Periodisk evaluering av NORINT0500 Norwegian Life and Society - våren 2014

Ved semesterstart (13.01.2014) var 69 studenter registrert for emnet.  De neste par ukene steg tallet noe før det sank litt igjen.  Det var 64 som leverte kvalifiserende obligatorisk oppgave (31.03.2014).  Av disse ble 62 godkjent, mens to fikk tilbud om å forholde seg til sensors kritikk og rette opp strukturelle sider ved oppgaven.  Begge to gjorde dette og fikk da godkjent oppgaven.  Det var følgelig 64 kandidater som hadde gyldig eksamensregistrering for NORINT0500 v 2014, og av disse møtte 63 til skriftlig 3-timers eksamen (05.05.2014).    Studiekonsulenten fortalte at den siste var bortreist på feltarbeid og derfor ikke fikk tatt eksamen dette semesteret.  Av de 63 bestod 62, mens 1 strøk.  Eksamensordningen og vurderingsformen passer emnet bra.  Sensor meldte at eksamensoppgavesettet så ut til å fungere greit; særlig var det mye bra på essay-oppgavene.  Resultatene fordelte seg som følger:

A: 2

B: 13

C: 33

D: 12

E: 2

F: 1     

Pensum på kurset er både selve forelesningsserien og tekstboka Maagerø & Simonsen (red.). 2008: Norway: Society and Culture.  Dette fungerer bra.  Det gjør også selve undervisningen og timetallet (12 x 2 timer fordelt over hele semesteret) samt kvalifiseringsoppgaven og kravene som stilles til den.

Evalueringsskjema ligger på emnesidene.  Det ble gjort oppmerksom på dette første og andre forelesningsdag, også skriftlig.  Til tross for dette er det kun en student som har levert evalueringsskjema.  Kurskoordinator får imidlertid jevnlig muntlige tilbakemeldinger fra studentene, og de er svært positive.  Koordinator har den løpende kontakten med foreleserne.  Våren 2014 har foreleserne blitt oppfordret til skriftlig å besvare en del spørsmål i forbindelse med den periodiske evalueringen.  Imidlertid har koordinatoren god og jevnlig kontakt med de fleste av foreleserne og forstår derfor at de fleste kanskje ikke har ytterligere behov for å gi tilbakemelding. 

Forelesningene fant sted i auditorium 2, Sophus Bugges hus, et rom som passer oss godt.  Foreleserne hadde før semesterstart fått informasjon om hvem de skulle henvende seg til ved behov for teknisk assistanse.  Dessverre uteble den lovede assistanse til en ny foreleser, som måtte få hjelp fra en av studentene.  Selv om problemet derved ble løst, skal vi ikke ha det slik.  Vi trenger en fastere/tryggere løsning på dette.  AV-tjenesten har ofte problemer med å være tilgjengelig så langt ut på dagen som kl 1615 enkelte mandager, derfor har folk i administrasjonen måttet steppe inn.  For øvrig er de fleste foreleserne på dette kurset ganske ”selvgående”.

De eneste vesentlige endringer siden forrige periodiske evaluering er bytte av enkelte forelesere.  Tre (i religion, sosialantropologi og jus) er byttet ut siden våren 2011, og dette har utelukkende vært av praktisk nødvendighet (foreleserne skulle ha sabbatsår, feltarbeid eller foreldrepermisjon).  Vi har dyktige forelesere som fungerer utmerket. 

Semestersidene til NORINT0500 har detaljinformasjon om alt som gjelder dette emnet.  I tillegg til vanlig praktisk informasjon er det blant annet grundig forklart om den obligatoriske oppgaven og om eksamensformat, hva det blir lagt vekt på osv.  Som en følge av dette har en våren 2014 fått få direkte henvendelser fra studentene om dette.

 

Marit Ruud McGhie

emneansvarlig/koordinator, NORINT0500

28. mai 2014

Publisert 23. mars 2016 09:00 - Sist endret 23. mars 2016 09:00