Periodisk Emnerapport - NORINT0110/0120 Intensivkurs høstsemesteret 2014

Av faglærerne Marit Ruud McGhie og Jorunn Frøili

Blindern, 14.01.2015

 

1. Innledning. Rammene for rapporten

Grunnlagsmateriale har vært emnebeskrivelser, studenttilbakemeldinger og lærerrapporter. For høsten 2009 (da de to emnene var ett emne, NORINT0121) utarbeidet faglærer en grundig periodisk emnerapport til studieadministrasjonen.

Statistikk over karakterer, frafall og klager gis i et vedlegg av studieadministrasjonen.

 

2. Kvalitetssikringsarbeid

Her viser vi til den periodiske emnerapporten for NORINT0120 høsten 2013.

 

3. Tilbakemelding fra studentene

Ved undervisningens slutt ble studentene bedt om anonymt å fylle ut et skjema for sluttevaluering. Svarprosenten var 100. Oppsummeringene fra de enkelte klassene finnes i egne rapporter.

Antall studenter som gikk opp til eksamen på NORINT0120, var 30 av opprinnelig 40. De fleste som måtte slutte, gjorde det etter manglende måloppnåelse på trinn 1-eksamen (minst karakterene D+D for å begynne på trinn 2) i begynnelsen av oktober, og et par sluttet pga. sykdom eller etter egen vurdering.

Samlet kommentar: Svarene viser at studentene i stor grad er svært fornøyd med kurset, både når det gjelder relevans, forventninger, lærebøker, arbeidsformer og egen lærer. De viser meget god trivsel i klassene med gode læringsmiljø. Det er ingen tydelig negativ tendens eller krav til endring, men det er en klar erkjennelse av at intensivkurset innebærer hardt arbeid.

 

4. Tilbakemelding fra lærerne om pensum, undervisning, ressurser og infrastruktur, i dag og framover

Situasjonen oppfattes som meget tilfredsstillende for denne emnekombinasjonen intensivkurs trinn 1/2. Når det gjelder lærernes vurderinger, trekkes følgende fram:

  • Faglærerne bruker ulike læreverk, og studentene i begge klassene gir uttrykk for at de er fornøyde. Stein på stein (Ellingsen & Mac Donald 2014) ble oppdatert til dette semesteret, og den nye versjonen fungerer svært godt.
  • Flere undervisningstimer vil det alltid være behov for, i den forstand at intensivkurset oppleves som ekstra krevende.
  • Undervisningsrommene i Sophus Bugges hus har nå fått pc/ prosjektor med internett-tilgang, noe vi selvsagt er fornøyde med.
  • Opptakskrav om ”dobbel D” fra trinn 1, minimum karakteren D til såvel skriftlig som muntlig eksamen, fungerer etter hensikten.

Det vises for øvrig til emnebeskrivelsene for NORINT0110 og NORINT0120 og til informasjon fra studieadministrasjonen om studentenes gjennomføring.

Publisert 23. mars 2016 10:08 - Sist endret 23. mars 2016 10:08