Periodisk emneevalueringsrapport for NOR2312 vår 2017

1. Vurdering av:

a) Pensum

Pensum var lagt opp i henhold til normen for emnet. Stort sett var tekstene de samme som har blitt brukt på emnet tidligere. Det har vært tradisjon for å undervise i tretimersbolker på emnet. Studentene har gitt uttrykk for å være fornøyde med emnet, men at pensum har vært utfordrende.

b) Undervisning

Undervisningen gikk fra 13. januar til 5. mai. 28 studenter var undervisningsmeldt og 18 eksamensmeldt. Det var jevnt over ca. åtte studenter på seminarene. Åtte studenter fylte ut et sluttevalueringsskjema i siste time, og tre fylte ut evalueringsskjema på nett. Oppmøtet har vært gjennomgående lavt helt fra første time av. En student oppgir å være fornøyd med “at vi har hatt så mye diskusjon i klasserommet”, siden “mye av stoffet blir lettere å forstå når en får snakket om det, hørt hva andre tenker, osv.”, mens en annen kommenterer at det er “litt dumt at det er så få som kommer med innspill i timen”. En student opplyste i en muntlig samtale på slutten av semesteret at studentene i gruppa går hver til sitt etter timene, og siden de kommer fra åtte forskjellige studieprogram, har de ikke bygd opp noe miljø utenfor undervisningen. Jeg kunne som underviser ha tenkt på det, og oppfordret sterkere til kollokviegrupper, noe jeg tror flere ville vært interessert i. Det ville muligens gjort det lettere for flere å ta ordet i timene.

c) Eksamens- og vurderingsform

Eksamens- og vurderingsformen på emnet er fin. En av studentene sier tilbakemeldingene de fikk på kvalifiseringsoppgaven, var «veldig nyttig med tanke på eksamensform», som er tre dagers hjemmeeksamen 14 av 18 eksamensmeldte studenter møtte til eksamen. Av disse besto 12, og snittkarakteren på emnet ble C.

2. Formuleringer av læringsutbytte

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen beskriver greit hva studentene skal kunne, men det står ingenting der om hvordan sammensatte tekster på emnet relaterer til norskfaget.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Ja, delvis. En ting som opplevdes som problematisk, var at emnet heter Sammensatte tekster i norskfaget. En av studentene som møtte til undervisningen så for seg å bli musikklærer, og flere som ikke møtte til undervisning var allerede i jobb som lærere, mens de andre var mer interesserte i å lære om sammensatte tekster av andre og vidt forskjellige grunner. Emnebeskrivelsen avklarer ikke hva man skal legge i begrepet “norskfaget”, men man kan i alle fall ikke utelukke at det som menes er “norskfaget i skolen”. Det har for eksempel tidligere blitt gitt eksamensoppgaver som involverer drøfting av didaktikk (2012), uten at det er noe særlig om dette på pensum. Både undervisning og eksamensoppgavelyd påvirkes av tolkningen av begrepet “norskfaget”, og begrepet burde derfor avklares bedre i emnebeskrivelsen.

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Pensum er stort sett det samme som før. To av tre gjesteforelesere er nye, og faglærer er ny.

5. Forslag til forbedringer

Pensum kan fornyes. Det ville vært hensiktsmessig å bruke en lærebok istedenfor spredte artikler, og når emnet heter Sammensatte tekster i norskfaget, ville det vært naturlig å ha med noe pensum om didaktikk og pedagogikk. Alternativt kan man, siden det ikke er mange studenter som tenker seg å bruke faget i undervisning, kanskje kutte ut begrepet norskfaget.

 

Annika Bøstein Myhr

Publisert 18. sep. 2017 08:12 - Sist endret 18. sep. 2017 08:12