LARSP – utvikling av grammatikk hos barn

Formålet med prosjektet er å lage en norsk tilpasning av kartleggingsverktøyet LARSP, ved å undersøke språkutvikling hos barn med typisk språkutvikling. LARSP tar for seg utvikling av ulike sider av grammatikken, fra det første ordet til like før skolealder. Prosjektet vil blant annet resultere i to masteroppgaver.

LARSP (Language Assessment Remediation and Screening Procedure) har form som et skjema, og beskriver ulike grammatiske fenomen – som ettords-ytringer, spørresetninger og ordbøying, for eksempel – og i hvilken rekkefølge barna lærer disse. Skjemaet er laget slik at logopeder raskt og presist kan vurdere barnets grammatiske ferdigheter og identifisere eventuelle språkvansker, slik at de tidligst mulig kan sette i gang med passende behandling.

Tidlig behandling er viktig fordi forskning viser at barn med språkvansker ofte får lese- og skrivevansker i skolealder, og kan ha problemer i kommunikasjon og lek med jevnaldrende. Forskning viser også at logopedoppfølging virker, og kan fjerne eller minske symptomer og de nevnte konsekvensene.

LARSP har allerede blitt utviklet for en rekke språk, med et spenn fra engelsk til kinesisk og tyrkisk. Kunnskapen dette norske prosjektet bringer til veie, kan også brukes i forskning på tilegnelse av språk hos flerspråklige barn, og til å finne ut hvordan denne skiller seg fra språktilegnelse hos enspråklige barn.

Du finner mer detaljert informasjon om prosjektet i dette informasjonsbrevet (pdf).

Publisert 10. apr. 2014 11:27 - Sist endret 11. jan. 2022 14:05