Periodisk emnerapport høsten 2014

NOR1403

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Innledning

Grunnlagsmaterialet for rapporten er emnebeskrivelsen, muntlige tilbakemeldinger fra studenter, skriftlige deltakerevalueringer og karakterer. Rapporten inneholder vurderinger og kommentarer fra emneansvarlig basert på grunnlagsmaterialet.

Rapporten tar for seg 5 punkter:

1. Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og eksamen

Emnet er tilrettelagt for internasjonale studenter som er interessert i å få en introduksjon til norske forfattere og verk som har oppnådd en viss kanonstatus. Pensum på NOR1403 har variert noe gjennom årene i forhold til hvor vidt tidsrom pensum representerer. Det kan se ut til at nyere tekster taler mer til studentene. Samtidig innebærer et mer begrenset litteraturhistorisk fokus også at viktige deler av den norske litterære kanon ikke blir dekket. Det er et generelt inntrykk at gjennomgang av pensum med forelesninger og diskusjoner i grupper og plenum bidrar til betydelig fornyet kunnskap for studentene.

Undervisningen er lagt opp som seminar, men studentene forventer også en del forelesning og hjelp til å plassere tekstene litteraturhistorisk. I undervisningsevalueringene ble det gitt uttrykk for ønske om mer oppmerksomhet viet den historiske og kulturelle konteksten til de enkelte verkene, så vel som de idehistoriske og filosofiske strømningene.

Ressursene og infrastrukturen har vært god.

Eksamen avholdes som muntlig eksamen, mens kvalifiseringsoppgaven er skriftlig. Det ble i studenttilbakemeldingene gitt uttrykk for et ønske om samsvar mellom de to slik at også avsluttende eksamen blir gitt som skriftlig oppgave, eller at det gis mer opplæring i muntlig eksaminering. Ved å bruke samme format på kvalifiseringsoppgaven og eksamen vil studentene kunne dra nytte av noen av de teknikkene de har jobbet med underveis i arbeidet med pensum.

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen. Det som underforstås og ikke formuleres eksplisitt er at kurset i praksis forutsetter tilstedeværelse fra studentenes side og reflektert arbeid med tekstene. Jo mer tilstedeværelse og større egeninnsats, desto større læringsutbytte.

3. Emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelsen fungerer tilfredsstillende. Frafallet av studenter skilte seg ikke nevneverdig ut. Karakternivået må ut fra resultatene sies å være godt med et snitt på C. Kun en student ba om begrunnelse. Flere av studentene uttrykte i muntlige og skriftlige tilbakemeldinger stor tilfredsstillelse med undervisning, pensum og læringsutbytte. Emnet er et godt tilbud til internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Emnet er riktig plasser med hensyn til nivå og anbefalt semester. Emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte forkunnskaper.

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering

Undertegnede emneansvarlig har ikke gjort nevneverdige endringer.

5. Forslag til forbedringer

Det kunne med fordel spesifiseres i emnebeskrivelsen at undervisningen gis i form av forelesninger og seminar da dette nok vil være mer i henhold til reell praksis. Videre kunne det være hensiktsmessig at det gjøres en endring i eksamensordningen slik at kvalifiseringsoppgave og eksamen gis i samme format, være seg muntlig eller skriftlig.

Av Anne Sæbø, 30.01.15
Publisert 22. mars 2016 11:06 - Sist endret 22. feb. 2018 16:59