Comprehensive Aphasia Test (CAT)

Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. 

CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske tradisjonen. CAT-N er den første norske afasitesten
som kan sies å ta for seg både skadebaserte og konsekvensfokuserte problemstillinger. Testen består av tre deler: en kognitiv screening, språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema om å leve med afasi.

Den kognitive screeningen undersøker tegn på enkelte kognitive funksjonsvansker som kan forekomme sammen med afasi. Språkdelen utgjør hoveddelen av testen og er utformet for å gi en oversikt over de språklige ferdighetene til personer med afasi. Den kartlegger språklige funksjoner knyttet til modalitetene auditiv forståelse, muntlig
språkproduksjon, lesing og skriving. AIQ – Spørreskjema om å leve med afasi er et afasivennlig selvrapporteringsskjema som kan gjøre personer med afasi i stand til å gi uttrykk for sine egne syn på og erfaringer med å leve med afasi.

Deltestene i CAT er prøvd ut på 85 personer med afasi og 84 voksne med norsk som morsmål, men uten afasi eller andre språkvansker. 

CAT (Swinburn et al., 2021) kan bestilles hos Novus forlag.

Publisert 24. nov. 2021 09:59 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05