Periodisk emnerapport NOR2440 v17

Om emnet

Tema for vårens seminar var «Fiksjon og faksjon – ca. 1814–1870».  Pensum og undervisningen omfattet fiksjonstekster (novelle, roman, forteljing) og litterær sakprosa (selvbiografiske tekster, reiseskildring, føljetong, journal) fra tidsrommet 1814–1870.

 

Om studentenes  rapportering

13 studenter var meldt til eksamen. 1 student har levert evalueringsskjema.  

 

Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og eksamen

Det ble lest et bredt utvalg tekster. Sekundærlitteraturen tok dels opp spørsmål som angår sjangre og forholdet fiksjon–faksjon, og dels var det faglitteratur som belyste et bestemt verk eller et relevant tema, som forholdet mellom det skjønne og det pittoreske (naturskildring). Noe av den faglitteraturen vi brukte, var fra samtiden eller eldre, som tekster av Edmund Bruke, Wergeland og P.J. Collett. Et par studenter kunne nok ha ønsket en noe tyngre, nyere teoripensum. Men emnet lå på bachelornivå, og dette, samt bredden i tekstutvalget og, i noen grad, tilgjengelig og tilstrekkelig relevant og kortfattet sekundærlitteratur, begrenset omfanget av teoripensum.

Ettersom tema for emnet varierer, vil også pensum variere hver gang emnet blir gitt.

Undervisningsrommet fungerte som det skal.

Eksamensordningen er tre dagers hjemmeeksamen.  Når det leses mange korte primærtekster i et emne, kan denne eksamensformen invitere til at en del studenter satser på at lesing av oppgaverelevante primærtekster og noe relevant faglitteratur kan gjøres i løpet av de tre dagene en har til eksamen. En del av forklaringen på den relativt høye andelen som fikk svake karakteren, kan tyde på dette. Det samme gjelder det forhold at det var en del som ikke møtte til undervisningen.

 

  1. Læringsutbyttebeskrivelsen

Læringsutbyttebeskrivelsen er generell for emnet, uansett hva som er temaet det enkelte semester:

Det opplyses at «Emnet konsentrerer seg om en av hovedsjangrene drama, lyrikk eller episke tekster, og/eller om blandingssjangre som selvbiografier, dagbøker og brev.»  Et av læringsmålene bør omformuleres. Når det skal leses et omfang tekster som tilsvarer 5–8 litterære verk, og man både kan lese tekster som faller inn under en «hovedsjanger» og tekster som faller inn under det emnebekrivelsen kaller «blandingssjangre», er følgende formulering for ambisiøs, pluss at den inviterer til urimelig forenkling: «skissere utvalgte sjangres historiske utvikling i et gitt tidsrom». 

 

  1. Emnebeskrivelse, informasjon, gjennomføring

18 studenter på påmeldt emnet, 13 var påmeldt eksamen, 12 besto eksamen. Resultatet var noe svakt. Av dem som bestod eksamen, fikk 25%  fikk A eller B, og 41 % fikk D eller E.  Som lærer skrev jeg et langt brev til studentene om eksamen og (generelt) om vurderingen etter at sensuren var ferdig. Bare 1 student bad om begrunnelse for karakteren, og en klaget (meg bekjent)..

Generelt synes studentene å ha vært fornøyd med den informasjon som ble gitt. Den ene studenten som sendte inn evalueringsskjemaet, roste også oppfølgingen av studenter.

Det ble lagt ut mange tekster på Fronter, og også undervisningsmateriell.

Det var færre studenter enn ønskelig som møtte til undervisningen, men jeg opplevde det som at vi hadde mange gode diskusjoner i løpet av seminarene. Det var en del studenter som var aktive og innstilt på å bidra til seminaret, og de kom med gode faglige innspill og bidrag,

 

  1. Endringer siden forrige evaluering

Pensum varierer fordi temaene for dette emnet varierer.

 

  1. Anbefalinger

Det bør avsettes tid til å fylle ut evalueringsskjema en av de siste gangene.

 

Torill Steinfeld

Publisert 31. aug. 2017 08:37 - Sist endret 31. aug. 2017 08:37