Periodisk emnerapport høsten 2016

Emnet hadde to timer seminarundervisning i til sammen 28 uker. I tillegg ble det for første gang på dette emnet holdt gruppetimer. 72 studenter var oppmeldt til eksamen. Gjennomsnittskarakteren var B.

13 studenter svarte på emneevalueringsspørreskjemaet. De fleste svarte at de tok emnet på grunn av det faglige innholdet. Flertallet oppga at fellesforelesningene i noen eller stor grad hadde bidratt til dere læringsutbytte. Det ble i kommentarene påpekt at det i fellesforelesningene ble for mye opplesning fra PowerPoint-presentasjonene, og at det som ble gjennomgått var vel pensumnært. Dette tas videre i fagmiljøet.

Flertallet oppgir at de er fornøyd med skoleeksamen som evalueringsform, men henholdsvis 30 og 23 % ønsker semesteroppgave eller hjemmeeksamen.

Flertallet oppgir at det ikke er deler av pensum som det burde ha blitt brukt mer eller mindre tid på. På spørsmål om hvor fornøyde de er med at de har tatt dette emnet, oppgir 46 % at de er svært godt fornøyde, 31 % at de er godt fornøyde, 15 % at de er middels fornøyde og 8 % at de er misfornøyde.

En student skriver i kommentarfeltet at den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven (klasseromsobservasjon) var meningsfull og lærerik.

Av Aïda Leistad Thomassen
Publisert 7. mars 2017 09:41 - Sist endret 21. feb. 2018 12:55