Emneevaluering NORINT0190 - Fonetikk for internasjonale studenter

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 38,46 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: C
  • Antall studenter høsten 2015: 11
    • Antall bestått: 10
    • Antall ikke møtt: 1

Kommentarer til gjennomføringsfakta

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av at 5 studenter har gitt evalueringer av kurset NORINT0190 høsten 2015.
11 studenter var meldt til eksamen dette semesteret, 10 møtte opp og alle 10 bestod eksamen.

På spørreskjemaet som studentene fikk tilsendt ved kursslutt, var det spørsmål om motivasjon for emnet norsk fonetikk.
4 av studentene (80%) svarte at de var interessert i dette emnet, derfor hadde de meldt seg til NORINT0190.
1 student (20%) svarte at fonetikk var en del av programmet for det studiet han/hun hadde valgt.

Kommentarer til studentevalueringen

Studentenes kommentarer:

Når det gjaldt undervisningen på kurset, svarte 2 av studentene at undervisningen som ble gitt, bidro sterkt til læringen av emnet. 1 student svarte at undervisningen i noen grad bidro til læringen mens 2 av studentene var indifferente.

På spørsmål om kursets innhold svarte alle 5 at det ikke var noen av temaene som burde vært viet større oppmerksomhet. Studentene svarte også at ingen av temaene burde man ha brukt mindre tid på.

Når det gjaldt studentenes generelle evaluering av kurset, svarte 4 at kurset hadde lært dem fakta, ideer og metoder.
2 studenter svarte at de hadde lært å analysere ideer, og 3 sa at kurset hadde gitt dem praktiske kunnskaper.

På spørsmål om eksamensform sa 3 studenter at de foretrekker muntlig eksamensform mens 2 studenter svarte skriftlig eksamensform.

Når man spurte om hvor fornøyde studentene var med kurset, svarte 3 at de var svært fornøyde, 1 student svarte nokså fornøyd mens 1 student var indifferent.

Når det gjaldt kursinnhold og målet for kurset, svarte 4 at dette var bra/good. Den samme karakteren fikk vi for det praktiske opplegget av kurset som ble vurdert til good. 1 Student svarte sufficient/tilstrekkelig på de samme spørsmålene.

 

Emneansvarligs kommentarer:

Hvis man spør om emnebeskrivelsen fungerer, er svaret både ja og nei.
Ved gjennomgang av emnebeskrivelsen siste semester kom vi til at fagordene fonemer og prosodi kunne være vanskelige å forstå for en del.
Ved å oversette fagordene til henholdsvis enkeltlyder og setningsmelodi mente vi å treffe studentmassen bedre. Det viser seg nå i starten av semesteret at vi har fått større påmelding til kursene i fonetikk enn tidligere, og dette kan skyldes denne endringen.

Studentene hadde nokså entydige tilbakemeldinger ved midtveisevalueringen, og disse tok jeg hensyn til. Studentene ønsket realistisk øvingsmateriale, det vil si tidligere eksamensoppgaver, og dette ønsket innfridde jeg.

Jeg har innført en spesialøvelse i undervisningen som jeg har bare positive erfaringer med.
Til eksamen får studentene en tekst å lese inn – denne øvelsen vurderer sensorene som den viktigste oppgaven i eksamenssettet. Jeg trener studentene på denne øvelsen hver gang vi møtes. Teksten jeg presenterer, har jeg forstørret; dette muliggjør at jeg skriver inn tonem 1 og 2 over ordene. Vi synger oss igjennom tonemteksten i plenum – deretter leser vi den inn på maskinene og lytter for å finne hva vi kan gjøre bedre. Dette tar ikke mye ekstra tid, men har den gunstige virkningen at studentene blir i stand til å lese tekster bedre enn før. I tillegg mestrer de den spesielle tonemøvelsen i eksamenssettet (avkryssing av tonemer) langt bedre enn før jeg startet med dette eksperimentet.
Effekten av denne måten å jobbe på har gitt bedre eksamensresultater. Før var tonemene det største problemet for studenter på disse kursene.

Emneord: Emneevaluering
Publisert 18. jan. 2016 15:28 - Sist endret 23. mars 2016 10:15