Periodisk emneevaluering NOAS2101 våren 2019

Materialet som denne rapporten bygger på, er hentet fra ILN emneevaluering NOAS2101 V19, samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, nummer, dokument.

Illustrasjon fra spørreundersøkelsen.

Om emnet, undervisning, vurdering, resultater

NOAS2101 er et emne som gir en innføring i norsk språk i et typologisk og kontrastivt perspektiv. Emnet inneholder følgelig både en beskrivelse av den grammatiske og den fonologiske strukturen i norsk og en beskrivelse av flere av de store innvandrerspråkene i Norge.

Dessuten drøftes grammatikkundervisningens plass innenfor opplæring i norsk som andrespråk.  

 

Våren 2019 ble det oppmeldt 60 studenter og det møtte opp litt over halvparten til hver forelesning utover i semesteret.  Det ble gitt 14 dobbelttimer med forelesninger, inkludert tid til arbeid med en individuell skriftlig kvalifiseringsoppgave. Forelesningen gikk på tirsdag og øktene var jevnt fordelt over hele semestret. I tillegg ble det gitt gruppeundervisning fordelt på 6 dobbelttimer i 2 grupper, til sammen 24 timer. Målet med gruppeundervisningen var å gjennomgå mer detaljert de temaene som det var blitt forelest over, og ta i mot spørsmål fra studenter.

 

Forelesningene ble fordelt av Oliwia Szymanska (7 forelesninger på 2 dobbelttimer) og Guro Busterud (6 forelesninger på 2 dobbelttimer). I tillegg ga  Aida L. Thomassen 1 forelesning på 1 dobbelttime. Når det gjelder gruppeundervisningen ble den holdt av Oliwia Szymanska (6 dobbelttimer x 1 gruppe), Guro Busterud (3 dobbelttimer x 1 gruppe) og Toril K. Sjo (3 dobbelttimer x 1 gruppe).

 

Når det gjelder oppmøte, oppgir 60% av studentene at de møtte opp til 75-100% av alle forelesninger, og 30% sier de deltok i under 25% av gruppeseminarer. Den vanligste årsaken til fravær var jobb, sykdom og kollisjon med andre forelesninger.

 

Kvalifiseringsoppgaven var en individuell skriftlig oppgave som studentene sendte inn via Canvas. Den gikk ut på å gjøre rede for grammatiske kategorier ved norske verb. Disse skulle sees i et kontrastivt lys. Det var 39 som leverte kvalifiseringsoppgaven og 75% fikk godkjent oppgaven ved første innlevering, resten fikk tilbud om å levere den på nytt. Besvarelsene ble fordelt ulikt på to lærere og studentene fikk tilbakemeldinger av disse. Tilbakemeldingene ble gitt i form av sammenhengende kommentarer i Canvas, hvor lærerne kommenterte innhold (bruk av fagtermer, referanser til pensum) og tekststruktur.

 

Eksamen var en avsluttende skriftlig skoleeksamen som bestod av en langsvarsoppgave (en drøfteoppgave) og flere kortsvarsoppgaver. Det var 49 studenter som var oppmeldt til ordinær eksamen denne våren, av disse var det 41 som møtte opp. Karakterene fordelte seg slik: A (8) B (9) C (10) D (7) E (1) F (6).

 

Studentevalueringer

Evalueringen ble gjennomført i Canvas. Av de 23 besvarelsene vi fikk, svarte de fleste (78,3%) at fellesforelesningene hadde bidratt i stor eller i noen grad til deres læringsutbytte. Dette må kunne anses som en svært positiv evaluering av emnet som helhet. Majoriteten av studentene (91,3%) hevder at emnet både har lært dem fakta, ideer og metoder, samt praktiske ferdigheter.

 

De fleste studentene (12 i første del av semesteret og 11 i andre del av semesteret) melder at de brukte mellom 5–10 timer i uka på arbeid med emnet.

 

Skjemaet ble fylt før etter eksamen var gjennomført, og studentenes ønsker om eksamensform fordeler seg slik: mappe (8,7%), skoleeksamen (13%), semesteroppgave (34,8%), hjemmeeksamen (39,1%).

 

Studentene evaluerer informasjonen på nett som bra eller dekkende. Fire studenter mener imidlertid at informasjonen om vurderingsformer var mangelfull.

 

 

Publisert 10. juli 2019 12:01 - Sist endret 10. juli 2019 12:01