Høst 2016

Periodisk emnerapport for NOR2360 høsten 2016

 

 

Emnet NOR2360 – MOTIV- OG TEMASTUDIUM I NORDISK LITTERATUR A tar for seg et utvalg litterære tekster fra det nordiske språkområdet som samler seg omkring et felles motiv eller tema. Tema for NOR2360 høstsemesteret 2016 har vært ØKOKRITIKK I NORDISK LITTERATUR. Pensum har bestått av tekster som problematiserer menneskers rovdrift på naturen: Knut Hamsuns Markens grøde (roman, 1917), Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo (roman, 1989), Inger Christensens Sommerfugledalen (lyrikk, 1991), Kerstin Ekmans Händelser vid vatten (roman, 1993), Øyvind Rimbereids Jimmen (lyrikk, 2011), Agnar Lirhus & Rune Markhus’ Hva var det hun sa? (lyrisk billedbok, 2014) og Espen Stuelands 700-årsflommen. 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk (sakprosa, 2016). Greg Garrards Ecocriticism ble benyttet som teoretisk innføring i emnet.

Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at økokritikk fenger. 50 % oppgir at de er «svært godt fornøyd» med at de tok emnet, 25 % var «godt fornøyd», 25 % «middels fornøyd». Ingen var direkte misfornøyde eller lite fornøyde med emnet. «Tommel opp!» står det å lese i en av kommentarene.

 

Pensum

Det er ingen deler av emnet studentene synes vi burde brukt mindre tid på, men én bemerker at vi kanskje kunne gått mer i dybden. Det kan være en indikasjon på at det å spre pensum over flere sjangrer, nasjonallitteraturer og epoker (som emnebeskrivelsen legger opp til), innebærer at også de teoretiske problemstillingene blir for punktmessig berørt. Vi har muligens brukt for mye tid på forfatterskapskontekstualisering for hver bok i stedet for å hoppe rett inn i motiv- og temastudiet for så å holde oss der. På en annen side opplyser samtlige studenter at emnet har lært dem «å analysere problemer», og det er vel noe av det aller viktigste forskere kan lære bort. Det ideologikritiske teorigrunnlaget synes å ha fungert etter hensikten.

 

Undervisning

Seminarene beskrives som «meget gode og givende», og det blir påpekt at foreleser er «dyktig og godt forberedt». Én bemerker at det kunne vært «litt bedre powerpoints» av og til. Vedkommende sammenlikner da kanskje framvisningene med det som er vanlig i store auditoriumsforelesninger. I dette emnet har jeg lagt opp powerpoint-presentasjonene slik at de skal henlede studentenes oppmerksomhet mot noen særlig drøftingsvennlige tekstpassasjer snarere enn at de skal presentere forhåndsstrukturerte verkanalyser. Min erfaring er at studenter på dette nivået trenger mer nærlesningstrening enn de trenger oversiktskart. Prioriteringen henger sammen med undervisningsformatet: seminar.

Evalueringsskjemaet tar imidlertid ikke høyde for at seminar er et aktuelt undervisningsformat. I stedet tar det for gitt at undervisningen er delt inn i fellesforelesninger og gruppeundervisning. Men seminar er verken det ene eller det andre. Det er et format som forutsetter en mer voksen og likeverdig form for interaksjon mellom studenter og lærer. Dette premisset er avgjørende for hvordan man vurderer undervisningskvaliteten: Undervisningen er vellykket bare i den grad studentene selv bidrar. Det vil jeg hevde de i høyeste grad har gjort denne høsten. Timene har vært preget av lange engasjerte diskusjoner. Riktignok har det vært stor variasjon studentene imellom når det gjelder aktivitetsnivå, men med 25 studenter i rommet på det meste har det aldri vært stille. Mange har hatt sterke meninger om det vi har lest. Når en av studentene beklager at timene av og til blir «flytende», beror det nok nettopp på at jeg har latt diskusjonene gå så lenge det stadig kommer gode momenter fram. Mitt inntrykk er at faglig sterke studenter har satt pris på diskusjonene, mens svakere studenter kanskje har ønsket seg mer tradisjonelle lærerstyrte forelesninger.

Forfatterbesøket med Gert Nygårdshaug 7. november satte en ekstra spiss på kurset. Han hadde en ledig form og kommuniserte fint med både studenter og ansatte som var til stede.

 

Veiledning

Én beklager at tilbakemeldingen på kvalifiseringsoppgaven ikke kom tidligere, særlig med tanke på at eksamensformen er selvvalgt semesteroppgave. Jeg er helt enig i at dette var uheldig. Forsinkelsen skyldes at jeg høsten 2016 skulle rette kvalifiseringsoppgaver i tre kurs parallelt (det ene kurset hadde sågar to innleveringer). Opphopningen av rettearbeid midt i semesteret gikk dessverre ut over studentene, som ikke fikk respons så raskt som de burde. Jeg har forstått at det er uvanlig å ha så stor undervisningsbelastning per semester. Situasjonen bør derfor ikke gjenta seg.

