Emneevaluering NORINT0110 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 1

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av vårsemesteret 2016 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 44,59%

Periodisk emnerapport for NORINT0110 vårsemesteret 2016

1. Kommentarer til gjennomføringsfakta

167 studenter fikk undervisningsopptak på NORINT 0110-kurset våren 2016. Det var sju klasser i alt - fem klasser hadde tre timer to ganger per uke, og to klasser seks timer fordelt på tre dager i uken. Kursene var fordelt på fem faglærere.

Følgende rapport er skrevet på bakgrunn av 66 (44, 59%) evalueringer av kurset NORINT 0110 våren 2016.

2. Kommentarer til studentevalueringen

Studentevalueringen av emnet er for det meste positiv, med flest poeng på de tre beste score-skalaene med henholdsvis  33,3%,  25,8%  og 31,8% fornøyde studenter. En student (1,5%) var mindre fornøyd med undervisningen, og en annen fikk dårlig utbytte av kurset (1,5%).

Pensum

Pensum-boken som ble brukt på emnet dette semesteret var Strandskogens Norsk for utlendinger. Flere studenter mener at boken er gammeldags og utdatert og ønsker seg et nyere og oppdatert læreverk.

Flere studenter er meget fornøyde med sine lærere og måten undervisningen ble gjennomført på. For å forbedre kurset ytterligere har studentene blant annet gitt uttrykk for følgende ønsker:

 • obligatorisk hjemmearbeid - innlevering av skriftlige oppgaver (stiler) med lærerens kommentarer/korrigeringer
 • mer interaktiv undervisning og flere samtaleøvelser i klassen
 • flere diktater, uttale- og grammatikkøvelser som forberedende arbeid før eksamen
 • lik fokus på alle ferdigheter
 • flere dagligdagse samtaleøvelser, ekskursjoner
 • mer tid til vokabularøvelser
 • undervisning fordelt på tre dager
 • mindre klasser og mer tid til å praktisere det man lærer; kurset oppleves krevende
 • bedre tilrettelegging for blinde studenter med hensyn til pensumbok og utstyr

Kommentar fra emneansvarlig

Vedrørende tilrettelagt undervisning for studenter med spesielle behov, er det ønskelig med bedre informasjon før kursstart, og eventuelt assistanse for studenten det gjelder. Faglærerne har brukt læreverk Norsk for utlendinger, og studentene har gitt uttrykk for at de ønsker en bok av nyere dato.

Valg av pensumboken blant lærere

Faglærerne på trinnet er noe uenige om hvilken av de tilgjengelige lærebøkene på markedet som fungerer best, og hvilket læreverk hver lærer selv opplever som mest komfortabel å jobbe med.

Eksamen

62,2% (43) av studentene velger skriftlig eksamensform som den beste, mens 30,3% (20) foretrekker muntlig eksamen. 3% (2) ønsker seg en semesteroppgave og 1,5% (1) mener nåværende eksamensform er tilfredsstillende.

Kommentar fra emneansvarlig

Muntlig og skriftlig eksamen har fungert etter hensikten. Denne typen eksamensform fungerer bra for å teste studentenes måloppnåelse og pensumferdigheter både muntlig og skriftlig, slik dette er beskrevet i emnebeskrivelsen. 

Det er likevel behov for en forbedring av den praktiske gjennomføringen av skriftlig eksamen, spesielt med hensyn til tid og nødvendige forberedelser, forutsigbarhet og forsvarlig tilrettelegging (akustikk) for diktatopplesning (eller CD/MP3) og  teknisk utstyr.

Annet

 • Studenter ønsker et annet, nyere læreverk.
 • Noen savner flere nettbaserte oppdaterte øvingsressurser lagt ut på Fronter.
 • Én student foreslår samme bok gjennom hele året for å gi nye studenter mulighet til å kjøpe brukt pensumbok. Mange har ikke råd til å kjøpe bøker, og en slik ordning ville hjelpe.
 • Samme kurstilbud (0110) for masterstudenter, både i høst- og vårsemesteret, slik som for andre studenter eller gratis MOOC-kurs med studiepoeng.
 • Et krevende kurs, men studenten har aldri angret på å ha tatt det.
 • Profesjonelle lærere.

Oppsummerende kommentar

Alt i alt viser emneevalueringen at studentene i stor grad er fornøyd, og har hatt stort utbytte av kurset.
Det er likevel ønskelig med en ny lærebok, og en ordning som gjør det mulig for studentene å skaffe seg læreboken billigere.
Bedre tilrettelegging for studenter med særskilte behov.

Publisert 10. aug. 2016 10:23 - Sist endret 4. okt. 2016 13:11