NOR1302 H16 periodisk evalueringsrapport

1. Vurdering av:

a) Pensum

Pensum var lagt opp i henhold til normen for emnet, med 13 hele verk (hvorav ett var lagt opp i to utgaver, som bildebok og illustrert barnebok), og to kortere tekster som primærlitteratur, og kapitler fra to lærebøker som sekundærlitteratur (tilsvarende 350 sider).

b) Undervisning

36 studenter var undervisningsmeldt, og 27 var eksamensmeldt. Litt i underkant av 20 studenter kom til timene. Emnet gikk fra 25. august til 1. desember, fordelt over tretten seminarer, hvorav ti varte to skoletimer og to tre skoletimer. Trippeltimene ble brukt til å gjennomgå flere enn en tekst, slik at pensum ble fordelt jevnt over semesteret. En trippeltimen gikk vi også igjennom skriving av kvalifiseringsoppgave, noe 28 studenter leverte. Sekundærlitteraturen ble også gjennomgått fordelt ut over semesteret, men med noe mer på planen i første halvdel av semesteret enn den andre.

Studentene var aktive og engasjerte i timene, og vi jobbet variert. I begynnelsen av timene presenterte jeg gjerne stoff fra sekundærlitteraturen og åpnet for å diskutere ulike spørsmål til denne, samt måter å bruke sekundærlitteraturen på i analysen av primærverket som var lagt opp den dagen. Studentene ble innimellom bedt om å skrive ned egne tanker, for så å diskutere med naboen eller i plenum. Av de studentene som møtte til undervisningen, bidro alle med innspill, og jeg opplevde det som at studentene følte at det var rom for å komme med synspunkter og tanker. En student sier det har vært «særdeles positivt at vi fikk til så mange gode diskusjoner i undervisningen», mens en annen mener at diskusjonene enkelte ganger kunne blitt styrt bedre, «så vi rekker å snakke om flere relevante deler av de litterære verkene». Om man vil ha en trygg atmosfære for diskusjon, går det imidlertid ikke alltid an å styre diskusjonene 100 prosent.

Ni studenter har fylt ut evalueringsskjema, og av disse er fem svært godt fornøyd med emnet, og fire godt fornøyd. De sier alle at de har valgt emnet på grunn av det faglige innholdet. Åtte av ni har vært på mellom 75 og 100 prosent av undervisningen igjennom semesteret. Sju personer mener at fellesforelesningene, dvs. seminarene, i stor har bidratt til læringsutbyttet, mens to sier det har bidratt i noen grad.

c) Eksamens- og vurderingsform

Åtte av ni studenter mener at emnet heller skulle hatt tre dagers hjemmeeksamen enn fire timers skoleeksamen, som det har. Det må likevel sies besvarelsene de leverte var imponerende godt skrevet både innholdsmessig og formelt, når man tar i betraktning at de bare hadde fire timer på seg.

Kvalifiseringsoppgaven er en svært viktig læringsmulighet for studentene, men evalueringsskjemaet vier dessverre dette liten oppmerksomhet. Sju personer sier emnets «vurderingsformer (f.eks. obligatorisk aktivitet)» er bra, og en person har føyd til at hun/han er spesielt fornøyd med å ha fått «detaljert tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven», men det går ikke klart fram hva flertallet mener om kvalifiseringsoppgavens funksjon for deres læring. Av de 27 som var eksamensmeldte tok 23 studenter eksamen, snittkarakteren var C og ingen fikk F.

2. Formuleringer av læringsutbytte

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen beskriver godt av hva studentene skal kunne.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Ja, det gjør den. Selv om sammenhengen mellom NOR1302 og NOR2310/NOR4310 ikke er klart definert, og kanskje kan defineres klarere.

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Emnet har mer nyere barnelitteratur enn hva det har hatt før.

5. Forslag til forbedringer.

En student vil ha mer om historiske utviklingslinjer, siden «pensum er vekta kraftig på nyare litteratur». Det kan være en måte å skille mer tydelig mellom NOR1302 og NOR2310/NOR4310 å inndele emnene mer kronologisk litteraturhistorisk, slik at man gjennomgår (mer) eldre barne- og ungdomslitteratur på NOR1302 og (mer) nyere på NOR2310/NOR4310. Imidlertid er det ikke slik at alle som tar NOR2310/NOR4310 har tatt NOR1302, så effekten av en slik fordeling vil ikke bli den helt store.

Av Annika B. Myhr
Publisert 28. feb. 2017 08:23 - Sist endret 28. feb. 2017 08:23