 

Infrastruktur

Med tanke på at NOR2360 er seminarbasert, var det kanskje ikke optimalt å oppholde seg i et auditorium (ES 6). Det skaper visse forventninger om lærerstyrt forelesning. På en annen side var det mange studenter som fulgte emnet, og et seminarrom kunne blitt for trangt. Heldigvis var høstens kull såpass diskusjonslystne at romløsningen ikke satte noen demper på engasjementet. Men kanskje ville flere studenter våget å ytre seg i en annen type rom.

 

Eksamen

Eksamensresultatene viser stor variasjon: 1 A, 4 B, 8 C, 6 D, 2 E og 4 F. Som vanlig havner de fleste midt på skalaen.

Når det gjelder strykprosenten, kunne nok den vært lavere enn 16 % dersom jeg hadde vært strengere i godkjenningen av kvalifiseringsoppgavene. Minst to av kandidatene hadde såpass alvorlige dysleksi-utfordringer at jeg burde forstått allerede midtveis at disse ville ha problemer med å bestå eksamen. Ytterligere en kandidat var utvekslingsstudent med store vansker med å uttrykke seg på et forståelig norsk. Men spennvidden i karakterer skyldes naturligvis også at studentene hadde en svært variert fagbakgrunn. Mens noen hadde studert litteraturvitenskap tidligere, var det andre som kom fra samfunnsfagene, uten noen erfaring med akademisk litterær analyse.

Jeg var nok uforberedt på at ikke alle hadde basisemnet NOR1300 i bunnen, og i et motivkurs vil man jo heller ikke bruke altfor mye tid på elementær sjangerlære. Dermed ble mange av analysene mer budskapsorienterte enn det sensor nok satte pris på. I tillegg har jeg en mistanke om at økokritikkens «grønne moral» oppfattes som et litt ubehagelig fremmedelement i nordiskfaget. Og dilemmaet er vanskelig nok: Hvordan forener man politisk engasjement med akademisk stringens? Balansegangen er vanskelig også for erfarne forskere. Ideologikritiske studier er forbundet med en faglig risiko som ikke alle bachelorstudenter er modne for.

 

Emnebeskrivelsen

Studentene er godt fornøyde med den informasjonen som gis på nettsiden. Det er imidlertid uklart hvordan beskrivelsen av eksamensformen skal forstås: Er det semesteroppgave eller er det hjemmeeksamen som er gjeldende vurderingsform?

På nettet er eksamen beskrevet slik: «Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (á 2300 tegn). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer.» Det at semesteroppgaven bestemmes av faglærer, harmonerer dårlig med den definisjonen av semesteroppgave jeg og mine kolleger er vant til. Ved semesteroppgave skal studentene vanligvis selv finne fram til tema, riktignok i samråd med faglærer, men det er hele veien studentene som har initiativet (i praksis var det også slik vi tolket semesteroppgave-begrepet i NOR2360 i høst). Hjemmeeksamen, derimot, består av et felles oppgavesett uttenkt av faglærer.

Jeg registrerer at halvparten av studentene i evalueringen ønsker seg 3-dagers hjemmeeksamen framfor semesteroppgave. Det kan skyldes flere forhold: tidsaspektet, mange eksamener som løper samtidig, og det at bachelorstudenter har liten trening i å lage problemstilling selv. Men uklarheten på hjemmesiden var nok med på å sette dem på idéen. Særlig de svakere studentene foretrekker at faglærer bestemmer. De sterkeste studentene, derimot, kaster seg over semesteroppgaveformatet med stor iver og entusiasme. Her ser de muligheter til å utfolde seg.

 

Forslag til forbedringer

Siden motivkurset fylles med ulikt innhold fra semester til semester avhengig av hvilke faglærere som står til disposisjon, er det vanskelig å gi konkrete forbedringsforslag utover det å klargjøre på nettsidene hva som skal være eksamensform i emnet. Det er mange fordeler med semesteroppgave som vurderingsform. Samtidig det er tidkrevende å følge opp 25 studenter med individuell veiledning. Kanskje bør man derfor vurdere å innføre 3-dagers hjemmeeksamen i stedet (slik noen av studentene allerede foreslår). Ideelt sett burde det også stilles som forkunnskapskrav at studentene hadde avlagt eksamen i basisemnet NOR1300 før de tok fordypningsemnet NOR2360. Da kunne man nettopp fordypet seg bedre.

 

 

Sissel Furuseth, faglærer i NOR2360 høsten 2016

Publisert 13. feb. 2017 13:15 - Sist endret 13. feb. 2017 13:15