Emneevaluering NORINT0500 - Norwegian Life and Society

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av vårsemesteret 2017 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 16,67%

Periodisk emnerapport for NORINT0500 vårsemesteret 2017

Før semesterstart (16.01.2017) var 81 studenter registrert for emnet.  Det er vanlig for dette emnet at flere registrerer seg for det, og at en del av studentene faller fra i løpet av semesteret fordi dette emnet ikke er deres førsteprioritet.  (Det er det som regel NORINT0130, andre språklige/litterære NORINT-emner eller emner på de andre studiene deres som er.)  Spesielt når det nærmer seg tid for innlevering av den kvalifiserende oppgaven, er det en del som ser at de har påtatt seg for mye.

Ved frist for innlevering av kvalifiserende oppgaver (20.03.2017) var det  65 som leverte.  To var forhåndsgodkjent (men en av disse leverte ny oppgave og er følgelig inkludert i de 65).  Tre ble ikke godkjent.  Dette ga et totalt antall godkjente på 63.  Av disse møtte 61 til skriftlig 3-timers eksamen (05.05.2017).  59 kandidater bestod eksamen, og to strøk.  Eksamensordningen og vurderingsformen passer emnet veldig bra.  Sensor meldte at eksamensoppgavesettet så ut til å fungere godt.  Resultatene fordelte seg som følger:  

A: 5

B: 17

C: 25

D: 9

E: 3

F: 2     

Én kandidat klaget på karakteren (F), som ble den samme etter vurdering i klagekommisjon.

Pensum:

Pensum på kurset er både selve forelesningsserien og tekstboka Maagerø & Simonsen (red.). 2008: Norway: Society and Culture.  Dette fungerer bra.  Det gjør også selve undervisningen og timetallet (12 x 2 timer fordelt over hele semesteret) samt kvalifiseringsoppgaven og kravene som stilles til den.

Evaluering:

Forelesningene fant sted i auditorium 3, Sophus Bugges hus, et rom som nettopp er oppgradert og passer oss godt.  Foreleserne hadde før semesterstart blitt bedt om å gi beskjed dersom de ville ha behov for teknisk assistanse ved oppstart i auditoriet. (Bare et fåtall av foreleserne er UiO-ansatte og mangler derfor passord osv.)  Ved behov har en av studiekonsulentene gitt teknisk assistanse ved oppstart.

De eneste vesentlige endringer siden forrige periodiske evaluering er bytte av enkelte forelesere.  Siden 2014 har dette gjeldt foreleserne i økonomi, kunsthistorie, sosialantropologi og jus, og det har skjedd av praktisk nødvendighet (foreleserne skulle ha sabbatsår, feltarbeid,   foreldrepermisjon o.l.).  Vi har dyktige forelesere som fungerer utmerket. 

Semestersidene til NORINT0500 har detaljinformasjon om alt som gjelder dette emnet.  I tillegg til vanlig praktisk informasjon er det blant annet grundig forklart om den kvalifiserende oppgaven og om eksamen, hvilke krav som stilles, hva det blir lagt vekt på osv.  Som en følge av dette har en våren 2017 fått få direkte henvendelser fra studentene om dette.

Publisert 9. mars 2018 12:54 - Sist endret 9. mars 2018 12:56