Emneevaluering NORINT0142 - Norsk for internasjonale studenter, trinn 4 muntlig

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av vårsemesteret 2016 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, nummer, parallell.

Totalt var det 23 studenter var oppmeldt i emnet, og av disse har 3 (ca. 21,7 %) studenter svart på undersøkelsen. Studentene gir uttrykk for at de er fornøyde med emnet som helhet, og fordelingen av svarene på spørsmål om hvor førnøyde de var alt i alt kan ses i tabellen over.

 

80 % svarer at de valgte emnet fordi de var interessert i temaet, og 40 % svarer at undervisningen har bidratt til deres læringsutbytte i emnet.

 

På spørsmål om hva som kunne gjort undervisningen bedre på kurset, svarer flere av studentene at de ønsker mer muntlig trening og uttaletrening på kurset. Det eksisterer allerede emner på NORINT med fokus på uttale, men det kan være aktuelt at fagmiljøet drøfter hvilket pensum og innhold som de ulike emnene skal ha, og/eller om det bør gis tydeligere informasjon om hva som tilbys på de ulike emnene. Det etterspørres også mer grammatikkundervisning på emnet. Studentene ønsker også å diskutere litteratur i større grad, trene mer på uttale og lære mer om dialektvariasjon.

 

Studentene oppgir at de har deltatt på mer enn 75 % av undervisningen.

 

Studentene ønsker å bruke mindre tid på faglige presentasjoner, og det bør vurderes om det bør gjøres på en annen måte i framtiden. Slik det er i dag skal alle studentene legge fram en faglig presentasjon med fokus på relevante faguttrykk og akademisk språk. Etter presentasjonen er det lagt opp til en interaksjon mellom studentene der alle skal kunne få snakke ved at de gir tilbakemeldinger og spørsmål til den som har holdt presentasjonen.

 

60 % av studentene oppgir at kurset har lært dem praktiske ferdigheter, men i mindre grad fakta, ideer og metoder, og det å analysere problemer.

 

80 % av studentene oppgir at de foretrekker en muntlig eksaminering som vurderingsform av dette emnet. Dette overensstemmer med slik praksisen er på dette emnet i dag.

 

Studentene oppgir at informasjonen som er gitt på emnesiden og i undervisningen er god eller tilstrekkelig.

Publisert 17. sep. 2019 13:09 - Sist endret 17. sep. 2019 13:09