Sluttevaluering av NOR4340

Emnesansvarlig: Sten-Olof Ullström

Åtta studenter är kvalificerade för examen. Sju evalueringar eftersom en student var frånvarande vid evalueringstillfället.

Temabeskrivningen återgavs inledningsledningsvis i kursvärderingsformuläret för att aktualisera innehåll och målsättning:

 

NOR4340 Sjangrestudium Tema: En bok för alla?

Finns det verkligen en barn-eller ungdomslitterär genre? Och finns det böcker för alla, för vuxna som barn? Flera framgångsrika barn-och ungdomsförfattare hävdar bestämt barnperspektivet inte innebär att de enbart skriver till barn eller ungdomar, utan vänder sig till läsande människor generellt och egentligen talar till dem om mänskliga villkor. Relationen mellan s.k. vuxen-eller barn-och ungdomslitteratur har växla ti tid och rum, Det gäller också den gängse föreställningen om barndom och synen på vem som är barn respektive vuxen. Ett antal litterära texter vi nu kanske uppfattar som fiktion för barn-eller ungdomar, skrevs en gång med blicken mot vuxenläsaren. Omvänt visar sig texter för barn eller ungdomar, kunna attrahera såväl vuxna som yngre läsare. Många riktigt goda texter tycks kunna apostrofera barn och vuxna på lika villkor och med jämlikt tilltal. Det väcker frågan om s.k. allålderlitteratur. Finns den? Hur kan den i så fall beskrivas? I kursen studeras ett urval tänkbara ”allåldertexter” från centrala författarskap vid olika tider och olika genrer med fokus på frågan om ”allåldersläsning”. Robinsonaden i form av Daniel Defoes Robinson Crusoe(i adapterad norsk version) liksom konstsagan i form av H.C. Andersens ”Sneedronningen” bildar en utgångspunkt i studiet, som sedan inkluderar skönlitterära texter av Johan Borgen, Astrid Lindgren, Einar Økland, Peter Pohl, Maria Gripe, Mirjam Kristensen, Janne Teller, Erlend Loe, Marit Kaldhol, Stian Hole, Simon Stranger samt Synne Lea. Robinson Crusoe studeras i en anvisad översättning till norska;i övrigt ska norska, svenska eller danska texter läsas på respektive originalspråk

 

Er læringsmålene og tema for emnet klare og konsise?
I hvilken grad er målene blitt fulgt i undervisningen?

Studenterna anser att lärandemålen och kursens tema är tillgodosedda. Kursen behandlade i praxis just de centrala frågeställningar som den från början gjorde anspråk på. Det innebär att allåldersproblematikenhar fokuserats väl under seminarierna och i sammanhang med presentation och dryftning av pensumtexterna. En student anser dock att detta kunde ha gjorts i ännu större grad.

 

Hva er de viktigste grunnene til at du valgte dette emnet ?

Temat allålder attraherade många såsom en relevant problemställning liksom även inriktningen mot barn- och ungdomslitteratur i förhållande till den övriga litteraturen: Nytt perspektiv på litteratur. Intressant problematik. Relevant för a det framtid arbetet som norsklärare.

Även om studenterna uppenbarligen valde emnet för att det attraherar dem på grund av stoff och tematisk inriktning och dessutom förefaller yrkesrelevant, kommunicerar de också en generell kritik mot instituttet för det alltför smala utbudet av masteremner totalt sett.

 

Søk å vurdere din egen arbeidsinnsats på dette emnet

Två studenter skriver ingenting om den egna insatsen men de övriga gör det och de är i stort sett nöjda med sina arbetsinsatser, även om några antyder att jobb kan komma i vägen. Någon påtalar att just jobb bidragit till att delar av pensum inte lästs vid den tidpunkt som vore önskvärd . Men flera framhåller å andra sidan att de läst i stort sett alla primär- och sekundärtexer. Min bedömning som emnesansvarig är att detta stämmer bra. Studenterna har varit pålästa och uppträtt initierat och med intresse i seminarierna.

Flertalet studenter har deltagit på alla eller nästan alla seminarier.

 

Hvordan vil du vurdere

a) arbeidsmengde og progresjon,

b) faglærernes faglige og pedagogiske innsatser,

c) pensum og kursmateriell,

d) opplegg på seminarene?

a)Arbetsinsatsen (åter) bedöms som hygglig.

b) Faglärarna (fem medverkande) anses ha varit väl förberedda. Någon poängterar att alla lärare har vart bra att skapa engagemang och aktivitet samt har visat prov på god ämneskunskaper medan flera särskiljer några av oss lärare som lärorika och pedagogiskt väl anpassade. Studenterna uppskattar genomgående om vi som lärare utan att bli relativister ändå visar öppenhet inför olika tolkningsmöjligheter och trots att vi har en mening, ändå förhåller oss tentativt i förhållande till texters betydelsepotentialer. Detta anser de oftast varit fallet.

c) Pensum har haft ett bra upplägg som underlättat förberedelserna inför seminarierna. Varierat och spännande, är ett omdöme. Någon sätter enskilda delar av pensum i fråga. Störst behållning tycks studenterna haft av primärtexterna av Lea, Teller, Lindgren, Kristensen, Gripe och Hole. Dagerne er gjennomsiktigeär kanske inte relevant som allålderslitteratur, skriver en student, men påpekar att det kanske är viktigt att se var gränserna går. Ett riktigt påpekande i förhållande till kursens målsättning, eftersom meningen var att problematisera begreppet allålder.

d) Uppläggningen av seminarierna får beröm. Det var positivt med inspel från studenterna påpekar flera, vilket syftar på framföranden från de studenter som genomförde sin kvalificeringsuppgift i form av en muntlig presentation. Någon efterlyser ännu fler frågor för reflektion i förväg

Det relativt ringa antalet studenter (8 st) anses ha gynnat seminariekulturen, eftersom alla eller flertalet kommit till tals.

 

Hvordan vil du vurdere

a) veiledning og tilbakemelding på obligatoriske oppgaver,

b) vurderingsform/eksamen

a) Bra (Gäller rimligen respons på kvalificeringsuppgifterna som kunde fullgöras muntligt eller skriftligt.

b) Tre dagars hjemmeeksamen, den examensform som var aktuell, uppfattas av studenterna som en bra examensform.

c) Kursvärderingen utfördes vid seminarium före examen varför själva uppgiften inte kunde kommenteras.

 

Har læringsmiljøet vært godt?

Har kontakten mellom faglærere og studenter vært god?

Ja. Den lilla gruppen bidrar till att alla blir sedda. Kontakten med de medverkande lärarna bedöms som god (någon skriver här ”stort sett”)

 

Forfatterbesøk?

Positivt, tycker de som yttrar sig om detta. Spännande, skriver någon. Intressant menar en annan student, men kanske inte så ”faglig givende”.

 

Oslo 2015-08-18

Sten Olof Ullström

Emnesansvarig

Publisert 22. mars 2016 14:42 - Sist endret 22. mars 2016 14:42