomgås, og det er knapp tid til det.  Studenter som arbeider selvstendig med grammatiske øvelser trekker stor nytte av det.

Det er et problem at en del av studentene mangler grunnleggende grammatikk-kunnskaper når de begynner. Det kreves ikke avanserte kunnskaper, men alminnelig skolegrammatikk er en forutsetning for språklæring, og det er begrenset hvor mye tid man kan sette av til å bøte på denne mangelen i undervisningen.

Emnet har skoleeksamen – 4 timer. Bruk av ordbok er tillatt. Dette fungerer godt for dette emnet.

NFI 1101 er et krevende ferdighetsemne. Det er knapt mulig å skjære ned på pensum. Likevel kunne det trengs flere undervisningstimer, særlig til øvelser. En annen vei til å styrke emnet ville være å organisere kollokvier med mer erfarne masterstudenter som kollokvieledere.

Emneord: Emneevaluering
Publisert 1. feb. 2017 14:39 - Sist endret 22. feb. 2018 10:55