Periodisk emnerapport for NOR4410 Nordisk samtidslitteratur - høst 2014.

Tema”Eksistentielle valg i den flydende modernitet”

Emneansvarlige Gitte Mose og Anne Sæbø

 

Indledning

Emnet havde 29 tilmeldte studerende, 29 bestod kvalificeringsopgaver – og gik til eksamen. Der er indleveret 9 evalueringsskemaer. For 7 studerende var emnet obligatorisk.

 

1. Vurdering af pensum, undervisning, ressourcer og infrastruktur samt eksamen.

Pensum er søgt sammensat, så det tilfredsstiller emnebeskrivelsen:

Emnet tar for seg hovedtrekk ved nordisk samtidslitteratur. Det legges vekt på litteraturen fra 1990-tallet og frem til i dag. Tema kan variere fra semester til semester, men aktuelle problemstillinger er forholdet mellom litteratur og samfunn, fiksjon og fakta, politikk og psykologi, identitetsskaping og selvfremstillling.

Studentene leser 6-10 litterære verk el. tilsvarende, og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur.

Undervisningen har været tilrettelagt som seminarundervisning i tre-timers moduler. Som altid er det en udfordring at afholde et SEMINAR med 29 studerende, med forskellig forberedelsesgrad og forudsætninger – også på MA-niveau.

Det fremgår af de 9 indleverede evalueringsskemaer, at 5 er gennemgående ”middels” til ”godt” fornøyd , 4 er ”lite fornøyd” og 1 er ”misfornøyd”, både mht. pensum, læringsudbytte undervisning og undervisere, hvorimod de er tilfredse med deres egen indsats mht. forberedelse og deltagelse. 7 svarer, at de har brugt mindre tid på forberedelse end andre emner, de har fulgt, og 5 mener, de kunne have brugt mere tid på forberedelse.

Flere giver udtryk for utilfredshed med graden af gruppearbejde, at teori og primærlitteratur ikke har været godt nok sammenknyttet, at der ikke er blevet brugt mere (forelæsnings)tid på indføring i teori, og at der er blevet brugt for meget tid på indledende brainstorming i timerne, som i stedet burde have foregået i kollokvier og selvstændigt før timerne. Flere ønskede sig flere forelæsninger. 1 studerende er utilfreds med, at underviserne har brugt tid på en bog, som ikke var på pensum!

 

2. Læringsudbytteformuleringerne i emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelsen giver en god beskrivelse af målene for kurset, og hvad studenterne skal tilegne sig i løbet af kurset.

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for hovedtrekk ved nordisk samtidslitteratur
  • analysere enkeltverk i lys av aktuell teori
  • presentere sentrale forfattere og deres verk
  • vurdere og drøfte resepsjon i kritisk perspektiv
  • demonstrere kjennskap til tidligere forskning og gå i dialog med relevant sekundær- eller faglitteratur

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

EKSAMEN er en tre-dages hjemmeeksamen.

I følge evalueringsskemaet ønskede 6 i stedet en semesteropgave med vejledning, 2 var tilfredse med den eksisterende tre-dages hjemmeeksamen og 1 ønskede skoleeksamen.

Opsamlende kan man sige, at kritikpunkterne afspejler gruppens sammensatte udgangspunkt, forventninger og indsats, hvilket evt. også kan udlæses af eksamenskaraktererne. Karakterfordeling for NOR4410 som helhed: A 2, B 4, C 15, D 8

 

3. Forslag til forbedringer

Tema og lærerkræfter skifter, studenternes forventninger, indsats og forudsætninger, selv på MA-niveau, ligeledes. Med 29 deltagere i seminarundervisning, er det indlysende, at forbedringspotentialet er underlagt dårlige rammevilkår. Til trods for indledende information om seminarets opbygning, opfordring til god forberedelse før timerne, f.eks. i kollokviegrupper, information om at der ville blive noget gruppearbejde og nogle indledende forelæsninger, så viser de 9 evalueringer, at disse studenters forestillinger og forventninger desværre ikke er blevet indfriet. En midtvejsevaluering kunne måske have afbødet på nogle misforståelser og delvis urealistiske forventninger. Med til billedet hører adskillige positive mundtlige tilbagemeldinger til de to emneansvarlige.

Publisert 22. mars 2016 15:33 - Sist endret 22. mars 2016 15:33