MacArthur-Bates Communicative Development Inventories

Foreldrerapporterings-verktøyet MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MB-CDI) er et spørreskjema laget for å få et helhetlig bilde av barns tidlige kommunikative utvikling. Den norske versjonen har tatt utgangspunkt i den originale amerikanske versjonen, men er blitt oversatt og tilpasset både språklig og kulturelt.

Kartleggingsinstrumentet består av tre skjemaer. Det ene, Ord og gester, er beregnet for barn i aldersgruppa 8 – 20 måneder. Det andre, kalt Ord og setninger, er beregnet for barn mellom 16 og 36 måneder. Det tredje skjemaet er for tiden er under utprøving på barn mellom 30 og 48 måneder (dvs. opp til 4 år). Alle skjemaene fokuserer på det tidlige ordforrådet, men som navnene indikerer, kartlegger det første skjemaet også ikke-språklig kommunikasjon, slik som gester, mens det andre skjemaet i stedet ser på tidlig grammatisk utvikling. Det tredje skjemaet fokuserer på ord vi antar læres noe senere (som følelser og indre organer), og har spørsmål om metaspråklig bevissthet og uttale i tillegg til grammatikk. 

Overlappene i alder mellom skjemaene er der for å kunne sammenligne skjemaene og fordi det for barn i disse aldersspennene kan være aktuelt å bruke begge skjemaene. For barn mellom 16 og 20 måneder er det for eksempel fremdeles aktuelt å kartlegge gester, mens det også er nå barna begynner å kombinere ord og de første tegn til bøying og grammatiske ord viser seg. Vi har brukt de to første skjemaene til å gjennomføre en stor undersøkelse med mer enn 6000 deltakere, og du kan lese mer om hovedfunnene her, eller gå rett til forskningsartikler om undersøkelsen. CDI har blitt tilpasset til over 60 språk, og resultatene har vist seg å være nyttige for tverrspråklig sammenligning. De norske CDI-skjemaene er tilpasset fra amerikansk, men den endelige versjonen er i tillegg lagt nær opp til den danske, nettopp for å legge til rette for sammenligning på tvers av språk. På nettsida WordBank, som er drevet av Stanford Universitet, kan du utforske datamaterialet fra norsk og en rekke andre språk.

Bestille materiell

Omslag der det står Tidlig språkutvikling hos norske barn. Siluetter av mor, far og to barn på blå bakrunn. Illustrasjon.Om du ønsker å bruke CDI I eller II til forskning eller utredning, send en epost til Forskergruppe for klinisk lingvistikk og språktilegnelse, Hanne Gram Simonsen (h.g.simonsen_at_iln.uio.no), så sender vi deg skjemaene. Om du vil bruke CDI III, kan du ta kontakt med Nina Gram Garmann (nigrag_at_oslomet.no). Oppgi i e-posten hva du skal bruke instrumentet til. 

Brukermanual med detaljerte normer finnes i Kristoffersen, Kristian E. og Simonsen, Hanne Gram. 2012. Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Novus forlag.

CDI i Ordforrådet

Tankekart med ordene sky, sjy, skjære, kjære, tjære, kino, shipping og charter. Illustrasjon.Ordforrådet er en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Her kan du finne opplysninger om egenskaper som kan påvirke tilegnelse, lagring og prosessering for ordene som inngår i den norske CDI-undersøkelsen

Publisert 18. jan. 2012 13:07 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05