Periodisk emnerapport for NORINT2112 Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv

Emnebeskrivelse, statistikk og opplegg

Dette emnet er utviklet med tanke på minoritetsspråklige / internasjonale studenter på et avansert norsknivå som skal utvikle akademisk literacy på andrespråket / fremmedspråket norsk.

Studentene skal kunne beskrive språklige og tekstlige kjennetegn ved ulike typer tekst, spesielt i akademiske sjangre. De skal kunne redegjøre for særskilte språk- og sjangerutfordringer for andrespråksbrukere, kunne analysere innlærertekster og selv anvende sin tekstkompetanse i egen akademisk framstilling.

Emnebeskrivelsen fra jan. 2015 og tidligere ga en beskrivelse av temaene og mer indirekte av hva studentene skulle kunne. Beskrivelsen ble revidert etter nye retningslinjer vår -15 og gir i dag mer presis beskrivelse med tydelige mål for hva studentene skal kunne.

18 studenter var meldt på emnet, 14 gjennomførte kvalifiseringsoppgaven og 13 tok eksamen, med denne karakterfordelingen: A 1, B 5, C 3, D 4. Snitt: C. Det kom ingen klager.

Studentene kom fra elleve ulike land, fra USA i vest, til Azerbajdsjan i øst og Eritrea i sør. De fleste var filologer, andre samfunnsvitere, en lærer, en journalist, en psykolog, en jusstudent.

Emnet undervises som seminar med tre timer per uke i 14 uker. To lærere var inne på emnet, med henholdsvis tre og ellever ganger hver, og det fungerte bra.

Studentene skrev en fritt valgt kvalifiseringsoppgave innenfor rammene av pensum. Det ble gitt fellesveiledning i klassen i tillegg til individuell veiledning underveis. Det var også formulert tydelige retningslinjer for arbeidet og forventninger til oppgaven. For øvrig er det sentralt på emnet at studentene utvikler egne ferdigheter og aktiviseres i timene, med fellesdiskusjoner, gruppearbeid, større, forberedte muntlige oppgaver basert på pensum og mindre, individuelle skriftlige oppgaver.

 

Studenttilbakemeldinger

12 studenter leverte evaluering, og helhetsvurderingen av emnet er meget positiv. 67% gir beste evalueringsmulighet, mens ingen mener de er misfornøyde eller har hatt dårlig utbytte av kurset.

Særlig er det mange som var godt fornøyde med kvalifiseringsoppgaven; 83% oppgir at de lærte mye av arbeidet med den. Resten (to stykker) oppgir at de lærte ‘noe’. Mange har føyd på positive ekstravurderinger, som at det var et veldig interessant kurs som ga mye glede og godt utbytte. Flere nevner eksplisitt at de har lært mye om å lese, analysere og selv skrive akademiske tekster med adekvat språk og form. I utgangspunktet uttrykte mange studenter stor usikkerhet på feltet.

Noen nevner at de gjerne kunne fått mer skriveøving, og enkelte kunne ønsket mer gruppearbeid. Et par nevnte at kvalifiseringsoppgaven, som mange la mye arbeid i, burde karaktersettes.

 

Faglærers vurdering

Det er hyggelig og fint at mange av deltakerne ser nødvendigheten av å skrive, og at de gjerne vil praktisere mer av det de lærer. Det er nærliggende at vi lærere utreder bruk av mappevurdering på dette kurset. I dag er det individuell, skriftlig eksamen, som i og for seg har fungert godt.

Lærere og studenter mener at pensumlitteraturen fungerer bra og er relevant. Det er imidlertid utfordrende å finne stoff som egner seg godt for dette emnet: Pensum bør være på norsk (med innslag av dansk og svensk, som i dag), siden studentene i utpreget grad både skal lære fag og fagspråk. Pensum bør gi tydelige eksempler på akademiske sjangre, slik at det gir autentiske sjangermønstre. Innholdet bør sentreres rundt temaer innenfor akademisk literacy som avanserte andrespråksstudenter finner særlig utfordrende. Mye faglitteratur gjenstår å utvikle.-

Likevel: Et svært tilfredstillende kurs å undervise på for læreren!

 

Blindern 31.august 2015

Elisabeth Selj

Publisert 26. apr. 2016 11:30