Emneevaluering NORINT1111 - Norsk uttale i et fremmedspråkperspektiv

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 40 %.

  • Karaktersnitt høsten 2015: B
  • Antall studenter høsten 2015: 11
    • Antall bestått: 10
    • Antall ikke møtt: 1

 

1 Emnebeskrivelse

Den nye emnebeskrivelsen fra våren 2015 fungerer etter intensjonen og gir en grei beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen. Karakterkravet om C eller bedre fra trinn 3 for å få plass på emnet oppleves som riktig og nødvendig.

2 Organisering

NORINT1111 er både et teoretisk emne og et ferdighetsemne. Emnet undervises som seminar med tre timer per uke i 14 (16) uker. Emnet undervises hvert høstsemester. De 16 ukene gir rom for to skrive- og fordypningsuker. Deler av teoripensum er krevende for de studentene som har liten trening i å lese akademisk norsk, men alle studentene holdt forberedte innlegg med temaer fra teoripensum, delvis selvvalgt tema og delvis lærerstyrt. Fonetisk/fonologisk terminologi er også en utfordring for mange av studentene, men de viktigste termene gjennomgås de første kursgangene og knyttes alltid til praktiske øvelser. Av den elektroniske emneevalueringen på slutten av høstsemesteret 2015 går det fram at flere studenter er enige i at emnet har lært dem praktiske ferdigheter (83,3 %) enn fakta, ideer og metoder (66,7 %).

Undervisningen har foregått i språklaboratorium, i tillegg har studentene blitt oppfordret til å bruke audioteket for å øve ekstra, noe flere benyttet seg av. Audioteket har svært gunstige åpningstider, fra 800 til 2030 fem dager i uka, så alle kan finne et tidspunkt som passer.

Studentene skal også skrive en obligatorisk oppgave på mellom 3 og 4 sider, noe lenger dersom to arbeider sammen om oppgaven. De aller fleste velger et kontrastivt tema hvor de sammenlikner deler av lydsystemet i morsmålet med tilsvarende deler i norsk. Dette er en bevisstgjørende arbeidsmåte som også fremmer studentenes muntlige ferdigheter. Før de begynner å skrive, får de informasjon om oppbygning og disposisjon av en oppgave og regler for kildebruk og sitater. Alle studentene får individuell tilbakemelding både på språk og innhold. Alle fikk godkjent sine oppgaver i høst, noen etter få kommentarer fra lærer, andre måtte endre mye og levere oppgaven (eller deler av den) flere ganger.

3 Antall påmeldte og gjennomføring

Både høsten 2014 og høsten 2015 var det ca. 20 påmeldte, men noen møtte aldri, og noen som møtte første gang, forventet bare et praktisk uttalekurs og var ikke innstilt på arbeid med obligatoriske oppgaver. Det er viktig med god og lett tilgjengelig informasjon om emnene, og den har nok blitt bedre! For i den elektroniske emneevalueringen fra høsten 2015 sier fem av seks studenter at informasjonen om emnet på nett er bra.

Høsten 2014 fikk 15 studenter godkjent de obligatoriske oppgavene og alle 15 tok eksamen. Høsten 2015 fikk 11 studenter godkjent obligatoriske oppgaver. Ti studenter tok eksamen. Karakterfordelingen var som følger: A 4, B 2, C 4. 

 

4 NORINT1111 er ikke et obligatorisk emne for de internasjonale studentene, men emnet gir ti studiepoeng i en norsk grad. På direkte spørsmål i det elektroniske evalueringsskjemaet fra 2015 svarer de fleste studentene (66,7 %) at de har valgt emnet på grunn av det faglige innholdet. Mange av studentene er også klar over hvilke fortrinn en god uttale gir dem, og mange av dem mener de har fått for lite uttaleopplæring på norskkurs de har tatt tidligere. Etterspørselen etter uttalekurs og kompetente undervisere er absolutt til stede.

5 Pensum

Grunnbøkene fungerer greit. De er utfordrende og interessante for en del studenter, ganske vanskelige å lese for andre, men dét forsøkes kompensert ved en systematisk gjennomgang av det mest sentrale teoripensum i klassen og ved å knytte teorien til praktiske øvelser.
Én eller et par av artiklene i kompendiet vil bli vurdert skiftet ut før høstsemesteret 2016.

6 Eksamen

Eksamen er muntlig: ca. 20 minutter per student med intern sensor. Omtrent halvparten av tiden brukes på presentasjon av den skriftlige obligatoriske oppgaven. To av de seks studentene som svarte på det elektroniske skjemaet, ønsket seg en semesteroppgave som vurderingsform istedenfor muntlig eksamen. Lærerne er fornøyd med å ha muntlig eksamen, og vi synes det er en rimelig eksamensform på et emne hvor uttale og muntlig produksjon er svært viktig. 

7 Avsluttende kommentar

Studentene er gjennomgående fornøyd med emnet. Vektlegging av praktiske øvelser etterspørres stadig. Temaer som tonemer og assimilasjon av lyder nevnes i det elektroniske skjemaet som områder som ønskes utdypet.

 

Emneord: Emneevaluering
Publisert 18. jan. 2016 15:18 - Sist endret 23. mars 2016 10:28