Periodisk evaluering NOR2111, Syntaks og morfologi, våren 2018

Våren 2018 var Ida Larsson kursansvarig för NOR2111. Undervisningen delades mellan henne och Anu Laanemets. Liksom tidigare terminer bestod undervisningen av 28 undervisningstimmar med seminarier. Även kursuppläggning och pensum var likt tidigare år. Kursen inleddes med några seminarier i morfologi, därefter följde syntax.

Den mest påtagliga skillnaden från tidigare år gäller antalet studenter: endast 6 studenter följde undervisningen. Sedan 2011 har studentantalet annars legat mellan 11 och 21.

 

Pensum

Pensum skulle ge fördjupning i morfologi och syntax, samt ge viss erfarenhet av att använda de norska, svenska och danska referensgrammatikerna. Som tidigare användes delar av Enger & Kristoffersen (2000) för morfologin, medan Åfarli & Eide (2003) var huvudbok i syntax. Till det kom ett antal mindre artiklar, precis som föregående år. Vi gjorde ett tillägg till pensumlistan, nämligen Vikner (1994), för att ge ett konkret exempel på hur den teoretiska syntaktiska modellen kunde användas. Artikeln uppfattades som svår men tycks efter genomgång ändå ha gett viss behållning. Även utdraget av Radford (2004) uppfattades som svårt, och det bör kanske ha gåtts igenom senare på kursen – när det togs upp till diskussion en andra gång vid kursens sista seminarium, tycks studenterna ha haft lättare att följa med.

 

Examen

7 studenter var anmälda till examen, och 6 studenter mötte upp. Liksom tidigare år bestod den av en fyratimmars skriftlig skolexamen. 5 av studenterna blev godkända, med relativt goda resultat (och viss spridning). Lärarna uppfattade examinationsformen som god, men man kan (vilket har påpekats tidigare) ändå överväga att byta examensform till hemtentamen.

 

Slutkommentar

De lärare som undervisat på kursen bedömer att uppläggning, kursinnehåll och pensum över lag fungerade väl. Studenterna deltog aktivt och uppvisade goda resultat på examen. Det framstår däremot som bekymmersamt att så få studenter deltog i kursen, inte minst jämfört med tidigare år. Om studentantalet är lågt även nästa gång kursen ges, bör man undersöka vad förändringen beror på – om det t.ex. hänger samman med förändringar i utbildningen i övrigt (inte minst på NOR1100) – och man bör då arbeta aktivt för att rekrytera studenter. 

Av Ida Larsson
Publisert 17. sep. 2018 14:41 - Sist endret 17. sep. 2018 14:41