Periodisk emnerapport våren 2015

NOR1108

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Vurdering av: Pensum

Pensum har blitt betydelig endret siden forrige gang emnet ble tilbudt (våren 2012). Faglærer har anlagt en bredere språkforståelse og et tekstvitenskapelig og sosialsemiotisk perspektiv. Pensum har vært lagt opp slik at studentene skal kunne få oversikt over prosjektet Klart språk i staten, relevant tekstteori, nyere forskning på klarspråkfronten og konkrete klarspråklige tekster og hjelpetekster. Faglærer er godt fornøyd med bredden og balansen i pensum. I studentevalueringen kommer det fram at 9 av 14 studenter mener at det å lese pensum var «krevende, men spennende»

Undervisning

Undervisningen har vekslet mellom forelesninger, klassediskusjoner og kortere og lengre gruppearbeid og prosjekter. En rekke gjesteforelesere har vært på besøk. Kvalifiseringsoppgaven var en fem-siders oppgave som i all hovedsak ble løst i grupper på tre. Resultatene av kvalifiseringsoppgaven ble diskutert i plenum i et av seminarene. I studentevalueringen ser det ut til at studentene stort sett har vært godt fornøyd med undervisningen.

Spm.: Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet?

Utsagn

Enig

Litt enig

Uenig

Undervisningen har vært engasjerende

13

1

-

Undervisningen har vært strukturert

10

4

-

Undervisningen har vært klar

9

4

-

 

Spm.:  Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold?

Svært bra

9

Bra

5

Verken bra eller dårlig

0

Dårlig

0

Svært dårlig

0

 

Også når studentene vurderer sitt eget læringsutbytte av undervisningen, ser mange ut til å være godt fornøyd:

Spm.: Hvordan vurderer du følgende påstander om emnet?

Utsagn

Enig

Litt enig

Uenig

Emnet har lært meg å analysere problemer

10

3

1

Emnet har lært meg fakta, ideer og metoder

8

5

1

Emnet har lært meg praktiske ferdigheter

10

3

1

Studenten som svarer «uenig» på spørsmålet om læringsutbyttet skriver i en tilleggskommentar «Jeg skulle ha jobbet bedre med dette».

Ressurser

Seminarrommet PAM 3 har fungert svært godt på alle måter.

Eksamen

Studentevalueringen viser at mange studenter ønsker seg en annen vurderingsform til dette emnet. Dette er fullt forståelig i et praksisrettet tekstemne. Ideelt sett burde studentene fått konkret og utfyllende tilbakemelding på og vurdering av egenprodusert tekst, både for studentens læringsutbytte og for at læringsutbyttet i større grad skal gjenspeiles i sluttkarakteren.

2.   Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

Læringsutbytteformuleringen gjenspeiler et annet språksyn og klarspråksyn enn det som har ligget til grunn for emnet dette semesteret. Selv om mange av punktene på listen har vært dekket, har de nok ikke vært dekket med det blikket som gjenspeiles i denne teksten eller i den rekkefølgen og det omfang denne teksten oppfordrer til.

3.   Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Av 28 oppmeldte studenter, var det 24 studenter som gikk opp til eksamen. Karakterfordelingen ble som følger: A: 15% B: 25% C: 25% D: 20% E: 15% F: 0%. En student har klaget på vurderingen. Det store flertallet av studentene gir uttrykk for at de har hatt stort læringsutbytte og mye glede av faget. I studenteevalueringen har en student savnet «Mer tid på å jobbe med konkrete tekster, slik det står i emnebeskrivelsen (klarspråke/rette tekster)». Den samme studenten kommenterer senere: «Emnebeskrivelsen gir kanskje et inntrykk som ikke stemmer helt. Jeg trodde emnet ville være superrelevant i min utdanning til å bli norsklærer, men dette er mye mer rettet mot arbeid i offentlig sektor, og ikke tekster på lavere nivå». En student mener at faget har vært «engasjerende, gøy og praktisk nyttig», men etterspør samtidig et mer koherent pensum med større vitenskapelig validitet, og «større samsvar mellom forelesning og lesing til timen».

4.   Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Se punkt 1 «Pensum» og «Undervisning»

5.   Forslag til forbedringer

Se punkt 1 «Eksamen» og punkt 2

Av Ida Seljeseth
Publisert 21. mars 2016 16:12 - Sist endret 22. feb. 2018 16:07