Rapport for NOR4360 høst 2014

1. Vurdering av:

a) Pensum

Pensum var lagt opp i henhold til normen for emnet, med 7 primærverk, og 406 sider sekundærlitteratur, fordelt på 323 sider teori og metode og 73 sider kontekstlitteratur. På grunn av antall verk, passet det best å undervise i tretimersbolker. Dette var både jeg og studentene fornøyde med, siden vi da fikk gjennomgått mye av teorien og brukt den på ett og ett primærverk. Studentene har gitt uttrykk for å være fornøyde med emnet, men at de har syntes det var utfordrende med mye pensum. Det har jeg vært klar over hele veien.

b) Undervisning

Jeg antok at det kunne bli overveldende med så mye sekundærlitteratur, men opplyste hele tiden studentene om at vi i mange av tekstene var på jakt etter visse poenger, og at en del av oppgaven var å lese kritisk for å få øye på disse. Til timene, fordelte jeg tekstene, slik at to og to jobbet sammen med å legge fram hovedpoenger fra hver sin teori- eller konteksttekst, og dette fungerte bra. Studentene møtte forberedt, og ble bedre kjent med hverandre. For å forsikre meg om at studentene ville føle at de hadde kontroll på pensum, valgte jeg å gjennomgå så å si all teori- og metodelitteratur før kvalifiseringsoppgaven, slik at de kunne bruke alt i skrivingen av oppgaven. De fikk et opphold i undervisningen på en måned, fra 26. september til 24. oktober, i forbindelse med kvalifiseringsoppgaven, og hadde dermed tid til å repetere det vi alt hadde gjennomgått. Det var tendenser til panikk i timen før oppgaven ble delt ut. Jeg ba studentene å skrive ned spørsmål de ville ha gjennomgått neste time, og alle ville vite hvordan man kunne bruke teorien i analyser av litteratur. Neste time snakket vi om dette, og når de hadde sett oppgavelyden, og vi hadde repetert tekstene, roet de seg, og leverte veldig gode besvarelser, som viste at de hadde skjønt og lært en masse.

Alle valgte å skrive om Den svarte vikingen (2013) av Bergsveinn Birgisson, en forfatter vi da hadde hatt besøk av, og som flere fra ulike fagmiljøer ved ILN kom og hørte på. (Studentene har sagt ja til at jeg kan redigere sammen oppgavene deres til en artikkel som vi vil sende inn til Edda.) Studentene deltok også aktivt med spørsmål da Brynjulf Jung Tjønn kom og holdt et foredrag for oss. På eksamen, valgte hele seks av åtte studenter å skrive oppgave om Tjønns Kinamann (2011) og en annen bok om transnasjonal adopsjon. Det kan virke som at det kan ha vært til inspirasjon å ha møtt forfatterne. En av studentene tok initiativ til å dra og høre på Maria Amelie snakke om sin nye bok, noe jeg og fire studenter gjorde utenom oppsatte undervisningstid. Det har vært en engasjert og aktiv gruppe, som har gjort mer enn forventet.

Pedagogisk fungerte det fint å kutte bruk av pp i timen etter sjette gang, da mesteparten av teorien var gjennomgått. De siste fire gangene lagde jeg pp-er som jeg la ut i Fronter, men i timen spilte jeg ballen mye over til studentene. De var aktivt med i diskusjoner, og sier i evalueringsskjemaet at de lærte mye av dette, og at det var «god atmosfære» i timene og «godt og trygt læringsmiljø» i gruppa, og at de var «svært fornøyd med undervisningen». De er fornøyd med at lærer har vært «svært åpen for innspill og ‘vink’ fra studentene’», med at de fikk «grundige powerpointer», og at de har blitt «tvunget til å skrive, tenke og snakke selv». Skrivingen det siktes til er mikroskriveoppgaver med fokus på teori- og primærverk, eller på utforming av problemstillinger og disposisjoner til tenkte oppgaver. De sier om seminarene at disse er «godt forberedt» fra lærers side, og at opplegget er «veldig godt».

c) Eksamens- og vurderingsform

Eksamens- og vurderingsformen på emnet er god. Det synes både jeg og studentene. Kvalifiseringsoppgaven er en svært viktig læringsmulighet for studentene, og studentene sier tilbakemeldingene de fikk var «ekstremt gode» og «overveldende bra», at de har «hatt veldig nytte av og lært mye av [dem]», at det er den «beste tilbakemeldingen jeg noensinne har fått», og at de var gode både på «form og innhold». Flertallet forbedret både stil og innhold til eksamen. Det var ti påmeldte studenter ved semesterstart. Åtte fullførte, en møtte ikke til eksamen, og kom bare til Birgissons foredrag. To studenter fikk A, to fikk B, og fire C. Det gir et godt snitt, og gjenspeiler kvaliteten på arbeidet til studentene, samt innsatsen de la ned i forberedelser til timene og arbeid med kvalifiseringsoppgaven.

 

2. Formuleringer av læringsutbytte

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen beskriver godt av hva studentene skal kunne. Studentene sier de har vært «klare og konsise, og de er blitt fulgt i undervisningen».

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Ja, det gjør den. Jeg fikk passet mitt eget inn i det.

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Emnet er ulikt fra gang til gang. Pensum er derfor helt annerledes enn tidligere år.

 

5. Forslag til forbedringer.

Det er vanskelig å komme med slike forslag i et emne som er ulikt fra gang til gang.

Publisert 22. mars 2016 14:52 - Sist endret 22. mars 2016 14:52