Periodisk emnerapport NORINT 1310 Norsk samtidslitteratur – en innføring for internasjonale studenter. Høsten 2014

Organisering

Emnet undervises som seminar med tre timer pr uke i 14 (15) uker. Emnet undervises hvert høstsemester. Pga stram tidsramme i høstsemesteret var det ikke rom for undervisningsfri uke H 2014. Vi har de siste semestrene vært to lærere på emnet, noe både lærerne og studentene er godt fornøyd med.

Alle studentene holdt forberedte innlegg på seminaret. Vi har tidligere bedt dem innlede om et forfatterskap, noe vi hadde litt varierende erfaring med. H 2014 valgte vi å gi de som skulle innlede, klart formulerte spørsmål til verket på forhånd, og det falt svært heldig ut, så det kommer vi trolig til å fortsette med.

Studentene skal også skrive en obligatorisk oppgave. Vi har valgt å gi en oppgavetekst hvor oppgaven er disponert på forhånd. Studentene leverer utkast til oppgaven som de får individuelle kommentarer på, og de kan levere flere ganger dersom det de leverer ikke holder mål. Likevel er det ikke alle studentene som greier å levere en akseptabel besvarelse. En del har vanskelig for å forholde seg til de begrensningene som ligger i reglene for kildebruk og sitater. Høsten 2014 var det én student som ikke fikk godkjent sin obligatoriske oppgave, og derfor ikke fikk ta eksamen. Men det er også studenter som er fornøyd med arbeidet med obligatorisk oppgave og med lærernes kommentarer. Som så ofte: vi kunne gjerne hatt mer tid.

Antall påmeldte og gjennomføring

Det var 21 påmeldte. Erfaringsmessig er det alltid noen som aldri møter. Noen slike var det også denne gang. Vi endte opp med 15 reelle, hvorav 12 leverte obligatorisk oppgave og 11 tok eksamen. Karakterfordelingen var som følger:

A 0, B 2, C 5, D 2, E 1, F 1.

Emnebeskrivelse

Det ser ut som emnebeskrivelsen fungerer brukbart. Spørsmålet om forkunnskaper har vært diskutert før, og det kan godt diskuteres igjen. Er det nok at studentene har generell studiekompetanse? Det stilles ikke noe eksplisitt krav til norskkunnskaper, men svake ferdigheter i norsk kan være et problem, og dette har også vært påpekt av enkelte studenter.

Pensum

Emnesiden Pensum/Læringskrav har fulgt tidligere mal med et stort antall forfattere og verk som pensum kan velges fra. I og med at vi hvert semester har satt opp en pensumliste og underviser i hele det utvalgte pensum, har vi ikke opplevd dette som noe problem, men vi foreslår å forenkle disse sidene slik at vi kun setter opp den litteraturen som blir pensum hvert semester emnet tilbys.

Mange av studentene var fornøyd og svært godt fornøyd med litteraturtekstene, men noen studenter syntes de var i alvorligste laget og etterlyste morsommere tekster. Men enkelte påpekte også at tekstene åpnet seg og ble mer interessante gjennom undervisningen og diskusjonene i klassen. At tekstene vi har valgt, framstår som alvorlige og triste for noen, sier kanskje noe om norsk eller skandinavisk litteratur generelt og om hva som blir ansett som høyverdig litteratur. Det er i hvert fall ikke noe nytt. Vi har kommentaren i bakhodet når vi skal velge tekster!

Undervisning og miljø

Gjennomgående svært gode tilbakemeldinger, og flere opplever emnet som et insitament til å lese mer norsk litteratur. Alle virker fornøyd med at vi er to lærere, og med at tekstene behandles grundig. Noen ville gjerne hatt mer.

Arbeidet med den obligatoriske oppgaven er en utfordring. For noen går dette greit, andre strever. Dette har klar sammenheng med hva de har lært og arbeidet med før. Siden studentene har nokså ulik studiebakgrunn, blir også utfordringen ulik. Vi prøver å ta oppgave-skrivingen opp i undervisningen, men vi kunne trengt mer tid til å arbeide med skriving. Det samme gjelder analyseverktøy.

Vi hadde besøk i timen av forfatteren Ingvild H. Rishøi i sammenheng med at vi leste en av hennes noveller. Svært vellykket! Takk til instituttet som gjorde det mulig å finansiere besøket!

Likeledes organiserte vi teaterbesøk med studentene, og til dette fikk vi støtte av Studentparlamentet. Meget kjærkomment! Vi hadde valgt å sette Jon Fosses siste skuespill Hav på pensum da vi fant at det skulle spilles noen dager i Oslo. En god måte å bearbeide pensumlitteraturen på! Slike teaterbesøk har vi gjennomført hvert år, så sant det spilles stykker vi tror studentene vil ha utbytte av å se.

Infrastruktur

Undervisningen foregikk i seminarrom 8 i Sophus Bugges hus. Etter at det er installert PC og internett der, har vi bedre hjelpemidler enn før. Luftkvaliteten i de små seminarrommene i SB er ikke den beste, og tavle med kritt støver.

Eksamen

Vi har ønsket å beholde skoleeksamen, fordi vi mener det er nødvendig å teste studentenes evne til å formulere seg på norsk uten hjelpemidler. De fleste studentene har vært fornøyd med eksamensformen.

Avsluttende kommentarer

Også tidligere evalueringer har pekt på behovet for skrivetrening og for å lære studentene litterær analyse. Dette er momenter vi fortsatt kan prøve å forbedre.

 

Tone Greve Gedde

Emneansvarlig H 2014

Publisert 23. mars 2016 10:35