Emneevaluering NORINT0114 - Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 44,44 %.

 • Karaktersnitt høsten 2015: B
 • Antall studenter høsten 2015: 223
  • Antall bestått: 212
  • Antall ikke møtt: 5
  • Antall stryk: 8

 

Studentenes kommentarer til emnet i studentevalueringen

Når over halvparten av de 116 som besvarte evalueringsskjemaet har gitt kurset høyeste karakter, og gjennomsnittskarakteren var 3,87, er det de positive kommentarene som dominerer. Følgende er typiske:

«The teaching was amazing. I learned so much, no need to change anything to make it better.»,  [Change] Nothing, it was truly perfect!”, “The course was one of the better ones that I have had during my studies.”, “My teacher,…, was absolutely amazing. I have also heard from other students that their teachers were brilliant too, always so nice and helpful. The enthusiasm and patience of my teacher made me enjoy this course so much and I was always looking forward to attending class.”, “Thank you that I had the Chance to learn Norwegian!”

Bare to kommentarer var svært negative. Ellers gikk kommentarene på mindre endringsønsker, der få studenter ønsket samme endring. Kommentarer som var felles for to til fire studenter:

 • Mindre grammatikk, mer samtale
 • Mer systematisk grammatikk
 • Egne grupper med større progresjon for tysk- og nederlandsktalende
 • Likte ikke læreboka
 • Ekstra lister over vokabular
 • Tre timers undervisningsøkter om kvelden er for lenge
 • For mange studenter i hver gruppe (30 ved kursstart i noen grupper)

 

Pensum

Noen få kommentarer i evalueringen kan tolkes slik at de som skrev dem, ønsket et større pensum. Bare én student nevnte at pensum var for omfattende, så det ser ut til at de fleste var fornøyd.  Høsten 2015 var det 17. semesteret på rad dette emnet ble tilbudt, og faggruppen har flere ganger diskutert  pensum på emnet. For tre år siden skar vi pensum litt ned, og emnets lærere liker nåværende variant bedre. Likevel er det temmelig krevende å komme gjennom alt i en gjennomsnittsgruppe fordi studentmaterialet er så heterogent.

Pensum (grammatikk, fonetikk, vokabular) er forankret i læreboka som alle gruppene på emnet brukte dette semesteret, Ellingsen/Mac Donald: Norsk på 1-2-3 (2010). Boka er den av eksisterende lærebøker som passer best for emnet etter de fleste faglærernes mening. Den er skrevet av to NORINT-lærere, med henblikk bl.a. på emnebeskrivelsen for NORINTs begynnerkurs, men boka er også tenkt for en større målgruppe enn universitetsstudenter. Derfor passer en del av stoffet og opplegget bedre for innvandrere enn for våre studenter, og NORINT0114-lærere må tilpasse og utfylle læreboka til en viss grad, bl.a. for å få bedre samsvar mellom pensum og emnebeskrivelse. De seks forskjellige gruppelærerne kan ha gjort dette på litt forskjellig vis. Vi bør nok samkjøre tilleggsmaterialet til kurset bedre inntil den nye, planlagte utgaven av læreboka foreligger, noe vi imøteser.

 

Undervisning

De 261 studentene som emnet hadde ved kursstart, var fordelt på 11 grupper. Hver enkelt student valgte én gruppe ut fra tidspunkt som passet med vedkommendes andre undervisning og hadde én lærer gjennom hele kurset. Emnet hadde seks forskjellige lærere.

Siden emnets studenter kommer fra en rekke land og alle verdensdeler, og har svært ulike forutsetninger, blir lærernes største utfordring alltid å finne en progresjon som er stor nok til å komme gjennom pensum, og som er akseptabel både for nærspråklige og fjernspråklige. Noen få studenter syntes progresjonen var for langsom.

En annen utfordring i undervisningen er å finne den riktige balansen mellom alle de fire språkferdighetene som skal øves. Lærerne har nok en tendens til å legge litt mer vekt på grammatikk og skriftlig mot slutten av kurset, siden den karaktergivende eksamen er skriftlig. Men det kreves også ganske gode uttaleferdigheter for at studentene skal få godkjent obligatorisk muntlig aktivitet, et kort foredrag på norsk som må framføres uten manuskript og etterfølges av svar på 8 -10 spørsmål fra lærer og medstudenter.  Siden bare noen få studenter mener det har vært ubalanse i øvingen av språkferdighetene, må lærerne ha lyktes ganske godt med dette.

 

Eksamen

Siden NORINT0114 er NORINTs største emne i studenttall, har eksamen på emnet vært diskutert mye, og har vært evaluert av lærere og sensorer konstant i 17 semestre. Vi mener at eksamen 2015 H samsvarer godt med læringsmålene. Dette semesterets eksamen testet bare innenfor pensum, og hovedsakelig i sentrale deler av pensum. Vi mener dette er riktig på fagområdets korteste begynneremne. Likevel forsøkte vi å teste så bredt som mulig innen disse delene. Den skriftlige eksamenen bestod av en diktat med sentralt vokabular innenfor pensum (diktaten teller 30 % av karakteren), grammatikkoppgaver (3-siders utfyllingsoppgaver, teller 30 %) og friskriving (stil, teller 40%). Spesielt i den siste delen var det mange som briljerte på denne eksamenen. Én av seks grammatikkoppgaver skilte ikke godt nok, ellers fungerte eksamen bra etter de fleste sensorenes mening. Bare tre studenter i evalueringen hadde innvendinger mot eksamen[1].

 

Konklusjon

Studentene er stort sett svært godt fornøyd med kurset, så behovet for endringer må anses som lite. Men noen forbedringer kan/bør gjøres:

 • Ny lærebok hvor innholdet samsvarer bedre med emnebeskrivelsen for NORINT01114
 • Inntil ny lærebok foreligger: mer samkjøring blant gruppelærerne mht. lærestoff til utfylling av læreboka
 

[1] Én ville ha muntlig eksamen istedenfor skriftlig, én ville ha en annen type diktat og én ville at alt arbeid utført på kurset skulle telle med i eksamenskarakteren.

Emneord: Emneevaluering
Publisert 18. jan. 2016 15:26 - Sist endret 23. mars 2016 10:11