Periodisk emnerapport høsten 2019 NOAS2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

Evalueringen ble gjennomført i nettskjema og vi fikk totalt 20 besvarelser. 

 

 

NOAS2102 er et emne hvor sentrale tema er kommunikasjon i klasserommet, lesing og skriving, grammatikk og evaluering av språkferdigheter. I tillegg gjennomgås det aktuelt lovverk, læreplaner og lærebøker for de minoritetsspråklige elevgruppene.

 

Høsten 2019 ble det oppmeldt 55 studenter som utgjorde en heterogen gruppe med unge og voksne, med og uten undervisningserfaring, noen flerspråklige, noen utvekslingsstudenter, noen nybegynnere på andrespråksstudiet, andre med årsstudium bak seg.  Det møtte opp over halvparten til hver forelesning utover i semesteret. 

 

Det ble gitt 11 dobbelttimer med forelesninger. Forelesningen gikk på onsdag og øktene var gjennomført i starten og mot slutten av semestret. Dette var for å ivareta studenter som hadde obligatorisk praksis i forbindelse med PPU de tok parallelt med emnet. I tillegg ble det gitt gruppeundervisning fordelt på 6 dobbelttimer i 2 grupper, til sammen 24 timer. Målet med gruppeundervisningen var å gjennomgå mer detaljert de temaene som det var blitt forelest over, og ta i mot spørsmål fra studenter.

 

Forelesningene ble fordelt mellom Oliwia Szymanska (8 forelesninger på 2 dobbelttimer) og Ingebjørg Tonne (4 forelesninger på 2 dobbelttimer), mens  gruppeundervisningen ble den holdt av Oliwia Szymanska (6 dobbelttimer x 1 gruppe) og Kristin Myklestu (6 dobbelttimer x 1 gruppe).

 

Når det gjelder oppmøte, oppgir 65% av studentene at de møtte opp til 75-100% av alle forelesninger og gruppeseminarer. Den vanligste årsaken til fravær var jobb, sykdom og tidsmangel.

 

 

Som før hadde kurset en kvalifiseringsoppgave bygd på klasseromsobservasjon med muntlig presentasjon i form av et videoopptak og støtteark til medstudentene. Her måtte studentene ta utgangspunkt i pensum, velge eller få tildelt en klasse, skissere en relevant problemstilling, fordele observasjonsoppgaver i klasserommet, sammenfatte og analysere observasjonene og lage et videoopptak av muntlig presentasjon. Det var noen studenter som mente denne formen for kvalifiseringsoppgaven var komplisert, spesielt med tanke på å organisere seg i grupper og finne et sted de kunne observere. Alle studenter som leverte inn videoene fikk oppgaven godkjent.

Studentene leverte skriftlig evaluering av kurset. Av de 20 besvarelsene vi fikk, svarte alle at fellesforelesningene hadde bidratt i stor eller i noen grad til deres læringsutbytte (40% og 60%). Dette må kunne anses som en svært positiv evaluering av emnet som helhet. Majoriteten av studentene (90%) hevder at emnet både har lært dem fakta, ideer og metoder, samt praktiske ferdigheter. Studentene var godt fornøyde med hvordan undervisningen dekket emnets innhold.(75%), samtidig påpekte noen at  det burde vært brukt mer tid på å koble teori med praksis og øvelser til andrespråksundervisning. Enkelte studenter klaget over pensumtekster.

Eksamen var en avsluttende skriftlig skoleeksamen som bestod av en langsvarsoppgave (en drøfteoppgave) og flere kortsvarsoppgaver. Det var 55 studenter som var oppmeldt til ordinær eksamen denne våren, av disse var det 48 som møtte opp. Karakterene fordelte seg slik: A (14) B (13) C (14) D (4) E (1) F (2).

 

 Skjemaet ble fylt ut etter eksamen var gjennomført, og studentenes ønsker om eksamensform fordeler seg slik: semesteroppgave (30%), hjemmeeksamen (25%), mappe (20%), muntlig eksamen (20%) skoleeksamen (5%).

 

Studentene evaluerer informasjonen på nett som bra eller dekkende. Tre studenter mener imidlertid at informasjonen om vurderingsformer var mangelfull.

 

Oliwia Szymanska

Publisert 5. mai 2020 21:58 - Sist endret 5. mai 2020 21:58