Periodisk emneevaluering NOR4360 H17

Periodisk emneevalueringsrapport for høsten 2017.
NOR2360/4360 Motiv og temastudium A i nordisk litteratur.

1. Vurdering av:

a) Pensum

Pensum var lagt opp omkring én enkelt klassiker, nemlig Henrik Ibsens Peer Gynt (1867) i anledning 150-årsjubileet. Øvrige verk var adaptasjoner til teater, film og tegneserie foruten 342 sider med sekundærlitteratur, vesentlig om bokhistorie, teaterhistorie og øvrig forskningslitteratur. Pensum for NOR4360 var supplert med ytterligere artikler av noe større vanskelighetsgrad. Pensumet med konsentrasjon om motiv og temaer knyttet til ett verk skiller seg fra tidligere motiv- og temastudier, men verklesningen og undervisningen virket likevel disiplinerende og vellykket.

b) Undervisning

Undervisningen gikk fra 22. august til 23. november med én innlagt lese- og skriveuke. Undervisningen var lagt opp som ukentlig seminarundervisning med vekslende lærere der de mest kompetente ansatte ved instituttet bidro med sine spesialiteter. Det var noe ujevn tilstedeværelse fra studentenes side, med 15 til 25 studenter pr. gang. 14 studenter fylte ut et sluttevalueringsskjema i siste time, og 4 fylte ut evalueringsskjema på nett. Oppmøtet og samtaler med studentene underveis i timene tyder på at de har vært veldig godt fornøyde med emnet. Undervisningsrom og tilgjengelige læremidler var tilfredsstillende.

I de 18 evalueringene oppgir 7 studenter at de er godt fornøyde og 10 studenter at de er svært godt fornøyde med kurset. 1 student krysser av for misfornøyd.

c) Eksamens- og vurderingsform

For bachelorstudentene, som skulle skrive semesteroppgave, ble det laget en ramme for problemstillingen som de startet å arbeide med til den skriftlige kvalifiseringsoppgaven og senere utvidet til en semesteroppgave der det var rom for ulike valg. Det fungerte fint.

Av 30 studenter som fikk godkjent kvalifiseringsoppgaven, var det 19 bachelorstudenter som leverte semesteroppgave og 7 masterstudenter som leverte 3-dagers hjemmeeksamen.

En snittkarakter på B på begge nivåer tyder på at både bachelor- og masterstudentene har hatt stort utbytte av kurset.

2. Formuleringer av læringsutbytte

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen beskriver godt hva studentene skal kunne. Kurset var knyttet til Peer Gynt som motiv og tema for en lang og interessant produksjons- og resepsjonshistorie der både kildestudier, tekstlesning, bok- og teater­historie samt adaptasjoner og teorier gir rom for individuelle valg, men også felles utbytte.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Ja, det gjør den.

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Emnet er ulikt fra gang til gang, og pensum varierer tilsvarende.

5. Forslag til forbedringer.

Det er vanskelig å komme med slike forslag i et emne som er ulikt fra gang til gang.

Ståle Dingstad, Blindern 1. februar 2018.

 

Publisert 2. feb. 2018 08:47 - Sist endret 2. feb. 2018 08:47