Høst 2018

Periodisk emneevaluering – NOR2101 og NOR4103 høsten 2018


1 Innledning
Høsten 2018 hadde emnet nor 2101 og nor 4103 28 forelesningstimer. Forelesere var
Sverre Stausland Johnsen (21,5 timer), Kari Kinn (4,5 timer) og Ida Larsson (2 timer).
Vurderingsformen på nor 2101 var muntlig eksamen, og på nor 4103 semesteroppgave.


2 Studentevaluering
2.1 Innledning
Av 18 studenter meldt til eksamen har 7 studenter (39 %) gjennomført studentevalueringen.
Evalueringen skiller ikke mellom studentene på nor 2101 og studentene på
nor 4103.


2.2 Utbytte og oppmøte i undervisningen
Seks av sju studenter svarer at de i stor grad har hatt utbytte av undervisningen, og
seks av sju møtte til undervisning over 50 % av gangene. Fem av sju studenter er godt
eller svært godt fornøyde med at de tok dette emnet. Tre studenter kommenterer at de
hadde ønsket flere detaljer i timeplanen om hva hver enkelt forelesning skulle handle
om.


2.3 Innholdet på emnet
Fire av sju studenter svarer «Ja» på spørsmålet «Er det deler av emnets innhold du
synes det burde vært brukt mer tid på?», men disse fire nevner også fire ulike ting de
skulle ønske det ble brukt mer tid på. Ingen studenter svarer «Ja» på spørsmålet «Er
det deler av emnets innhold du synes det burde vært brukt mindre tid på?».


2.4 Eksamensform
På spørsmålet «Hvis du hadde kunnet velge, hvilken vurderingsform ville du ha ønsket
for dette emnet?» svarer tre av sju studenter «Mappeevaluering». De andre fire
vurderingsformene får én stemme hver.


2.5 Egen innsats
Seks av sju studenter mener de «kunne godt jobbet mer med dette emnet gjennom hele semesteret». Tre av sju studenter mener de har brukt «mer tid på dette emnet enn
på andre emner av tilsvarende omfang som jeg har fulgt». I første del av semesteret
anslår bare én student at han/hun har brukt mer enn 10 timer i uka på emnet, mot fire
studenter i andre del av semesteret. Fra en heltidsstudent kan en forvente 9–10 timer
arbeid per emne i uka.


2.6 Andre kommentarer
To studenter rapporterer at de synes informasjon om nøyaktig tidspunkt for muntlig
eksamen kom for sent.

Publisert 25. jan. 2019 10:44 - Sist endret 25. jan. 2019 10:48